Матей 15
Bulgarian
1Тогава дойдоха при Исуса фарисеи и книжници от Ерусалим и казаха: 2Защо Твоите ученици престъпват преданието на старейшините? понеже не си мият ръцете, когато ядат хляб. 3А Той в отговор им каза: Защо и вие заради вашето предание престъпвате Божията заповед? 4Защото Бог каза: "Почитай баща си и майка си"; и- "Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви". 5Но вие казвате: Който рече на баща си или майка си: Това мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е подарено Богу, 6- той да не почита баща си, [[или майка си]]. Така, заради вашето предание, осуетихте Божията дума. 7Лицемери! добре е пророкувал Исаия за вас, като е казал:-

8"Тия люде [[се приближават при Мене с устата си, и]] Ме почитат с устните си; Но сърцето им далеч отстои от Мене.

9Обаче напразно Ми се кланят, Като преподават [за] поучения човешки заповеди".

10И като повика народа, рече им: Слушайте и разбирайте! 11Това, което влиза в устата, не осквернява човека; но това, което излиза от устата, то осквернява човека.

12Тогава се приближиха учениците и Му рекоха: Знаеш ли, че фарисеите се съблазниха като чуха тая дума? 13А Той в отговор рече: Всяко растение, което Моят небесен Отец не е насадил, ще се изкорени. 14Оставете ги; те са слепи водачи; а слепец слепеца ако води, и двамата ще паднат в ямата.

15Петър в отговор Му рече: Обясни ни тая притча. 16А Той каза: И вие ли сте още без разумение. 17Не разбирате ли, че всичко що влиза в устата, минава в корема, и се изхвърля в захода? 18А онова, което излиза из устата, произхожда от сърцето, и то осквернява човека. 19Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. 20Тия са нещата, които оскверняват човека; а да яде с немити ръце, това не го осквернява.

21И, като излезе оттам, Исус се оттегли в тирските и сидонските страни. 22И, ето, една ханаанка излезе от ония места и извика, казвайки: Смили се за мене Господи, Сине Давидов; дъщеря ми зле се мъчи от бяс. 23Но Той не й отговори ни дума. Учениците дойдоха и Му се молеха, като рекоха: Отпрати я, защото вика подире ни. 24А Той в отговор каза: Аз не съм пратен, освен до загубените овце от Израилевия дом. 25А тя дойде, кланяше Му се и казваше: Господи помогни ми. 26Той в отговор рече: Не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата. 27А тя рече: Така, Господи; но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им. 28Тогава Исус в отговор й рече: О жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде според желанието. И дъщеря й оздравя в същия час.

29И като замина оттам, Исус дойде при галилейското езеро; и качи се на бърдото и седеше там. 30И дойдоха при Него големи множества, които имаха със себе си куци, слепи, неми, недъгави и много други, и сложиха ги пред нозете Му; и Той ги изцели; 31така щото народът се чудеше, като гледаше неми да говорят, недъгави оздравели, куци да ходят, и слепи да гледат. И прославиха Израилевия Бог.

32А Исус повика учениците Си и рече: Жално Ми е за народа, защото три дни вече седят при Мене и нямат що да ядат; а не искам да ги разпусна гладни, да не би да им премалее по пътя. 33Учениците Му казаха: Отгде [да имаме] в уединено място толкова хляб, че да нахраним такова голямо множество? 34Исус им каза: Колко хляба имате? А те рекоха: Седем и малко рибки. 35Тогава заповяда на народа да насядат на земята. 36И като взе седемте хляба и рибите, благодари и разчупи; и даде на учениците, а учениците на народа. 37И ядоха всички и наситиха се, и дигнаха останалите къшеи, седем кошници пълни. 38А ония, които ядоха, бяха четири хиляди мъже, освен жени и деца.

39И като разпусна народа, влезе в ладията, и дойде в магаданските предели.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Matthew 14
Top of Page
Top of Page