Матей 14
Bulgarian
1В онова време четверовластникът Ирод чу слуха, [който се носеше] за Исуса; 2и рече на слугите си: Тоя е Иоан Кръстител; той е възкръснал от мъртвите, и затова тия сили действуват чрез него.

3Защото Ирод беше хванал Иоана и беше го вързал и турил в тъмница, поради Иродиада, жената на брат си Филипа; 4понеже Иоан му казваше: Не ти е позволено да я имаш. 5И искаше да го убие, но се боеше от народа, защото го имаха за пророк.

6А когато настана рожденият ден на Ирода, Иродиадината дъщеря игра всред [събраните] и угоди на Ирода. 7Затова той с клетва се обеща да й даде каквото и да му поиска. 8А тя, подучена от майка си, каза: Дай ми тука на блюдо главата на Иоана Кръстителя. 9Царят се наскърби; но заради клетвите си, и заради седящите с него, заповяда да й се даде. 10И прати да обезглавят Иоана в тъмницата. 11И донесоха главата му на блюдо и дадоха я на девойката, а тя я занесе на майка си. 12А учениците му като дойдоха, дигнаха тялото и го погребаха; и отидоха и казаха на Исуса.

13И Исус, като чу [това], оттегли се оттам, с ладия на уединено място настрана; а народът като разбра, отиде подир него пеша от градовете. 14И Той, като излезе, видя голямо множество, смили се за тях, и изцели болните им.

15А като се свечери, учениците дойдоха при Него, и рекоха: Мястото е уединено, и времето е вече напреднало; разпусни народа да отиде по селата да си купи храна. 16А Исус им рече: Няма нужда да отидат; дайте им вие да ядат. 17А те Му казаха: Имаме тук само пет хляба и две риби. 18А Той рече: Донесете ги тук при Мене. 19Тогава, като заповяда на народа да насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето и благослови; и като разчупи хлябовете, даде ги на учениците, а учениците на народа. 20И всички ядоха и се наситиха; и дигнаха останалите къшеи, дванадесет пълни коша. 21А ония, които ядоха, бяха около пет хиляди мъже, освен жени и деца.

22И на часа [Исус] накара учениците да влязат в ладията и да отидат преди Него на отвъдната страна, докле разпусне народа. 23И като разпусна народа, изкачи се на бърдото да се помоли на саме. И като се свечери, Той беше там сам. 24А ладията бе вече всред езерото, блъскана от вълните, защото вятърът беше противен. 25А в четвъртата стража на нощта Той дойде към тях, като вървеше по езерото. 26И учениците, като Го видяха да ходи по езерото, смутиха се и думаха, че е призрак, и от страх извикаха. 27А Исус веднага им проговори, казвайки: Дерзайте! Аз съм; не бойте се.

28И Петър в отговор Му рече: Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Тебе по водата. 29А Той рече: Дойди. И Петър слезе от ладията и ходеше по водата да иде при Исуса. 30Но като виждаше вятъра [[силен]], уплаши се и, като потъваше, извика, казвайки: Господи избави ме! 31И Исус веднага простря ръка, хвана го, и му рече: Маловерецо, защо се усъмни? 32И като влязоха в ладията, вятърът утихна. 33А ония, които бяха в ладията, Му се поклониха и казаха: Наистина Ти си Божий Син.

34И като преминаха [езерото], дойдоха в генисаретската земя. 35И когато Го познаха тамошните мъже, разпратиха по цялата оная околност и доведоха при Него всичките болни; 36и молеха Го да се допрат само до полата на дрехата Му; и колкото се допряха, се изцелиха.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Matthew 13
Top of Page
Top of Page