Евреи 11
Bulgarian
1А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме,- убеждения за неща, които не се виждат. 2Защото поради нея за старовременните [добре] се свидетелствуваше.

3С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, тъй щото видимото не стана от видими неща. 4С вяра Авел принесе Богу жертва по-добра от Каиновата, чрез която за него се засвидетелствува, че е праведен, понеже Бог свидетелствува за даровете му; и чрез тая [вяра] той и след смъртта си още говори. 5С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намираше, защото Бог го пресели; понеже преди неговото преселване беше засвидетелствувано за него, че е бил угоден на Бога. 6А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има [Бог], и [че] Той възнаграждава тия, които го търсят. 7С вяра Ное, предупреден [от Бога] за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си; чрез която [вяра] той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра.

8С вяра Авраам послуша, когато бе повикан да излезе [и да отиде] на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе без да знае къде отива. 9С вяра се засели в обещаната земя като в чужда, и живееше в шатри, както и Исаак и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание. 10Защото очакваше града, който има [вечни] основи, на който архитект и строител е Бог. 11С вяра и сама Сара доби сила да зачне в преминала възраст, понеже счете за верен Този, Който се бе обещал. 12Затова [само] от един човек, и той замъртвял, се народи [множество], колкото небесните звезди и като крайморския пясък, който не може да се изброи.

13Всички тия умряха във вяра, тъй като не бяха получили [изпълнението на] обещанията; но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята. 14А ония, които говорят така, явно показват, че търсят [свое] отечество; 15и ако наистина, [така говорейки], са имали в ума си онова [отечество], от което бяха излезли, намерили биха случай да се върнат. 16Но на дело желаят едно по-добро [отечество], сиреч, небесното; затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град.

17С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исаака жертва, да! оня, който беше получил обещанията принасяше единородния си [син],- 18оня, комуто беше казано: "По Исаака ще се наименува твоето потомство", 19като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите,- отгдето по един начин [на възкресение] го и получи назад. 20С вяра Исаак благослови Якова и Исава даже за бъдещите неща. 21С вяра Яков, на умиране, благослови всекиго от Иосифовите синове и поклони се [Богу подпирайки се] върху края на тоягата си. 22С вяра Иосиф, на умиране, спомена за излизането на израилтяните и даде поръчка за костите си.

23С вяра, когато се роди Моисей, родителите му го криха три месеца, защото видяха, че бе красиво дете; и не се бояха от царската заповед, 24С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря 25и предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха, 26като разсъди, че укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските съкровища; защото гледаше на [бъдещата] награда. 27С вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв; защото издържа, като [един, който] вижда Невидимия. 28С вяра установи пасхата и поръсването с кръвта, за да се не допре до тях този, който погубваше първородните. 29С вяра [израилтяните] минаха през Червеното море като по сухо, на което като се опитаха и египтяните, издавиха се.

30Чрез вяра ерихонските стени паднаха след седмодневно обикаляне около тях. 31С вяра Раав блудницата не погина заедно с непокорните, като прие съгледателите с мир.

32И какво повече да кажа? Защото не ще ми стигне време да приказвам за Гедеона, Варака, Самсона и Иефтае, за Давида още и Самуила и пророците; 33които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затуляха устата на лъвове, 34угасваха силата на огъня, избягваха острото на ножа, оздравяха от болести, ставаха силни във война, обръщаха в бяг чужди войски. 35Жени приемаха мъртвите си възкресени; а други бяха мъчени, защото, за да получат по-добро възкресение, те не приемаха да бъдат избавени. 36Други пък изпитваха присмехи и бичувания, а още и окови и тъмници; 37с камъни биваха убити, с трион претрити, с мъки мъчени; умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи и търпяха лишение, бедствия и страдания; 38те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на земята,

39Но всички тия, ако и да бяха засвидетелствувани чрез вярата им, [пак] не получиха [изпълнението на] обещанието, 40да не би да постигнат в съвършенство без нас; защото за нас Бог промисли нещо по-добро.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Hebrews 10
Top of Page
Top of Page