Hebrews 11:5
New International Version
By faith Enoch was taken from this life, so that he did not experience death: "He could not be found, because God had taken him away." For before he was taken, he was commended as one who pleased God.

New Living Translation
It was by faith that Enoch was taken up to heaven without dying--"he disappeared, because God took him." For before he was taken up, he was known as a person who pleased God.

English Standard Version
By faith Enoch was taken up so that he should not see death, and he was not found, because God had taken him. Now before he was taken he was commended as having pleased God.

Berean Study Bible
By faith Enoch was taken up so that he did not see death: “He could not be found, because God had taken him away.” For before he was taken, he was commended as one who pleased God.

New American Standard Bible
By faith Enoch was taken up so that he would not see death; AND HE WAS NOT FOUND BECAUSE GOD TOOK HIM UP; for he obtained the witness that before his being taken up he was pleasing to God.

King James Bible
By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found, because God had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased God.

Holman Christian Standard Bible
By faith Enoch was taken away so he did not experience death, and he was not to be found because God took him away. For prior to his removal he was approved, since he had pleased God.

International Standard Version
By faith Enoch was taken away without experiencing death. He could not be found, because God had taken him away. For before he was taken, he won approval as one who pleased God.

NET Bible
By faith Enoch was taken up so that he did not see death, and he was not to be found because God took him up. For before his removal he had been commended as having pleased God.

Aramaic Bible in Plain English
By faith, Enoch was transported away and he did not taste death, neither was he found, because God transported him away; for before he was to transport him, there was this testimony concerning him: “He pleased God.”

GOD'S WORD® Translation
Faith enabled Enoch to be taken instead of dying. No one could find him, because God had taken him. Scripture states that before Enoch was taken, God was pleased with him.

Jubilee Bible 2000
By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him, for before his translation he had this testimony, that he pleased God.

King James 2000 Bible
By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found, because God had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased God.

American King James Version
By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found, because God had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased God.

American Standard Version
By faith Enoch was translated that he should not see death; and he was not found, because God translated him: for he hath had witness borne to him that before his translation he had been well-pleasing unto God:

Douay-Rheims Bible
By faith Henoch was translated, that he should not see death; and he was not found, because God had translated him: for before his translation he had testimony that he pleased God.

Darby Bible Translation
By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found, because God had translated him; for before [his] translation he has the testimony that he had pleased God.

English Revised Version
By faith Enoch was translated that he should not see death; and he was not found, because God translated him: for before his translation he hath had witness borne to him that he had been well-pleasing unto God:

Webster's Bible Translation
By faith Enoch was translated, that he should not see death; and was not found, because God had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased God.

Weymouth New Testament
Through faith Enoch was taken from the earth so that he did not see death, and he could not be found, because God had taken him; for before he was taken we have evidence that he truly pleased God.

World English Bible
By faith, Enoch was taken away, so that he wouldn't see death, and he was not found, because God translated him. For he has had testimony given to him that before his translation he had been well pleasing to God.

Young's Literal Translation
By faith Enoch was translated -- not to see death, and was not found, because God did translate him; for before his translation he had been testified to -- that he had pleased God well,

Hebreërs 11:5 Afrikaans PWL
Deur vertroue is Hanokh weggevat om die dood nie te sien nie en hy is nie gekry nie omdat God hom weggevat het, want voordat hy weggevat is, was daar van hom die getuienis dat hy God tevrede gestel het.

Hebrenjve 11:5 Albanian
Me anë të besimit Enoku u zhvendos që të mos shikonte vdekje dhe nuk u gjet më, sepse Perëndia e kishte zhvendosur; sepse para se të merrej, ai pati dëshmimin se i kishte pëlqyer Perëndisë.

ﺍﻟﻌﺒﺮﺍﻧﻴﻴﻦ 11:5 Arabic: Smith & Van Dyke
بالايمان نقل اخنوخ لكي لا يرى الموت ولم يوجد لان الله نقله. اذ قبل نقله شهد له بانه قد ارضى الله.

ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 11:5 Armenian (Western): NT
Հաւատքո՛վ Ենովք փոխադրուեցաւ երկրէն՝ որպէսզի մահ չտեսնէ, ու ո՛չ մէկ տեղ կը գտնուէր, որովհետեւ Աստուած փոխադրեց զայն, քանի որ անոր փոխադրուելէն առաջ վկայուեցաւ թէ հաճելի էր Աստուծոյ:

Hebraicoetara. 11:5 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Fedez Henoch eraman içan da, herioa ikus ezleçançát: eta ezta eriden içan, ceren eraman baitzuen Iaincoac: ecen eraman cedin baino lehen, testimoniage vkan ceçan Iaincoaren gogaraco içan cela:

D Hebern 11:5 Bavarian
Weil dyr Henoch gaglaaubt, wurd yr entruckt und gmueß nit sterbn. Er war ainfach wögg, weil n dyr Herrgot mitgnummen hiet. Und von n Henoch werd bezeugt, däß yr naach n Willn Gottes glöbt, ee wenn yr entruckt wurd.

Евреи 11:5 Bulgarian
С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намираше, защото Бог го пресели; понеже преди неговото преселване беше засвидетелствувано за него, че е бил угоден на Бога.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
因著信,以諾被接去而沒有經歷死亡,人也找不到他,因為神把他接去了。原來他被接去以前,已經蒙神喜悅而受到讚許。

中文标准译本 (CSB Simplified)
因着信,以诺被接去而没有经历死亡,人也找不到他,因为神把他接去了。原来他被接去以前,已经蒙神喜悦而受到赞许。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
以諾因著信被接去,不至於見死,人也找不著他,因為神已經把他接去了;只是他被接去以先,已經得了神喜悅他的明證。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
以诺因着信被接去,不至于见死,人也找不着他,因为神已经把他接去了;只是他被接去以先,已经得了神喜悦他的明证。

希 伯 來 書 11:5 Chinese Bible: Union (Traditional)
以 諾 因 著 信 , 被 接 去 , 不 至 於 見 死 , 人 也 找 不 著 他 , 因 為 神 已 經 把 他 接 去 了 ; 只 是 他 被 接 去 以 先 , 已 經 得 了 神 喜 悅 他 的 明 證 。

希 伯 來 書 11:5 Chinese Bible: Union (Simplified)
以 诺 因 着 信 , 被 接 去 , 不 至 於 见 死 , 人 也 找 不 着 他 , 因 为 神 已 经 把 他 接 去 了 ; 只 是 他 被 接 去 以 先 , 已 经 得 了 神 喜 悦 他 的 明 证 。

Poslanica Hebrejima 11:5 Croatian Bible
Vjerom Henok bi prenesen da ne vidi smrti te iščeznu jer ga je prenio Bog. Doista, prije prijenosa primio je svjedočanstvo da omilje Bogu.

Židům 11:5 Czech BKR
Věrou Enoch přenesen jest, aby neviděl smrti, a není nalezen, proto že jej Bůh přenesl. Prvé zajisté, než jest přenesen, svědectví měl, že se líbil Bohu.

Hebræerne 11:5 Danish
Ved Tro blev Enok borttagen, for at han ikke skulde se Døden, og han blev ikke funden, efterdi Gud havde taget ham bort; thi før Borttagelsen har han faaet det Vidnesbyrd, at han har behaget Gud.

Hebreeën 11:5 Dutch Staten Vertaling
Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde.

Nestle Greek New Testament 1904
Πίστει Ἐνὼχ μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον, καὶ οὐχ ηὑρίσκετο διότι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ Θεός. πρὸ γὰρ τῆς μεταθέσεως μεμαρτύρηται εὐαρεστηκέναι τῷ Θεῷ·

Westcott and Hort 1881
Πίστει Ἑνὼχ μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον, καὶ οὐχ ηὑρίσκετο διότι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ θεός· πρὸ γὰρ τῆς μεταθέσεως μεμαρτύρηται εὐαρεστηκέναι τῷ θεῷ,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Πίστει Ἑνὼχ μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον, καὶ οὐχ ηὑρίσκετο διότι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ θεός· πρὸ γὰρ τῆς μεταθέσεως μεμαρτύρηται εὐαρεστηκέναι τῷ θεῷ,

RP Byzantine Majority Text 2005
Πίστει Ἑνὼχ μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον, καὶ οὐχ εὑρίσκετο, διότι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ θεός· πρὸ γὰρ τῆς μεταθέσεως αὐτοῦ μεμαρτύρηται εὐηρεστηκέναι τῷ θεῷ·

Greek Orthodox Church 1904
Πίστει Ἑνὼχ μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον, καὶ οὐχ ηὑρίσκετο, διότι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ Θεός· πρὸ γὰρ τῆς μεταθέσεως μεμαρτύρηται εὐηρεστηκέναι τῷ Θεῷ·

Tischendorf 8th Edition
πίστις Ἐνώχ μετατίθημι ὁ μή ὁράω θάνατος καί οὐ εὑρίσκω διότι μετατίθημι αὐτός ὁ θεός πρό γάρ ὁ μετάθεσις μαρτυρέω εὐαρεστέω ὁ θεός

Scrivener's Textus Receptus 1894
πίστει Ἑνὼχ μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον, καὶ οὐχ εὑρίσκετο, διότι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ Θεός· πρὸ γὰρ τῆς μεταθέσεως αὐτοῦ μεμαρτύρηται εὐηρεστηκέναι τῷ Θεῷ·

Stephanus Textus Receptus 1550
Πίστει Ἑνὼχ μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον καὶ οὐχ εὑρίσκετο, διότι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ θεός πρὸ γὰρ τῆς μεταθέσεως αὐτοῦ μεμαρτύρηται εὐηρεστηκέναι τῷ θεῷ·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
πιστει ενωχ μετετεθη του μη ιδειν θανατον και ουχ ηυρισκετο διοτι μετεθηκεν αυτον ο θεος προ γαρ της μεταθεσεως μεμαρτυρηται ευαρεστηκεναι τω θεω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
πιστει ενωχ μετετεθη του μη ιδειν θανατον και ουχ ηυρισκετο διοτι μετεθηκεν αυτον ο θεος προ γαρ της μεταθεσεως μεμαρτυρηται ευαρεστηκεναι τω θεω

Stephanus Textus Receptus 1550
πιστει ενωχ μετετεθη του μη ιδειν θανατον και ουχ ευρισκετο διοτι μετεθηκεν αυτον ο θεος προ γαρ της μεταθεσεως αυτου μεμαρτυρηται ευηρεστηκεναι τω θεω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
πιστει Ενωχ μετετεθη του μη ιδειν θανατον, και ουχ ευρισκετο, διοτι μετεθηκεν αυτον ο Θεος· προ γαρ της μεταθεσεως αυτου μεμαρτυρηται ευηρεστηκεναι τω Θεω·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
πιστει ενωχ μετετεθη του μη ιδειν θανατον και ουχ ευρισκετο διοτι μετεθηκεν αυτον ο θεος προ γαρ της μεταθεσεως αυτου μεμαρτυρηται ευηρεστηκεναι τω θεω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
πιστει ενωχ μετετεθη του μη ιδειν θανατον και ουχ ηυρισκετο διοτι μετεθηκεν αυτον ο θεος προ γαρ της μεταθεσεως μεμαρτυρηται ευαρεστηκεναι τω θεω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Pistei Enōch metetethē tou mē idein thanaton, kai ouch hēurisketo dioti metethēken auton ho Theos. pro gar tēs metatheseōs memartyrētai euarestēkenai tō Theō;

Pistei Enoch metetethe tou me idein thanaton, kai ouch heurisketo dioti metetheken auton ho Theos. pro gar tes metatheseos memartyretai euarestekenai to Theo;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Pistei Henōch metetethē tou mē idein thanaton, kai ouch hēurisketo dioti metethēken auton ho theos; pro gar tēs metatheseōs memartyrētai euarestēkenai tō theō,

Pistei Henoch metetethe tou me idein thanaton, kai ouch heurisketo dioti metetheken auton ho theos; pro gar tes metatheseos memartyretai euarestekenai to theo,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:5 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
pistei enōch metetethē tou mē idein thanaton kai ouch ēurisketo dioti metethēken auton o theos pro gar tēs metatheseōs memarturētai euarestēkenai tō theō

pistei enOch metetethE tou mE idein thanaton kai ouch Eurisketo dioti metethEken auton o theos pro gar tEs metatheseOs memarturEtai euarestEkenai tO theO

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:5 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
pistei enōch metetethē tou mē idein thanaton kai ouch eurisketo dioti metethēken auton o theos pro gar tēs metatheseōs autou memarturētai euērestēkenai tō theō

pistei enOch metetethE tou mE idein thanaton kai ouch eurisketo dioti metethEken auton o theos pro gar tEs metatheseOs autou memarturEtai euErestEkenai tO theO

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:5 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
pistei enōch metetethē tou mē idein thanaton kai ouch eurisketo dioti metethēken auton o theos pro gar tēs metatheseōs autou memarturētai euērestēkenai tō theō

pistei enOch metetethE tou mE idein thanaton kai ouch eurisketo dioti metethEken auton o theos pro gar tEs metatheseOs autou memarturEtai euErestEkenai tO theO

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:5 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
pistei enōch metetethē tou mē idein thanaton kai ouch eurisketo dioti metethēken auton o theos pro gar tēs metatheseōs autou memarturētai euērestēkenai tō theō

pistei enOch metetethE tou mE idein thanaton kai ouch eurisketo dioti metethEken auton o theos pro gar tEs metatheseOs autou memarturEtai euErestEkenai tO theO

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:5 Westcott/Hort - Transliterated
pistei enōch metetethē tou mē idein thanaton kai ouch ēurisketo dioti metethēken auton o theos pro gar tēs metatheseōs memarturētai euarestēkenai tō theō

pistei enOch metetethE tou mE idein thanaton kai ouch Eurisketo dioti metethEken auton o theos pro gar tEs metatheseOs memarturEtai euarestEkenai tO theO

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:5 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
pistei enōch metetethē tou mē idein thanaton kai ouch ēurisketo dioti metethēken auton o theos pro gar tēs metatheseōs memarturētai euarestēkenai tō theō

pistei enOch metetethE tou mE idein thanaton kai ouch Eurisketo dioti metethEken auton o theos pro gar tEs metatheseOs memarturEtai euarestEkenai tO theO

Zsidókhoz 11:5 Hungarian: Karoli
Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte õt. Mert felvitetése elõtt bizonyságot nyert a felõl, hogy kedves volt Istennek.

Al la hebreoj 11:5 Esperanto
Per la fido HXanohx estis transportita, por ne vidi morton; kaj li ne estis trovata, cxar Dio lin transportis; cxar antaux lia transporto estis atestite pri li, ke li placxis al Dio;

Kirje heprealaisille 11:5 Finnish: Bible (1776)
Uskon kautta Enok otettiin pois, ettei hän kuolemaa nähnyt, ja ei ole löydetty, että Jumala hänen otti pois; sillä ennenkuin hän otettiin pois, oli hänellä todistus, että hän kelpasi Jumalalle.

Hébreux 11:5 French: Darby
Par la foi, Enoch fut enleve pour qu'il ne vit pas la mort; et il ne fut pas trouve, parce que Dieu l'avait enleve; car, avant son enlevement, il a reçu le temoignage d'avoir plu à Dieu.

Hébreux 11:5 French: Louis Segond (1910)
C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé; car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu.

Hébreux 11:5 French: Martin (1744)
Par la foi Enoch fut enlevé pour ne point passer par la mort; et il ne fut point trouvé, parce que Dieu l'avait enlevé; car avant qu'il fût enlevé il a obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu.

Hebraeer 11:5 German: Modernized
Durch den Glauben ward Enoch weggenommen, daß er den Tod nicht sähe, und ward nicht gefunden, darum daß ihn Gott wegnahm; denn vor seinem Wegnehmen hat er Zeugnis gehabt, daß er Gott gefallen habe.

Hebraeer 11:5 German: Luther (1912)
Durch den Glauben ward Henoch weggenommen, daß er den Tod nicht sähe, und ward nicht gefunden, darum daß ihn Gott wegnahm; denn vor seinem Wegnehmen hat er Zeugnis gehabt, daß er Gott gefallen habe.

Hebraeer 11:5 German: Textbibel (1899)
Durch Glauben ward Enoch entrückt, so daß er den Tod nicht sah, und ward nicht gefunden, weil ihn Gott entrückt hatte; denn vor der Entrückung ist ihm bezeugt, daß er Wohlgefallen fand bei Gott;

Ebrei 11:5 Italian: Riveduta Bible (1927)
Per fede Enoc fu trasportato perché non vedesse la morte; e non fu più trovato, perché Dio l’avea trasportato; poiché avanti che fosse trasportato fu di lui testimoniato ch’egli era piaciuto a Dio.

Ebrei 11:5 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Per fede Enoc fu trasportato, per non veder la morte, e non fu trovato; perciocchè Iddio l’avea trasportato; poichè, avanti ch’egli fosse trasportato, fu di lui testimoniato ch’egli era piaciuto a Dio.

IBRANI 11:5 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka dari sebab iman juga Henokh sudah digaibkan, supaya jangan ia merasai mati; dan ia tiada dijumpai orang, sebab Allah sudah mengambil dia; karena sebelum ia digaibkan itu sudah ada kesaksian tentang dia, bahwa ia diperkenankan Allah.

Hebrews 11:5 Kabyle: NT
S liman, Hanux yețwarfed ɣer igenni mbla ma tɛedda fell-as lmut, iɣab ɣef wallen, ur d-iban ara axaṭer irfed-it Sidi Ṛebbi ɣuṛ-es. Uqbel ad yețwarfed yeẓra belli yeɛǧeb i Sidi Ṛebbi.

히브리서 11:5 Korean
믿음으로 에녹은 죽음을 보지 않고 옮기웠으니 하나님이 저를 옮기심으로 다시 보이지 아니하니라 저는 옮기우기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라 하는 증거를 받았느니라

Hebraeos 11:5 Latin: Vulgata Clementina
Fide Henoch translatus est ne videret mortem, et non inveniebatur, quia transtulit illum Deus : ante translationem enim testimonium habuit placuisse Deo.

Ebrejiem 11:5 Latvian New Testament
Ticības dēļ Henohs tika paņemts, lai viņš nāves neredzētu, un viņu vairs neatrada, jo Dievs viņu paņēma. Pirms paņemšanas par viņu liecināts, ka viņš Dievam bijis patīkams.

Laiðkas þydams 11:5 Lithuanian
Tikėjimu Henochas buvo perkeltas, kad nematytų mirties, ir “jo neberado, nes Dievas jį perkėlė”. Mat prieš perkeliamas, jis gavo liudijimą, kad patikęs Dievui.

Hebrews 11:5 Maori
Na te whakapono a Enoka i kawea ketia ai, te kite i te mate; na kahore ia i kitea, no te mea kua kawea ketia ia e te Atua; i mua atu hoki i tona kawenga ketanga i whakaaturia mai ia, e ahuareka ana te Atua ki a ia.

Hebreerne 11:5 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Ved tro blev Enok bortrykket, så han ikke skulde se døden, og han blev ikke funnet, fordi Gud hadde bortrykket ham. For før han blev bortrykket, fikk han det vidnesbyrd at han tektes Gud;

Hebreos 11:5 Spanish: La Biblia de las Américas
Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte; Y NO FUE HALLADO PORQUE DIOS LO TRASLADO; porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios.

Hebreos 11:5 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y NO FUE HALLADO PORQUE DIOS LO TRASLADO; porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios.

Hebreos 11:5 Spanish: Reina Valera Gómez
Por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.

Hebreos 11:5 Spanish: Reina Valera 1909
Por la fe Enoc fué traspuesto para no ver muerte, y no fué hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado á Dios.

Hebreos 11:5 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios.

Hebreus 11:5 Bíblia King James Atualizada Português
Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte; e “já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado”, visto que, antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus.

Hebreus 11:5 Portugese Bible
Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte; e não foi achado, porque Deus o trasladara; pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus.   

Evrei 11:5 Romanian: Cornilescu
Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pămînt, ca să nu vadă moartea. Şi n'a mai fost găsit, pentrucă Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.

К Евреям 11:5 Russian: Synodal Translation (1876)
Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; ине стало его, потому что Бог переселил его. Ибо преждепереселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу.

К Евреям 11:5 Russian koi8r
Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу.

Hebrews 11:5 Shuar New Testament
Enuksha Y·san nekas Enentßimtak iwiaakuk nayaimpiniam junakmiayi. Yus jukimiu asamtai Wßinkiacharmiayi. Tura Yus-Chichamnum aarma "Enuk J·natsuk Y·san ti shiir Enentßimtikniuyayi" tawai.

Hebreerbrevet 11:5 Swedish (1917)
Genom tron togs Enok bort, för att han icke skulle se döden; och »man såg honom icke mer, ty Gud tog honom bort». Förrän han togs bort, fick han nämligen det vittnesbördet att han hade täckts Gud;

Waebrania 11:5 Swahili NT
Kwa imani Henoki alichukuliwa na Mungu, asipate kufa. Hakuonekana tena kwa sababu Mungu alikuwa amemchukua. Maandiko yasema kwamba kabla ya kuchukuliwa kwake, yeye alikuwa amempendeza Mungu.

Hebreo 11:5 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sa pananampalataya si Enoc ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan; at hindi siya nasumpungan, sapagka't siya'y inilipat ng Dios: sapagka't bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kaniyang siya'y naging kalugodlugod sa Dios:

Širawt ta tǝtawaktab i Kǝl-Ɣibri 11:5 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝzǝgzan, ǝnta a fǝl immǝdkal Xenok ǝs jǝnnawan, wǝr tu-tǝdes tamattant. Wǝr kala ad ilas ǝtǝwǝnay dǝffǝr awen, fǝlas Mǝššina a t-idkalan. Amaran dat ǝmǝdkǝl-net, igrâw ǝtǝwǝqbal ɣur Mǝššina id ǝnnan Ǝlkǝttaban: Xenok igrâz i Mǝššina.

ฮีบรู 11:5 Thai: from KJV
โดยความเชื่อ เอโนคจึงถูกรับขึ้นไป เพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตาย ไม่มีผู้ใดพบท่าน เพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้ว ก่อนที่ทรงรับท่านขึ้นไปนั้นมีพยานว่า ท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า

İbraniler 11:5 Turkish
İman sayesinde Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Kimse onu bulamadı, çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmadan önce Tanrıyı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi.

Евреи 11:5 Ukrainian: NT
Вірою Єнох перенесен, щоб не бачити смерти, і "не знайдено його, бо переніс його Бог": перед перенесеннєм бо його сьвідчено, "що угодив Богу".

Hebrews 11:5 Uma New Testament
Ngkai pepangala' -na Henokh, uma-i-hana mate, ra'ongko' tuwu' -tuwu' -i ngkai dunia' toi. Uma hema to mporua' woto-na, apa' Alata'ala mpo'ongko' -i ngkai dunia' toi. Hi rala Buku Tomoroli' te'uki': kako'ia-na Henokh ra'ongko', Alata'ala mpokagoe' -i.

Heâ-bô-rô 11:5 Vietnamese (1934)
Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết; người ta không thấy người nữa, vì Ðức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Ðức Chúa Trời rồi.

Hebrews 11:4
Top of Page
Top of Page