PROS EBRAIOUS 11
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1estin de pistis elpizomenōn upostasis pragmatōn elenchos ou blepomenōn 2en tautē gar emarturēthēsan oi presbuteroi

3pistei nooumen katērtisthai tous aiōnas rēmati theou eis to mē ek phainomenōn to blepomenon gegonenai

4pistei pleiona thusian abel para kain prosēnenken tō theō di ēs emarturēthē einai dikaios marturountos epi tois dōrois autou tou theou kai di autēs apothanōn eti lalei 5pistei enōch metetethē tou mē idein thanaton kai ouch ēurisketo dioti metethēken auton o theos pro gar tēs metatheseōs memarturētai euarestēkenai tō theō 6chōris de pisteōs adunaton euarestēsai pisteusai gar dei ton proserchomenon {WH: [tō] } {UBS4: tō } theō oti estin kai tois ekzētousin auton misthapodotēs ginetai 7pistei chrēmatistheis nōe peri tōn mēdepō blepomenōn eulabētheis kateskeuasen kibōton eis sōtērian tou oikou autou di ēs katekrinen ton kosmon kai tēs kata pistin dikaiosunēs egeneto klēronomos

8pistei kaloumenos abraam upēkousen exelthein eis topon on ēmellen lambanein eis klēronomian kai exēlthen mē epistamenos pou erchetai 9pistei parōkēsen eis gēn tēs epangelias ōs allotrian en skēnais katoikēsas meta isaak kai iakōb tōn sunklēronomōn tēs epangelias tēs autēs 10exedecheto gar tēn tous themelious echousan polin ēs technitēs kai dēmiourgos o theos 11pistei kai autē sarra {UBS4: steira } dunamin eis katabolēn spermatos elaben kai para kairon ēlikias epei piston ēgēsato ton epangeilamenon 12dio kai aph enos egennēthēsan kai tauta nenekrōmenou kathōs ta astra tou ouranou tō plēthei kai ōs ē ammos ē para to cheilos tēs thalassēs ē anarithmētos

13kata pistin apethanon outoi pantes mē {WH: komisamenoi } {UBS4: labontes } tas epangelias alla porrōthen autas idontes kai aspasamenoi kai omologēsantes oti xenoi kai parepidēmoi eisin epi tēs gēs 14oi gar toiauta legontes emphanizousin oti patrida epizētousin 15kai ei men ekeinēs emnēmoneuon aph ēs exebēsan eichon an kairon anakampsai 16nun de kreittonos oregontai tout estin epouraniou dio ouk epaischunetai autous o theos theos epikaleisthai autōn ētoimasen gar autois polin

17pistei prosenēnochen abraam ton isaak peirazomenos kai ton monogenē prosepheren o tas epangelias anadexamenos 18pros on elalēthē oti en isaak klēthēsetai soi sperma 19logisamenos oti kai ek nekrōn egeirein dunatos o theos othen auton kai en parabolē ekomisato

20pistei kai peri mellontōn eulogēsen isaak ton iakōb kai ton ēsau 21pistei iakōb apothnēskōn ekaston tōn uiōn iōsēph eulogēsen kai prosekunēsen epi to akron tēs rabdou autou 22pistei iōsēph teleutōn peri tēs exodou tōn uiōn israēl emnēmoneusen kai peri tōn osteōn autou eneteilato

23pistei mōusēs gennētheis ekrubē trimēnon upo tōn paterōn autou dioti eidon asteion to paidion kai ouk ephobēthēsan to diatagma tou basileōs 24pistei mōusēs megas genomenos ērnēsato legesthai uios thugatros pharaō 25mallon elomenos sunkakoucheisthai tō laō tou theou ē proskairon echein amartias apolausin 26meizona plouton ēgēsamenos tōn aiguptou thēsaurōn ton oneidismon tou christou apeblepen gar eis tēn misthapodosian 27pistei katelipen aigupton mē phobētheis ton thumon tou basileōs ton gar aoraton ōs orōn ekarterēsen 28pistei pepoiēken to pascha kai tēn proschusin tou aimatos ina mē o olothreuōn ta prōtotoka thigē autōn 29pistei diebēsan tēn eruthran thalassan ōs dia xēras gēs ēs peiran labontes oi aiguptioi katepothēsan

30pistei ta teichē ierichō epesan kuklōthenta epi epta ēmeras

31pistei raab ē pornē ou sunapōleto tois apeithēsasin dexamenē tous kataskopous met eirēnēs

32kai ti eti legō epileipsei me gar diēgoumenon o chronos peri gedeōn barak sampsōn iephthae dauid te kai samouēl kai tōn prophētōn 33oi dia pisteōs katēgōnisanto basileias eirgasanto dikaiosunēn epetuchon epangeliōn ephraxan stomata leontōn 34esbesan dunamin puros ephugon stomata machairēs edunamōthēsan apo astheneias egenēthēsan ischuroi en polemō parembolas eklinan allotriōn 35elabon gunaikes ex anastaseōs tous nekrous autōn alloi de etumpanisthēsan ou prosdexamenoi tēn apolutrōsin ina kreittonos anastaseōs tuchōsin 36eteroi de empaigmōn kai mastigōn peiran elabon eti de desmōn kai phulakēs 37elithasthēsan {WH: epeirasthēsan } epristhēsan en phonō machairēs apethanon periēlthon en mēlōtais en aigeiois dermasin usteroumenoi thlibomenoi kakouchoumenoi 38ōn ouk ēn axios o kosmos epi erēmiais planōmenoi kai oresin kai spēlaiois kai tais opais tēs gēs

39kai outoi pantes marturēthentes dia tēs pisteōs ouk ekomisanto tēn epangelian 40tou theou peri ēmōn kreitton ti problepsamenou ina mē chōris ēmōn teleiōthōsin

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

Hebrews 10
Top of Page
Top of Page