Hebrews 11:9
New International Version
By faith he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country; he lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise.

New Living Translation
And even when he reached the land God promised him, he lived there by faith--for he was like a foreigner, living in tents. And so did Isaac and Jacob, who inherited the same promise.

English Standard Version
By faith he went to live in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise.

Berean Study Bible
By faith he dwelt in the promised land as a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise.

New American Standard Bible
By faith he lived as an alien in the land of promise, as in a foreign land, dwelling in tents with Isaac and Jacob, fellow heirs of the same promise;

King James Bible
By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise:

Holman Christian Standard Bible
By faith he stayed as a foreigner in the land of promise, living in tents with Isaac and Jacob, coheirs of the same promise.

International Standard Version
By faith he made his home in the promised land like a stranger, living in tents, as did Isaac and Jacob, who also inherited the same promise,

NET Bible
By faith he lived as a foreigner in the promised land as though it were a foreign country, living in tents with Isaac and Jacob, who were fellow heirs of the same promise.

Aramaic Bible in Plain English
By faith he became an inhabitant in that land which was promised to him, as in a foreign land, and he dwelt in tents with Isaac and Jacob, his heirs of The Promise.

GOD'S WORD® Translation
Faith led Abraham to live as a foreigner in the country that God had promised him. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who received the same promise from God.

Jubilee Bible 2000
By faith he sojourned in the promised land, as in a strange country, dwelling in booths with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise;

King James 2000 Bible
By faith he sojourned in the land of promise, as in a foreign land, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise:

American King James Version
By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise:

American Standard Version
By faith he became a sojourner in the land of promise, as in a land not his own, dwelling in tents, with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise:

Douay-Rheims Bible
By faith he abode in the land, dwelling in cottages, with Isaac and Jacob, the co-heirs of the same promise.

Darby Bible Translation
By faith he sojourned as a stranger in the land of promise as a foreign country, having dwelt in tents with Isaac and Jacob, the heirs with [him] of the same promise;

English Revised Version
By faith he became a sojourner in the land of promise, as in a land not his own, dwelling in tents, with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise:

Webster's Bible Translation
By faith he sojourned in the land of promise, as in a foreign country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise:

Weymouth New Testament
Through faith he came and made his home for a time in a land which had been promised to him, as if in a foreign country, living in tents together with Isaac and Jacob, sharers with him in the same promise;

World English Bible
By faith, he lived as an alien in the land of promise, as in a land not his own, dwelling in tents, with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise.

Young's Literal Translation
by faith he did sojourn in the land of the promise as a strange country, in tabernacles having dwelt with Isaac and Jacob, fellow-heirs of the same promise,

Hebreërs 11:9 Afrikaans PWL
Deur vertroue het hy as ’n vreemdeling gaan bly in die land wat aan hom belowe is en in tente gebly saam met Yitz’gak en Ya’akov, kinders van sy erfenis van die belofte,

Hebrenjve 11:9 Albanian
Me anë të besimit Abrahami banoi në tokën e premtuar, si në një dhe të huaj, dhe ndenji në çadra bashkë me Isakun dhe Jakobin, bashkëtrashëgimtarë të të nëjtit premtim,

ﺍﻟﻌﺒﺮﺍﻧﻴﻴﻦ 11:9 Arabic: Smith & Van Dyke
بالايمان تغرب في ارض الموعد كانها غريبة ساكنا في خيام مع اسحق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه.

ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 11:9 Armenian (Western): NT
Հաւատքո՛վ պանդխտացաւ խոստացուած երկրին մէջ՝ որպէս թէ օտարութեան մէջ, վրաններու մէջ բնակելով Իսահակի եւ Յակոբի հետ, որոնք ժառանգակիցներն էին նոյն խոստումին.

Hebraicoetara. 11:9 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Fedez egon cedin promettatu içan çayón lurrean bercerenean beçala, tabernacletan egoiten cela Isaac-equin eta Iacob-equin promes beraren herederoquidequin.

D Hebern 11:9 Bavarian
Grund seinn Glaaubn hielt yr si als Fremdling in n verhaissnen Land auf und gwont dort in Zeltter, wie aau dyr Eisack und Jaaggen, d Mitörbn von dyr nömlichnen Verhaissung,

Евреи 11:9 Bulgarian
С вяра се засели в обещаната земя като в чужда, и живееше в шатри, както и Исаак и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
因著信,他做為外人客居在應許之地,住在帳幕裡,與同一個應許的共同繼承人以撒、雅各一樣,

中文标准译本 (CSB Simplified)
因着信,他做为外人客居在应许之地,住在帐幕里,与同一个应许的共同继承人以撒、雅各一样,

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他因著信,就在所應許之地作客,好像在異地居住帳篷,與那同蒙一個應許的以撒、雅各一樣。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他因着信,就在所应许之地作客,好像在异地居住帐篷,与那同蒙一个应许的以撒、雅各一样。

希 伯 來 書 11:9 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 因 著 信 , 就 在 所 應 許 之 地 作 客 , 好 像 在 異 地 居 住 帳 棚 , 與 那 同 蒙 一 個 應 許 的 以 撒 、 雅 各 一 樣 。

希 伯 來 書 11:9 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 因 着 信 , 就 在 所 应 许 之 地 作 客 , 好 像 在 异 地 居 住 帐 棚 , 与 那 同 蒙 一 个 应 许 的 以 撒 、 雅 各 一 样 。

Poslanica Hebrejima 11:9 Croatian Bible
Vjerom se kao pridošlica naseli u obećanoj zemlji kao u tuđini, prebivajući pod šatorima s Izakom i Jakovom, subaštinicima istog obećanja,

Židům 11:9 Czech BKR
Věrou bydlil v zemi zaslíbené jako v cizí v staních přebývaje s Izákem a s Jákobem, spoludědici téhož zaslíbení.

Hebræerne 11:9 Danish
Ved Tro blev han Udlænding i Forjættelsens Land som i et fremmed og boede i Telte med Isak og Jakob, som vare Medarvinger til samme Forjættelse;

Hebreeën 11:9 Dutch Staten Vertaling
Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die medeerfgenamen waren derzelfde belofte.

Nestle Greek New Testament 1904
Πίστει παρῴκησεν εἰς γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας, μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συνκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς·

Westcott and Hort 1881
Πίστει παρῴκησεν εἰς γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συνκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Πίστει παρῴκησεν εἰς γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συνκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς·

RP Byzantine Majority Text 2005
Πίστει παρῴκησεν εἰς γῆν τῆς ἐπαγγελίας, ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς·

Greek Orthodox Church 1904
Πίστει παρῴκησεν εἰς γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς·

Tischendorf 8th Edition
πίστις παροικέω εἰς γῆ ὁ ἐπαγγελία ὡς ἀλλότριος ἐν σκηνή κατοικέω μετά Ἰσαάκ καί Ἰακώβ ὁ συγκληρονόμος ὁ ἐπαγγελία ὁ αὐτός

Scrivener's Textus Receptus 1894
πίστει παρῴκησεν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ, τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς·

Stephanus Textus Receptus 1550
Πίστει παρῴκησεν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
πιστει παρωκησεν εις γην της επαγγελιας ως αλλοτριαν εν σκηναις κατοικησας μετα ισαακ και ιακωβ των συγκληρονομων της επαγγελιας της αυτης

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
πιστει παρωκησεν εις γην της επαγγελιας ως αλλοτριαν εν σκηναις κατοικησας μετα ισαακ και ιακωβ των συνκληρονομων της επαγγελιας της αυτης

Stephanus Textus Receptus 1550
πιστει παρωκησεν εις την γην της επαγγελιας ως αλλοτριαν εν σκηναις κατοικησας μετα ισαακ και ιακωβ των συγκληρονομων της επαγγελιας της αυτης

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
πιστει παρωκησεν εις την γην της επαγγελιας, ως αλλοτριαν, εν σκηναις κατοικησας μετα Ισαακ και Ιακωβ, των συγκληρονομων της επαγγελιας της αυτης·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
πιστει παρωκησεν εις [την] γην της επαγγελιας ως αλλοτριαν εν σκηναις κατοικησας μετα ισαακ και ιακωβ των συγκληρονομων της επαγγελιας της αυτης

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
πιστει παρωκησεν εις γην της επαγγελιας ως αλλοτριαν εν σκηναις κατοικησας μετα ισαακ και ιακωβ των συγκληρονομων της επαγγελιας της αυτης

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Pistei parōkēsen eis gēn tēs epangelias hōs allotrian, en skēnais katoikēsas, meta Isaak kai Iakōb tōn synklēronomōn tēs epangelias tēs autēs;

Pistei parokesen eis gen tes epangelias hos allotrian, en skenais katoikesas, meta Isaak kai Iakob ton synkleronomon tes epangelias tes autes;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Pistei parōkēsen eis gēn tēs epangelias hōs allotrian, en skēnais katoikēsas meta Isaak kai Iakōb tōn synklēronomōn tēs epangelias tēs autēs;

Pistei parokesen eis gen tes epangelias hos allotrian, en skenais katoikesas meta Isaak kai Iakob ton synkleronomon tes epangelias tes autes;

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:9 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
pistei parōkēsen eis gēn tēs epangelias ōs allotrian en skēnais katoikēsas meta isaak kai iakōb tōn sunklēronomōn tēs epangelias tēs autēs

pistei parOkEsen eis gEn tEs epangelias Os allotrian en skEnais katoikEsas meta isaak kai iakOb tOn sunklEronomOn tEs epangelias tEs autEs

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:9 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
pistei parōkēsen eis [tēn] gēn tēs epangelias ōs allotrian en skēnais katoikēsas meta isaak kai iakōb tōn sunklēronomōn tēs epangelias tēs autēs

pistei parOkEsen eis [tEn] gEn tEs epangelias Os allotrian en skEnais katoikEsas meta isaak kai iakOb tOn sunklEronomOn tEs epangelias tEs autEs

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:9 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
pistei parōkēsen eis tēn gēn tēs epangelias ōs allotrian en skēnais katoikēsas meta isaak kai iakōb tōn sunklēronomōn tēs epangelias tēs autēs

pistei parOkEsen eis tEn gEn tEs epangelias Os allotrian en skEnais katoikEsas meta isaak kai iakOb tOn sunklEronomOn tEs epangelias tEs autEs

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:9 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
pistei parōkēsen eis tēn gēn tēs epangelias ōs allotrian en skēnais katoikēsas meta isaak kai iakōb tōn sunklēronomōn tēs epangelias tēs autēs

pistei parOkEsen eis tEn gEn tEs epangelias Os allotrian en skEnais katoikEsas meta isaak kai iakOb tOn sunklEronomOn tEs epangelias tEs autEs

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:9 Westcott/Hort - Transliterated
pistei parōkēsen eis gēn tēs epangelias ōs allotrian en skēnais katoikēsas meta isaak kai iakōb tōn sunklēronomōn tēs epangelias tēs autēs

pistei parOkEsen eis gEn tEs epangelias Os allotrian en skEnais katoikEsas meta isaak kai iakOb tOn sunklEronomOn tEs epangelias tEs autEs

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:9 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
pistei parōkēsen eis gēn tēs epangelias ōs allotrian en skēnais katoikēsas meta isaak kai iakōb tōn sunklēronomōn tēs epangelias tēs autēs

pistei parOkEsen eis gEn tEs epangelias Os allotrian en skEnais katoikEsas meta isaak kai iakOb tOn sunklEronomOn tEs epangelias tEs autEs

Zsidókhoz 11:9 Hungarian: Karoli
Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival.

Al la hebreoj 11:9 Esperanto
Per la fido li farigxis paslogxanto en la lando de la promeso, kiel lando fremda, logxante en tendoj kun Isaak kaj Jakob, kunheredantoj de la sama promeso;

Kirje heprealaisille 11:9 Finnish: Bible (1776)
Uskon kautta oli hän muukalainen luvatussa maassa, niinkuin vieraalla maalla, ja asui majoissa Isaakin ja Jakobin kanssa, jotka olivat sen lupauksen kanssaperilliset.

Hébreux 11:9 French: Darby
Par la foi, il demeura dans la terre de la promesse comme dans une terre etrangere, demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les coheritiers de la meme promesse;

Hébreux 11:9 French: Louis Segond (1910)
C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse.

Hébreux 11:9 French: Martin (1744)
Par la foi il demeura comme étranger en la terre, qui lui avait été promise, comme si elle ne lui eût point appartenu, demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob, qui étaient héritiers avec lui de la même promesse.

Hebraeer 11:9 German: Modernized
Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande als in einem fremden und wohnete in Hütten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselbigen Verheißung.

Hebraeer 11:9 German: Luther (1912)
Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande als in einem fremden und wohnte in Hütten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung;

Hebraeer 11:9 German: Textbibel (1899)
Durch Glauben siedelte er sich an in einem Land der Verheißung als in der Fremde, und wohnte in Zelten samt Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung;

Ebrei 11:9 Italian: Riveduta Bible (1927)
Per fede soggiornò nella terra promessa, come in terra straniera, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa,

Ebrei 11:9 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Per fede Abrahamo dimorò nel paese della promessa, come in paese strano, abitando in tende, con Isacco, e Giacobbe, coeredi della stessa promessa.

IBRANI 11:9 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Dari sebab iman juga ia telah menumpang di tanah yang dijanjikan seperti di tanah orang, maka duduklah ia di dalam kemah, demikian juga Ishak dan Yakub, yang sama waris dengan dia di dalam perjanjian itu juga,

Hebrews 11:9 Kabyle: NT
S liman daɣen i gɛac am ubeṛṛani di tmurt i s-yewɛed Sidi Ṛebbi, yezdeɣ deg iqiḍunen am nețța am warraw-is Isḥaq akk-d Yeɛqub iweṛten yid-es ayen akken i s-yewɛed Sidi Ṛebbi.

히브리서 11:9 Korean
믿음으로 저가 외방에 있는 것같이 약속하신 땅에 우거하여 동일한 약속을 유업으로 함께 받은 이삭과 야곱으로 더불어 장막에 거하였으니

Hebraeos 11:9 Latin: Vulgata Clementina
Fide demoratus est in terra repromissionis, tamquam in aliena, in casulis habitando cum Isaac et Jacob cohæredibus repromissionis ejusdem.

Ebrejiem 11:9 Latvian New Testament
Ticības dēļ viņš apmetās apsolītajā zemē kā svešinieks un dzīvoja teltīs kopā ar Īzāku un Jēkabu, tā paša apsolījuma līdzmantiniekiem;

Laiðkas þydams 11:9 Lithuanian
Tikėjimu jis apsigyveno pažado žemėje, tarytum svetimoje, gyvendamas palapinėse su Izaoku ir Jokūbu, to paties pažado bendrapaveldėtojais.

Hebrews 11:9 Maori
Na te whakapono ia i noho manene ai ki te whenua i whakaaria mai, he whenua tangata ke ano ki a ia, a noho teneti ana ia, ratou ko Ihaka, ko Hakopa, ona hoa kua uru tahi nei ratou ki taua mea i whakaaria mai ra:

Hebreerne 11:9 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
ved tro opholdt han sig som utlending i det lovede land som i et fremmed land, idet han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, medarvingene til det samme løfte;

Hebreos 11:9 Spanish: La Biblia de las Américas
Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa,

Hebreos 11:9 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa,

Hebreos 11:9 Spanish: Reina Valera Gómez
Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa:

Hebreos 11:9 Spanish: Reina Valera 1909
Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa:

Hebreos 11:9 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Por la fe, habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa;

Hebreus 11:9 Bíblia King James Atualizada Português
Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa.

Hebreus 11:9 Portugese Bible
Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa;   

Evrei 11:9 Romanian: Cornilescu
Prin credinţă a venit şi s'a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într'o ţară care nu era a lui, şi a locuit în corturi, ca şi Isaac şi Iacov, cari erau împreună moştenitori cu el ai aceleiaş făgăduinţe.

К Евреям 11:9 Russian: Synodal Translation (1876)
Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования;

К Евреям 11:9 Russian koi8r
Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования;

Hebrews 11:9 Shuar New Testament
Y·san shiir Enentßimtak N· nunkanam Yus niin tsankatkamuitiat φrara ainis pujusmiayi. Nuap jeanam pujuyayi. N·nisan ni Uchirφ Isaksha tura ni Tirankφ Jakupsha nuin tsankatkamuitiatan φrara N·nisar pujuarmiayi.

Hebreerbrevet 11:9 Swedish (1917)
Genom tron bosatte han sig såsom främling i det utlovade landet, likasom i ett främmande land, och bodde i tält med Isak och Jakob, som voro hans medarvingar till samma löfte.

Waebrania 11:9 Swahili NT
Kwa imani aliishi kama mgeni katika nchi aliyoahidiwa na Mungu. Aliishi huko katika hema kama walivyoishi Isaka na Yakobo, ambao pia walishiriki ahadi ileile.

Hebreo 11:9 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya:

Širawt ta tǝtawaktab i Kǝl-Ɣibri 11:9 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝzǝgzan a fǝl igla Ibrahim, ikka akal was das-iga Mǝššina arkawal-net, iqqal daɣ-as ǝnaftaɣ, ixsâr daɣ hǝktan ǝnta d Isǝhaq ǝd Yaqub âs ǝnta dǝr-san as iga Mǝššina arkawal wen.

ฮีบรู 11:9 Thai: from KJV
โดยความเชื่อ ท่านได้พำนักในแผ่นดินแห่งพระสัญญานั้น เหมือนอยู่ในดินแดนแปลกถิ่น คืออาศัยอยู่ในเต็นท์กับอิสอัคและยาโคบซึ่งเป็นทายาทด้วยกันกับท่านในพระสัญญาอันเดียวกันนั้น

İbraniler 11:9 Turkish
İman sayesinde bir yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. Aynı vaadin ortak mirasçıları olan İshak ve Yakupla birlikte çadırlarda yaşadı.

Евреи 11:9 Ukrainian: NT
Вірою оселивсь у землї обітуваній, яко чужій, живучи в наметах, з Ісааком і Яковом, спільними наслїдниками того ж обітування.

Hebrews 11:9 Uma New Testament
Karata-na hi ngata toe, napangala' oa' janci Alata'ala to mpo'uli' katana' -na toe mpai' jadi' bagia-na pai' bagia muli-na. Alata'ala mojanci hewa toe wo'o hi ana' Abraham to rahanga' Ishak pai' kumpu-na to rahanga' Yakub. Tapi' nau' tana' toe bagia-ra moto ntuku' janci Alata'ala, mo'oha' -ra hewa torata-wadi hi tana' toe. Mo'oha' -ra hi rala kemah.

Heâ-bô-rô 11:9 Vietnamese (1934)
Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Y-sác và Gia-cốp, là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người.

Hebrews 11:8
Top of Page
Top of Page