Hebrews 11:7
New International Version
By faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith.

New Living Translation
It was by faith that Noah built a large boat to save his family from the flood. He obeyed God, who warned him about things that had never happened before. By his faith Noah condemned the rest of the world, and he received the righteousness that comes by faith.

English Standard Version
By faith Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, in reverent fear constructed an ark for the saving of his household. By this he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith.

Berean Study Bible
By faith Noah, when warned about things not yet seen, in godly fear built an ark to save his family. By faith he condemned the world and became heir of the righteousness that comes by faith.

New American Standard Bible
By faith Noah, being warned by God about things not yet seen, in reverence prepared an ark for the salvation of his household, by which he condemned the world, and became an heir of the righteousness which is according to faith.

King James Bible
By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house; by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith.

Holman Christian Standard Bible
By faith Noah, after he was warned about what was not yet seen and motivated by godly fear, built an ark to deliver his family. By faith he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith.

International Standard Version
By faith Noah, when warned about things not yet seen, reverently prepared an ark to save his family, and by faith he condemned the world and inherited the righteousness that comes by faith.

NET Bible
By faith Noah, when he was warned about things not yet seen, with reverent regard constructed an ark for the deliverance of his family. Through faith he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith.

Aramaic Bible in Plain English
By faith, Noah worshiped, when those things which had not been seen were spoken to him, and he made the Ark for the lives of his children in his household, by which he condemned the world, and he became the heir of the righteousness which is in faith.

GOD'S WORD® Translation
Faith led Noah to listen when God warned him about the things in the future that he could not see. He obeyed God and built a ship to save his family. Through faith Noah condemned the world and received God's approval that comes through faith.

Jubilee Bible 2000
By faith Noah, having received revelation of things not seen as yet, with great care prepared an ark to the saving of his house, by which he condemned the world and was made heir of the righteousness which is by faith.

King James 2000 Bible
By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved by fear, prepared an ark to the saving of his house; by which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith.

American King James Version
By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house; by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith.

American Standard Version
By faith Noah, being warned of God concerning things not seen as yet, moved with godly fear, prepared an ark to the saving of his house; through which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is according to faith.

Douay-Rheims Bible
By faith Noe, having received an answer concerning those things which as yet were not seen, moved with fear, framed the ark for the saving of his house, by the which he condemned the world; and was instituted heir of the justice which is by faith.

Darby Bible Translation
By faith, Noah, oracularly warned concerning things not yet seen, moved with fear, prepared an ark for the saving of his house; by which he condemned the world, and became heir of the righteousness which [is] according to faith.

English Revised Version
By faith Noah, being warned of God concerning things not seen as yet, moved with godly fear, prepared an ark to the saving of his house; through which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is according to faith.

Webster's Bible Translation
By faith Noah, being warned by God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house; by which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith.

Weymouth New Testament
Through faith Noah, being divinely taught about things as yet unseen, reverently gave heed and built an ark for the safety of his family, and by this act he condemned the world, and became an heir of the righteousness which depends on faith.

World English Bible
By faith, Noah, being warned about things not yet seen, moved with godly fear, prepared a ship for the saving of his house, through which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is according to faith.

Young's Literal Translation
By faith Noah, having been divinely warned concerning the things not yet seen, having feared, did prepare an ark to the salvation of his house, through which he did condemn the world, and of the righteousness according to faith he became heir.

Hebreërs 11:7 Afrikaans PWL
Deur vertroue het Noag, toe daar met hom gepraat is oor die dinge wat nog nie gesien is nie, aanbid en die ark vir homself gebou vir die lewe van die kinders in sy huishouding, waardeur hy die wêreld veroordeel het en hy die erfgenaam geword het van onpartydige opregtheid, wat in vertroue is. gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy, deur te gaan, as ’n erfenis sou ontvang en het hy uitgegaan sonder om te weet waarheen hy gaan.

Hebrenjve 11:7 Albanian
Me anë të besimit Noeu, i lajmëruar hyjnisht për ato që ende nuk shiheshin, u frikësua dhe ndërtoi një arkë për shpëtimin e shtëpisë së tij, me anë të së cilës e dënoi botën dhe u bë trashëgimtar i drejtësisë që është me anë të besimit.

ﺍﻟﻌﺒﺮﺍﻧﻴﻴﻦ 11:7 Arabic: Smith & Van Dyke
بالايمان نوح لما أوحي اليه عن امور لم ترى بعد خاف فبنى فلكا لخلاص بيته فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الايمان.

ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 11:7 Armenian (Western): NT
Հաւատքո՛վ Նոյ, պատգամ ստանալով Աստուծմէ՝ տակաւին անտեսանելի բաներու մասին, երկիւղածութեամբ կերտեց տապան մը՝ իր ընտանիքին փրկութեան համար, որով դատապարտեց աշխարհը եւ ժառանգորդ եղաւ այն արդարութեան՝ որ կ՚ըլլայ հաւատքով:

Hebraicoetara. 11:7 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Fedez Noéc, diuinoqui auertitu içanic oraino ikusten etziraden gaucéz, beldurturic, appresta ceçan arká bere familiaren saluatzeco: cein arkaz condemna baitzeçan mundua: eta eguin cedin fedearen arauez den iustitiaren heredero.

D Hebern 11:7 Bavarian
Weil dyr Noch gaglaaubt, gfolgt yr yn n Herrgot voller Eerfarcht, wie yr vor öbbs gwarnt wurd, was non nit zo n Abseghn war. Drum gabaut yr d Archn, um sein Trucht zo n Röttn. Sein Glaaubn gverurtlt d Welt und gmacht iem zo n Örbling von dyr Freispraach durch n Glaaubn.

Евреи 11:7 Bulgarian
С вяра Ное, предупреден [от Бога] за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си; чрез която [вяра] той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
因著信,挪亞在那還看不見的事上得了神的指示,就動了敬畏的心,建造了一隻方舟,以至於他的家人獲救。藉著信,他定了世界的罪,自己也繼承了從信而來的義。

中文标准译本 (CSB Simplified)
因着信,挪亚在那还看不见的事上得了神的指示,就动了敬畏的心,建造了一只方舟,以至于他的家人获救。藉着信,他定了世界的罪,自己也继承了从信而来的义。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
挪亞因著信,既蒙神指示他未見的事,動了敬畏的心,預備了一隻方舟,使他全家得救;因此就定了那世代的罪,自己也承受了那從信而來的義。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
挪亚因着信,既蒙神指示他未见的事,动了敬畏的心,预备了一只方舟,使他全家得救;因此就定了那世代的罪,自己也承受了那从信而来的义。

希 伯 來 書 11:7 Chinese Bible: Union (Traditional)
挪 亞 因 著 信 , 既 蒙 神 指 示 他 未 見 的 事 , 動 了 敬 畏 的 心 , 預 備 了 一 隻 方 舟 , 使 他 全 家 得 救 。 因 此 就 定 了 那 世 代 的 罪 , 自 己 也 承 受 了 那 從 信 而 來 的 義 。

希 伯 來 書 11:7 Chinese Bible: Union (Simplified)
挪 亚 因 着 信 , 既 蒙 神 指 示 他 未 见 的 事 , 动 了 敬 畏 的 心 , 预 备 了 一 只 方 舟 , 使 他 全 家 得 救 。 因 此 就 定 了 那 世 代 的 罪 , 自 己 也 承 受 了 那 从 信 而 来 的 义 。

Poslanica Hebrejima 11:7 Croatian Bible
Vjerom Noa, upućen u ono što još ne bijaše vidljivo, predano sagradi korablju na spasenje svoga doma. Time osudi svijet i postade baštinikom vjerničke pravednosti.

Židům 11:7 Czech BKR
Věrou napomenut jsa od Boha Noé o tom, čehož ještě nebylo viděti, boje se, připravoval koráb k zachování domu svého; skrze kterýžto koráb odsoudil svět, a spravedlnosti té, kteráž jest z víry, učiněn jest dědicem.

Hebræerne 11:7 Danish
Ved Tro var det, at Noa, advaret af Gud om det, som endnu ikke saas, i Gudsfrygt indrettede en Ark til Frelse for sit Hus; ved den domfældte han Verden og blev Arving til Retfærdigheden ifølge Tro.

Hebreeën 11:7 Dutch Staten Vertaling
Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is.

Nestle Greek New Testament 1904
Πίστει χρηματισθεὶς Νῶε περὶ τῶν μηδέπω βλεπομένων, εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασεν κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν τοῦ οἴκου αὐτοῦ, δι’ ἧς κατέκρινεν τὸν κόσμον, καὶ τῆς κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος.

Westcott and Hort 1881
Πίστει χρηματισθεὶς Νῶε περὶ τῶν μηδέπω βλεπομένων εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασεν κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν τοῦ οἴκου αὐτοῦ, δι' ἧς κατέκρινεν τὸν κόσμον, καὶ τῆς κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Πίστει χρηματισθεὶς Νῶε περὶ τῶν μηδέπω βλεπομένων εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασεν κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν τοῦ οἴκου αὐτοῦ, δι' ἧς κατέκρινεν τὸν κόσμον, καὶ τῆς κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος.

RP Byzantine Majority Text 2005
Πίστει χρηματισθεὶς Νῶε περὶ τῶν μηδέπω βλεπομένων, εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασεν κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν τοῦ οἴκου αὐτοῦ· δι’ ἧς κατέκρινεν τὸν κόσμον, καὶ τῆς κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος.

Greek Orthodox Church 1904
Πίστει χρηματισθεὶς Νῶε περὶ τῶν μηδέπω βλεπομένων, εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασε κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν τοῦ οἴκου αὐτοῦ, δι’ ἧς κατέκρινε τὸν κόσμον, καὶ τῆς κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος.

Tischendorf 8th Edition
πίστις χρηματίζω Νῶε περί ὁ μηδέπω βλέπω εὐλαβέομαι κατασκευάζω κιβωτός εἰς σωτηρία ὁ οἶκος αὐτός διά ὅς κατακρίνω ὁ κόσμος καί ὁ κατά πίστις δικαιοσύνη γίνομαι κληρονόμος

Scrivener's Textus Receptus 1894
πίστει χρηματισθεὶς Νῶε περὶ τῶν μηδέπω βλεπομένων, εὐλαβηθεὶς, κατεσκεύασε κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν τοῦ οἴκου αὐτοῦ· δι’ ἧς κατέκρινε τὸν κόσμον, καὶ τῆς κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος.

Stephanus Textus Receptus 1550
Πίστει χρηματισθεὶς Νῶε περὶ τῶν μηδέπω βλεπομένων εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασεν κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν τοῦ οἴκου αὐτοῦ δι' ἡς κατέκρινεν τὸν κόσμον καὶ τῆς κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
πιστει χρηματισθεις νωε περι των μηδεπω βλεπομενων ευλαβηθεις κατεσκευασεν κιβωτον εις σωτηριαν του οικου αυτου δι ης κατεκρινεν τον κοσμον και της κατα πιστιν δικαιοσυνης εγενετο κληρονομος

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
πιστει χρηματισθεις νωε περι των μηδεπω βλεπομενων ευλαβηθεις κατεσκευασεν κιβωτον εις σωτηριαν του οικου αυτου δι ης κατεκρινεν τον κοσμον και της κατα πιστιν δικαιοσυνης εγενετο κληρονομος

Stephanus Textus Receptus 1550
πιστει χρηματισθεις νωε περι των μηδεπω βλεπομενων ευλαβηθεις κατεσκευασεν κιβωτον εις σωτηριαν του οικου αυτου δι ης κατεκρινεν τον κοσμον και της κατα πιστιν δικαιοσυνης εγενετο κληρονομος

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
πιστει χρηματισθεις Νωε περι των μηδεπω βλεπομενων, ευλαβηθεις, κατεσκευασε κιβωτον εις σωτηριαν του οικου αυτου· δι ης κατεκρινε τον κοσμον, και της κατα πιστιν δικαιοσυνης εγενετο κληρονομος.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
πιστει χρηματισθεις νωε περι των μηδεπω βλεπομενων ευλαβηθεις κατεσκευασεν κιβωτον εις σωτηριαν του οικου αυτου δι ης κατεκρινεν τον κοσμον και της κατα πιστιν δικαιοσυνης εγενετο κληρονομος

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
πιστει χρηματισθεις νωε περι των μηδεπω βλεπομενων ευλαβηθεις κατεσκευασεν κιβωτον εις σωτηριαν του οικου αυτου δι ης κατεκρινεν τον κοσμον και της κατα πιστιν δικαιοσυνης εγενετο κληρονομος

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Pistei chrēmatistheis Nōe peri tōn mēdepō blepomenōn, eulabētheis kateskeuasen kibōton eis sōtērian tou oikou autou, di’ hēs katekrinen ton kosmon, kai tēs kata pistin dikaiosynēs egeneto klēronomos.

Pistei chrematistheis Noe peri ton medepo blepomenon, eulabetheis kateskeuasen kiboton eis soterian tou oikou autou, di’ hes katekrinen ton kosmon, kai tes kata pistin dikaiosynes egeneto kleronomos.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Pistei chrēmatistheis Nōe peri tōn mēdepō blepomenōn eulabētheis kateskeuasen kibōton eis sōtērian tou oikou autou, di' hēs katekrinen ton kosmon, kai tēs kata pistin dikaiosynēs egeneto klēronomos.

Pistei chrematistheis Noe peri ton medepo blepomenon eulabetheis kateskeuasen kiboton eis soterian tou oikou autou, di' hes katekrinen ton kosmon, kai tes kata pistin dikaiosynes egeneto kleronomos.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:7 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
pistei chrēmatistheis nōe peri tōn mēdepō blepomenōn eulabētheis kateskeuasen kibōton eis sōtērian tou oikou autou di ēs katekrinen ton kosmon kai tēs kata pistin dikaiosunēs egeneto klēronomos

pistei chrEmatistheis nOe peri tOn mEdepO blepomenOn eulabEtheis kateskeuasen kibOton eis sOtErian tou oikou autou di Es katekrinen ton kosmon kai tEs kata pistin dikaiosunEs egeneto klEronomos

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:7 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
pistei chrēmatistheis nōe peri tōn mēdepō blepomenōn eulabētheis kateskeuasen kibōton eis sōtērian tou oikou autou di ēs katekrinen ton kosmon kai tēs kata pistin dikaiosunēs egeneto klēronomos

pistei chrEmatistheis nOe peri tOn mEdepO blepomenOn eulabEtheis kateskeuasen kibOton eis sOtErian tou oikou autou di Es katekrinen ton kosmon kai tEs kata pistin dikaiosunEs egeneto klEronomos

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:7 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
pistei chrēmatistheis nōe peri tōn mēdepō blepomenōn eulabētheis kateskeuasen kibōton eis sōtērian tou oikou autou di ēs katekrinen ton kosmon kai tēs kata pistin dikaiosunēs egeneto klēronomos

pistei chrEmatistheis nOe peri tOn mEdepO blepomenOn eulabEtheis kateskeuasen kibOton eis sOtErian tou oikou autou di Es katekrinen ton kosmon kai tEs kata pistin dikaiosunEs egeneto klEronomos

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:7 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
pistei chrēmatistheis nōe peri tōn mēdepō blepomenōn eulabētheis kateskeuasen kibōton eis sōtērian tou oikou autou di ēs katekrinen ton kosmon kai tēs kata pistin dikaiosunēs egeneto klēronomos

pistei chrEmatistheis nOe peri tOn mEdepO blepomenOn eulabEtheis kateskeuasen kibOton eis sOtErian tou oikou autou di Es katekrinen ton kosmon kai tEs kata pistin dikaiosunEs egeneto klEronomos

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:7 Westcott/Hort - Transliterated
pistei chrēmatistheis nōe peri tōn mēdepō blepomenōn eulabētheis kateskeuasen kibōton eis sōtērian tou oikou autou di ēs katekrinen ton kosmon kai tēs kata pistin dikaiosunēs egeneto klēronomos

pistei chrEmatistheis nOe peri tOn mEdepO blepomenOn eulabEtheis kateskeuasen kibOton eis sOtErian tou oikou autou di Es katekrinen ton kosmon kai tEs kata pistin dikaiosunEs egeneto klEronomos

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:7 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
pistei chrēmatistheis nōe peri tōn mēdepō blepomenōn eulabētheis kateskeuasen kibōton eis sōtērian tou oikou autou di ēs katekrinen ton kosmon kai tēs kata pistin dikaiosunēs egeneto klēronomos

pistei chrEmatistheis nOe peri tOn mEdepO blepomenOn eulabEtheis kateskeuasen kibOton eis sOtErian tou oikou autou di Es katekrinen ton kosmon kai tEs kata pistin dikaiosunEs egeneto klEronomos

Zsidókhoz 11:7 Hungarian: Karoli
Hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felõl, házanépe megtartására bárkát készített, a mely által kárhoztatá e világot és a hitbõl való igazságnak örökösévé lett.

Al la hebreoj 11:7 Esperanto
Per la fido Noa, avertite pri la ankoraux ne viditaj aferoj, kun pia timo konstruis arkeon por la savado de sia domo; per kio li kondamnis la mondon, kaj farigxis heredanto de la justeco laux fido.

Kirje heprealaisille 11:7 Finnish: Bible (1776)
Uskon kautta sai Noa Jumalan käskyn niistä, jotka ei vielä näkyneet, pelkäsi ja valmisti arkin huoneensa autuudeksi; jonka kautta hän maailman tuomitsi, ja tuli sen vanhurskauden perilliseksi, joka uskon kautta tulee.

Hébreux 11:7 French: Darby
Par la foi, Noe, etant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit et batit une arche pour la conservation de sa maison; et par cette arche il condamna le monde et devint heritier de la justice qui est selon la foi.

Hébreux 11:7 French: Louis Segond (1910)
C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; c'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi.

Hébreux 11:7 French: Martin (1744)
Par la foi Noé ayant été divinement averti des choses qui ne se voyaient point encore, craignit, et bâtit l'Arche pour la conservation de sa famille, et par [cette Arche] il condamna le monde, et fut fait héritier de la justice qui est selon la foi.

Hebraeer 11:7 German: Modernized
Durch den Glauben hat Noah Gott geehret und die Arche zubereitet zum Heil seines Hauses, da er einen göttlichen Befehl empfing von dem das man noch nicht sah; durch welchen er verdammte die Welt und hat ererbet die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt.

Hebraeer 11:7 German: Luther (1912)
Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche zubereitet zum Heil seines Hauses, da er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah; und verdammte durch denselben die Welt und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt.

Hebraeer 11:7 German: Textbibel (1899)
Durch den Glauben empfieng Noah die Weissagung über das, was man noch nicht sah, ließ sich warnen, und baute einen Kasten zur Rettung seines Hauses, wodurch er die Welt verurteilte und der Erbe der Glaubensgerechtigkeit wurde.

Ebrei 11:7 Italian: Riveduta Bible (1927)
Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, mosso da pio timore, preparò un’arca per la salvezza della propria famiglia; e per essa fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha mediante la fede.

Ebrei 11:7 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Per fede Noè, ammonito per oracolo delle cose che non si vedevano ancora, avendo temuto, fabbricò, per la salvazione della sua famiglia, l’arca, per la quale egli condannò il mondo, e fu fatto erede della giustizia ch’è secondo la fede.

IBRANI 11:7 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Dari sebab iman juga Nuh mempersediakan sebuah bahtera akan menyelamatkan seisi rumahnya dengan berasa takut tatkala ia difirmankan Allah dari hal perkara-perkara yang belum kelihatan; maka menurut imannya itu ia menyalahkan isi dunia ini, serta mewarisi kebenaran yang menurut iman itu.

Hebrews 11:7 Kabyle: NT
S liman, i gumen nnbi Nuḥ ayen i s-d-iweḥḥa Sidi Ṛebbi ɣef wayen ara yedṛun, ɣas akken mazal ur iwala acemma s wallen-is, yebna lbabuṛ iwakken ad isellek at wexxam-is. S wakka i gḥuseb at ddunit imi yuɣ awal i Sidi Ṛebbi, yuɣal d aḥeqqi ɣuṛ-es ɣef ddemma n liman yesɛa.

히브리서 11:7 Korean
믿음으로 노아는 아직 보지 못하는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 예비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정죄하고 믿음을 좇는 의의 후사가 되었느니라

Hebraeos 11:7 Latin: Vulgata Clementina
Fide Noë responso accepto de iis quæ adhuc non videbantur, metuens aptavit arcam in salutem domus suæ, per quam damnavit mundum : et justitiæ, quæ per fidem est, hæres est institutus.

Ebrejiem 11:7 Latvian New Testament
Saņēmis aizrādījumu par to, kas vēl nebija redzams, Noass ticībā rūpīgi taisīja šķirstu sava nama glābšanai. Tās dēļ viņš nosodīja pasauli un kļuva taisnības mantinieks, kas nāk no ticības.

Laiðkas þydams 11:7 Lithuanian
Tikėjimu Nojus, Dievo perspėtas apie tuo metu dar nematomus dalykus, būdamas dievobaimingas, pastatė arką savo šeimai išgelbėti; tikėjimu jis pasmerkė pasaulį ir paveldėjo tikėjimo teisumą.

Hebrews 11:7 Maori
Na te whakapono a Noa, i tona whakamaharatanga e te Atua ki nga mea kahore i kitea noatia, i oho ai, he wehi ki te Atua, a hanga ana e ia te aaka hei whakaora mo tona whare; he whakataunga tena nana i te he ki te ao, a uru ana ki te tika o te wha kapono.

Hebreerne 11:7 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Ved tro bygget Noah, varslet av Gud om det som ennu ikke var sett, i hellig frykt en ark til frelse for sitt hus; ved den fordømte han verden og blev arving til rettferdigheten av tro.

Hebreos 11:7 Spanish: La Biblia de las Américas
Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe.

Hebreos 11:7 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe.

Hebreos 11:7 Spanish: Reina Valera Gómez
Por fe Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe.

Hebreos 11:7 Spanish: Reina Valera 1909
Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aun no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase: por la cual fe condenó al mundo, y fué hecho heredero de la justicia que es por la fe.

Hebreos 11:7 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Por la fe, Noé habiendo recibido revelación de cosas que aun no se veían, aparejó con mucho cuidado el arca en que su casa se salvase; arca por la cual condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe.

Hebreus 11:7 Bíblia King James Atualizada Português
Pela fé Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. O exemplo dos patriarcas

Hebreus 11:7 Portugese Bible
Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família; e por esta fé condenou o mundo, e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé.   

Evrei 11:7 Romanian: Cornilescu
Prin credinţă Noe, cînd a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri cari încă nu se vedeau, şi, plin de o teamă sfîntă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa; prin ea, el a osîndit lumea, şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă.

К Евреям 11:7 Russian: Synodal Translation (1876)
Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговеяприготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он(весь) мир, и сделался наследником праведности по вере.

К Евреям 11:7 Russian koi8r
Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере.

Hebrews 11:7 Shuar New Testament
Yus, `amaarkatniun akupkattajai" tiniu asamtai, Nuaisha Y·san nekas Enentßimtak, amaarun Wßinchaitiat, "T·runattawai" Tφmiayi. T·rak Yus timiajai mΘtek uunt kanun najana ni shuarincha uwemtikramiayi. Tura Y·san nekas Enentßimta asamtai Yus "pΘnkeraitme" Tφmiayi. Tura ni umirkamujai Chφkich shuar Y·san Enentßimtachun S·mamtikiawarmiayi.

Hebreerbrevet 11:7 Swedish (1917)
Genom tron var det som Noa, sedan han hade fått uppenbarelse om något som man ännu icke såg, i from förtröstan byggde en ark för att rädda sitt hus; och genom den blev han världen till dom och fick till arvedel den rättfärdighet som hör tron till.

Waebrania 11:7 Swahili NT
Kwa imani Noa alionywa na Mungu juu ya mambo ya baadaye ambayo hakuweza kuyaona bado. Alimtii Mungu, akajenga ile safina ambamo aliokolewa yeye pamoja na jamaa yake. Kutokana na hayo ulimwengu ulihukumiwa, naye Noa akapokea uadilifu unaotokana na imani.

Hebreo 11:7 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sa pananampalataya si Noe, nang paunawaan ng Dios tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kaniyang sangbahayan; na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan, at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya.

Širawt ta tǝtawaktab i Kǝl-Ɣibri 11:7 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝzǝgzan, ǝnta a fǝl ikras ǝnnǝbi Nux aɣlal n aman fǝl ad iɣlǝs aɣaywan-net, id ǝmiksad ǝn Mǝššina a imos ikkâs aššak daɣ arat wa das-isannafalal Mǝššina, kudde wǝr t-ihǝnnǝy. Ǝmmǝk en daɣ as obaz Nux ǝddǝnet s ǝššǝriɣa, iqbal Mǝššina tišit-net alǝs oɣâdan ǝs tarrayt n ǝzǝgzan-net.

ฮีบรู 11:7 Thai: from KJV
โดยความเชื่อ เมื่อพระเจ้าทรงเตือนโนอาห์ถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ปรากฏ ท่านมีใจเกรงกลัวจัดแจงต่อนาวา เพื่อช่วยครอบครัวของท่านให้รอด และด้วยเหตุนี้เอง ท่านจึงได้ปรับโทษแก่โลก และได้เป็นทายาทแห่งความชอบธรรม ซึ่งบังเกิดมาจากความเชื่อ

İbraniler 11:7 Turkish
İman sayesinde Nuh, henüz olmamış olaylarla ilgili olarak Tanrı tarafından uyarılınca, Tanrı korkusuyla ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı. Bununla dünyayı yargıladı ve imana dayanan doğruluğun mirasçısı oldu.

Евреи 11:7 Ukrainian: NT
Вірою, звістку прийнявши Ной про те, чого ніколи не видано, в страсї (Божому) збудовав ковчег на спасенне дому свого, котрим осудив сьвіт, і став ся наслїдником праведности, по вірі.

Hebrews 11:7 Uma New Testament
Ngkai pepangala' -na Nuh, pai' -i mengkoru hi hawa' Alata'ala. Alata'ala mpo'uli' -ki karia-na mpai' ue mowo' to mpoliu' dunia'. Jadi', nau' ko'ia nahiloi kadupa' -na, natuku' -mi hawa' Alata'ala, pai' nababehi sakaya to bohe, bona hi'a hante tobine-na pai' ana' -ana' -na uma mate matala. Ngkai pepangala' -na, hawe'ea tauna hi dunia' rahuku', aga hi'a-hana, monoa' -i hi poncilo Alata'ala.

Heâ-bô-rô 11:7 Vietnamese (1934)
Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình; bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy.

Hebrews 11:6
Top of Page
Top of Page