V'yakra 7
Leviticus 7 Aleppo Codex
1א וזאת תורת האשם  קדש קדשים הוא 2ב במקום אשר ישחטו את העלה ישחטו את האשם ואת דמו יזרק על המזבח סביב 3ג ואת כל חלבו יקריב ממנו--את האליה ואת החלב המכסה את הקרב 4ד ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכלית יסירנה 5ה והקטיר אתם הכהן המזבחה אשה ליהוה אשם הוא 6ו כל זכר בכהנים יאכלנו במקום קדוש יאכל קדש קדשים הוא 7ז כחטאת כאשם--תורה אחת להם הכהן אשר יכפר בו לו יהיה 8ח והכהן--המקריב את עלת איש  עור העלה אשר הקריב לכהן לו יהיה 9ט וכל מנחה אשר תאפה בתנור וכל נעשה במרחשת ועל מחבת--לכהן המקריב אתה לו תהיה 10י וכל מנחה בלולה בשמן וחרבה--לכל בני אהרן תהיה איש כאחיו  {פ}

11יא וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב ליהוה 12יב אם על תודה יקריבנו--והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן וסלת מרבכת חלת בלולת בשמן 13יג על חלת לחם חמץ יקריב קרבנו על זבח תודת שלמיו 14יד והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה ליהוה לכהן הזרק את דם השלמים--לו יהיה

15טו ובשר זבח תודת שלמיו--ביום קרבנו יאכל  לא יניח ממנו עד בקר 16טז ואם נדר או נדבה זבח קרבנו--ביום הקריבו את זבחו יאכל וממחרת והנותר ממנו יאכל 17יז והנותר מבשר הזבח--ביום השלישי באש ישרף 18יח ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה--המקריב אתו לא יחשב לו פגול יהיה והנפש האכלת ממנו עונה תשא

19יט והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל--באש ישרף והבשר--כל טהור יאכל בשר 20כ והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר ליהוה וטמאתו עליו--ונכרתה הנפש ההוא מעמיה 21כא ונפש כי תגע בכל טמא בטמאת אדם או בבהמה טמאה או בכל שקץ טמא ואכל מבשר זבח השלמים אשר ליהוה--ונכרתה הנפש ההוא מעמיה  {פ}

22כב וידבר יהוה אל משה לאמר 23כג דבר אל בני ישראל לאמר  כל חלב שור וכשב ועז--לא תאכלו 24כד וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכל לא תאכלהו 25כה כי כל אכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה אשה ליהוה--ונכרתה הנפש האכלת מעמיה 26כו וכל דם לא תאכלו בכל מושבתיכם לעוף ולבהמה 27כז כל נפש אשר תאכל כל דם--ונכרתה הנפש ההוא מעמיה

28כח וידבר יהוה אל משה לאמר 29כט דבר אל בני ישראל לאמר  המקריב את זבח שלמיו ליהוה--יביא את קרבנו ליהוה מזבח שלמיו 30ל ידיו תביאינה את אשי יהוה את החלב על החזה יביאנו--את החזה להניף אתו תנופה לפני יהוה 31לא והקטיר הכהן את החלב המזבחה והיה החזה לאהרן ולבניו 32לב ואת שוק הימין תתנו תרומה לכהן מזבחי שלמיכם 33לג המקריב את דם השלמים ואת החלב--מבני אהרן  לו תהיה שוק הימין למנה 34לד כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם ואתן אתם לאהרן הכהן ולבניו לחק עולם מאת בני ישראל

35לה זאת משחת אהרן ומשחת בניו מאשי יהוה ביום הקריב אתם לכהן ליהוה 36לו אשר צוה יהוה לתת להם ביום משחו אתם מאת בני ישראל--חקת עולם לדרתם

37לז זאת התורה לעלה למנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים--ולזבח השלמים 38לח אשר צוה יהוה את משה בהר סיני  ביום צותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם ליהוה--במדבר סיני  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Leviticus 6
Top of Page
Top of Page