V'yakra 8
Leviticus 8 Aleppo Codex
1א וידבר יהוה אל משה לאמר 2ב קח את אהרן ואת בניו אתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פר החטאת ואת שני האילים ואת סל המצות 3ג ואת כל העדה הקהל אל פתח אהל מועד 4ד ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ותקהל העדה אל פתח אהל מועד 5ה ויאמר משה אל העדה  זה הדבר אשר צוה יהוה לעשות

6ו ויקרב משה את אהרן ואת בניו וירחץ אתם במים 7ז ויתן עליו את הכתנת ויחגר אתו באבנט וילבש אתו את המעיל ויתן עליו את האפד ויחגר אתו בחשב האפד ויאפד לו בו 8ח וישם עליו את החשן ויתן אל החשן את האורים ואת התמים 9ט וישם את המצנפת על ראשו וישם על המצנפת אל מול פניו את ציץ הזהב נזר הקדש כאשר צוה יהוה את משה

10י ויקח משה את שמן המשחה וימשח את המשכן ואת כל אשר בו ויקדש אתם 11יא ויז ממנו על המזבח שבע פעמים וימשח את המזבח ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו--לקדשם 12יב ויצק משמן המשחה על ראש אהרן וימשח אתו לקדשו 13יג ויקרב משה את בני אהרן וילבשם כתנת ויחגר אתם אבנט ויחבש להם מגבעות--כאשר צוה יהוה את משה

14יד ויגש את פר החטאת ויסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש פר החטאת 15טו וישחט ויקח משה את הדם ויתן על קרנות המזבח סביב באצבעו ויחטא את המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח ויקדשהו לכפר עליו 16טז ויקח את כל החלב אשר על הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת חלבהן ויקטר משה המזבחה 17יז ואת הפר ואת ערו ואת בשרו ואת פרשו--שרף באש מחוץ למחנה  כאשר צוה יהוה את משה

18יח ויקרב את איל העלה ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם--על ראש האיל 19יט וישחט ויזרק משה את הדם על המזבח סביב 20כ ואת האיל--נתח לנתחיו ויקטר משה את הראש ואת הנתחים ואת הפדר 21כא ואת הקרב ואת הכרעים רחץ במים ויקטר משה את כל האיל המזבחה עלה הוא לריח ניחח אשה הוא ליהוה כאשר צוה יהוה את משה

22כב ויקרב את האיל השני איל המלאים ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם--על ראש האיל 23כג וישחט--ויקח משה מדמו ויתן על תנוך אזן אהרן הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית 24כד ויקרב את בני אהרן ויתן משה מן הדם על תנוך אזנם הימנית ועל בהן ידם הימנית ועל בהן רגלם הימנית ויזרק משה את הדם על המזבח סביב 25כה ויקח את החלב ואת האליה ואת כל החלב אשר על הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת חלבהן ואת שוק הימין 26כו ומסל המצות אשר לפני יהוה לקח חלת מצה אחת וחלת לחם שמן אחת--ורקיק אחד וישם על החלבים ועל שוק הימין 27כז ויתן את הכל--על כפי אהרן ועל כפי בניו וינף אתם תנופה לפני יהוה 28כח ויקח משה אתם מעל כפיהם ויקטר המזבחה על העלה מלאים הם לריח ניחח אשה הוא ליהוה 29כט ויקח משה את החזה ויניפהו תנופה לפני יהוה  מאיל המלאים למשה היה למנה כאשר צוה יהוה את משה

30ל ויקח משה משמן המשחה ומן הדם אשר על המזבח ויז על אהרן על בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אתו ויקדש את אהרן את בגדיו ואת בניו ואת בגדי בניו אתו

31לא ויאמר משה אל אהרן ואל בניו בשלו את הבשר פתח אהל מועד ושם תאכלו אתו ואת הלחם אשר בסל המלאים  כאשר צויתי לאמר אהרן ובניו יאכלהו 32לב והנותר בבשר ובלחם--באש תשרפו 33לג ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים--עד יום מלאת ימי מלאיכם  כי שבעת ימים ימלא את ידכם 34לד כאשר עשה ביום הזה--צוה יהוה לעשת לכפר עליכם 35לה ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את משמרת יהוה ולא תמותו  כי כן צויתי 36לו ויעש אהרן ובניו--את כל הדברים אשר צוה יהוה ביד משה  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Leviticus 7
Top of Page
Top of Page