Ǝlinjil wa n Markus 15
Mark 15 Tawallamat Tamajaq NT

Tebadday ən Ɣaysa dat ənaxkim Bilatǝs

1As affaw aɣôra əmmənayan muzaran ən limaman ǝd muzaran ən Kǝl-Ǝlyǝhud əd musanan n Ǝttawret, almaɣna Asaggawar wa Zǝwwǝran ketnet, sassakradan Ɣaysa, ewayan-tu, əgan-tu daɣ fassan n ənaxkim Bilatǝs. 2Issəstan-tu Bilatǝs, inn-as: «Awak kay daɣ a imosan əmənokal ən Kǝl-Ǝlyǝhud?» Inn-as Ɣaysa: «Kay iman-nak as tǝnneɣ adi.» 3Ad sawaran muzaran ən limaman Ɣaysa ark igitan aggotnen. 4Ilas-tu Bilatǝs əsəstan, inn-as: «Təsalla y aratan kul win kay-ǝsawaran da. Kay ma tənneɣ?» 5Iqqim Ɣaysa wər das-iles tənna n arat. Isammaklal awen əs Bilatǝs.

6Id d-iɣlay ǝmud wa n Akkay a d-ikkəs ǝnaxkim Bilatǝs amaskasaw was tara tamattay agamad. 7As itaggu awen ill-ay aləs igan esəm Barɣabbas, ihân kasaw ənta əd nəffəllag wiyyad əs kala jannajarwayan tamattay har əgan iman n awedan daɣ awen. 8Tənkar tamattay ad təgammay daɣ Bilatǝs a das-agu tənəfust ta ɣur-əs təlmad. 9Inn-asan Bilatǝs: «Awak tara a təgam a dawan-əkkəsaɣ əmənokal ən Kǝl-Ǝlyǝhud daɣ fassan?» 10Ǝnta Bilatǝs issân as aššaddat ǝn manzaɣ ən muzaran ən limaman Ɣaysa a fəl t-ǝgan daɣ fassan. 11Mišan əgan-du muzaran ən limaman daɣ tamattay ad tǝdgǝz Bilatǝs y a das-d-ikkəs Barɣabbas, wərgeɣ Ɣaysa.

12Ilas Bilatǝs awal, inn-asan: «Daɣ adi mas təram ad t-aga y aləs was təgannim da əmənokal ən Kǝl-Ǝlyǝhud?» 13Ǝlasan adakal ǝn maslan-nasan ad gannin: «Taytay-tu fəl tǝgǝttawt, a t-iba!» 14Inn-asan Bilatǝs: «Mafel za? Ma iɣšad?» Mišan sahhaken wəllen imaslan-nasan, ad gannin: «Taytay-tu fəl tǝgǝttawt!» 15Issof Bilatǝs ləkkum y awa təra tamattay. Ikkas-asan-du Barɣabbas daɣ kasaw, Ɣaysa amaran isassag-as tenaɣay labasat s ələkkud dǝffǝr adi amaran ixkam-as ǝtəwətǝytay fəl tǝgǝttawt.

Tamakkakkayt ǝn sojitan daɣ Ɣaysa

16Ewayan sojitan Ɣaysa s ammas n aɣarɣar n aɣalla n ahan wa n ǝššǝriɣa. Ǝɣran-du sojitan kul win hadatnen. 17Ǝssəlsan-tu əbərnuz zaggaɣan wa lasan mənokalan, əssəwaran-as deɣ almat ən təkəbbut zun ta n mǝnokalan təgât daɣ šənnanan. Imos awen igi daɣ-as tamakkakkayt. 18A tu-saslaman, gannin-as: «Oyy-ik, əmǝnokal ən Kǝl-Ǝlyǝhud!» 19Ad ǝggatan eɣaf-net s agabal ǝn telant, sutufan fall-as, tigərəffen sajadan-as. 20As daɣ-as əɣradan igi ən təmakkakkayt tǝrtayat ǝd tǝsǝssǝlka, əkkəsan fall-as ǝbərnuz zaggaɣan wa t-əssəlsan, əssoɣalan-tu isǝlsa win-da-net, əglan dər-əs, əgmədan dər-əs aɣrǝm y ad t-attaytayan fəl tǝgǝttawt.

Ǝtəwətǝytǝy ən Ɣaysa fəl tǝgǝttawt

21Ǝmmənayan sojitan əd Simɣon wa n əɣrəm ən Qǝrwan wa erawan Alaskandər əd Rufus ifâl-du šiwǝgas. Šahhaššalan-tu aggay ən tǝgǝttawt ta fəl zʼitəwətǝytəy Ɣaysa.

22Ewayan Ɣaysa s adag as itawannu Golgota, almaɣna n awen «Edag wa n Təkǝyya.» 23Ǝkfan-tu esmad n əzzəbib irtâyan d amagal imosan ǝzzǝnǝf ǝn taɣǝlbast ifannazan talawayt, mišan ugay Ɣaysa əs təssay-nasan. 24Təzzar ətaytayan-tu sojitan fəl tǝgǝttawt, əzunan isəlsa-net əs təšaɣeren. 25Ǝdəgəlšet as t-əttaytayan fəl tǝgǝttawt. 26Ǝttaytayan dənnəg-əs əsəllum a fəl iktâb əddəlil wa sər-əs d-ewayan tǝmattant. Ǝsəllum en, iktâb fall-as as: «AWA ƎMƎNOKAL ƎN KƎL-ƎLYƎHUD.»

27Ijjiyat Ɣaysa d ǝššin jujab ǝn baydagan ətəwətǝytay. Iyyan itawataytay daɣ əɣil ən Ɣaysa, wa hadan itawataytay daɣ zalgat-net. 28Ǝmmək en da as tənda batu ta tənnat daɣ Ǝlkǝttaban: «Ad uddan daɣ maggan ən təkma.»

29A das-taggin aytedan win du-takaynen den ark batuten, siwəliwilan iɣafawan-nasan, gannin-as: «Dew! Kay wa innan ad təjəbbərəjjeɣ Ehan wa Zəwwəran n Ǝlɣibada tələsaq-qu akaras daɣ karad adan, 30əmərədda safsu iman-nak, tazzabbeɣ-du tǝgǝttawt di.» 31Ǝmmǝk en daɣ as imuzaran ən limaman əd musanan n Ǝttawret da əgân daɣ-as tamakkakkayt, tinəmənnin gar-essan: «Ǝnta wa issəfsan aytedan, wər ifreg əsəfsi ən man-net. 32Kud ənta Ǝlmǝsix a imos, wa n əmənokal n Israyil, azzabbatet-du tǝgǝttawt əmərədda ad nənəy adi, nəzzəgzən sər-əs.» Meddan win dər ijjiyat Ɣaysa ətəwətǝytəy əntanay da ǝhân šin-net.

Agamad ən man Ɣaysa

33As iga ammasnazal, əlsanat šiyyay akal ketnet har tǝga tazzar. 34As təga tazzar, idkal Ɣaysa əməsli-net, inna:

«Eli, Eli, lama sabaxtani?»

Almaɣna n adi: «Ya Ǝməli-in,

Ya Ǝməli-nin, mafel toyyeɣ-i əd man-in?»

35Ǝslan-as arat daɣ aytedan win əbdadnen den, ad gannin: «Səsəmat! Iɣarru ənnəbi Ilyas!» 36Ozal-in sər-əs awedan iyyan, issəlmaɣ-du təduft daɣ bǝnegǝr, ittal-tat d əmi n agabal, izzal-as-tat-in y a tat-aššǝw, igannu: «Səllanat, ad nəssən a t-id-asu ənnəbi Ilyas, ikkəs-t-idu fəl tǝgǝttawt ta» 37Amazay wen da ad ikkas Ɣaysa əməsli issohen, amaran əgmadan-tu man. 38Assaɣat ten da ad izzərrat əfər wa zǝwwǝran imosan anaɣer gər adag wa zəddigan əd wa ogaran tazdak daɣ Ahan wa Zǝwwǝran n Ǝlɣibada. Issərrat-du anaɣer wen ɣur afalla har eres.

39As inay kabtan ǝn sojitan ǝn Kǝl-Ǝrrum ibdâdan den əmmək was əgmadan man Ɣaysa, inna: «Illikan as aləs wa Barar ən Məššina.»

40Ǝbdâdnat deɣ tədoden šiyyad sədi, əswâdnat daɣ awa igan den. Šidoden en təh-enat Maryama Madǝl, əd Maryama ta terawat Yaqub wa əndərran əd Yosas, d iyyat təgât esəm Salma. 41Harwa iha Ɣaysa akal wa n Galilaya as das-əlkamnat, ədhâlnat-tu s awa əfragnat. Ǝbdâdnat deɣ tədoden šiyyad den aggotnen a d-əddewnen əd Ɣaysa əs Yerusalam.

Ǝtəwəgga ǝn tǝɣǝssa ən Ɣaysa daɣ əzəkka

42As tokay takəst n əzəl wa n əlgəmət, simutugan aytedan y əzəl wa n təsanfawt; 43ikka Yusǝf wa n əɣrəm n Arimatay ehan ən Bilatǝs. Yusǝf aləs a imos itiwasaɣmaran ihân Asaggawar wa Zǝwwǝran, imos deɣ awedan igân attama daɣ assa ən Taɣmar ta n Məššina. Ǝnta a igan əmazal ən taholat imosan as ikka Bilatǝs, igmay daɣ-as taɣǝssa ən Ɣaysa. 44Isammaklal əs Bilatǝs tərrub n agamad wa əgan man Ɣaysa. Isassaɣra-du kabtan wanâd, issəstan-tu kud itidda iba ən Ɣaysa wala. 45As das-iga kabtan wa isalan n iba ən Ɣaysa, ikfa Bilatǝs Yusǝf turagat n ad idkəl taɣǝssa ǝn Ɣaysa. 46Izzənza-du Yusǝf šifit ta təhossayat, ikkas-du Ɣaysa fəl tǝgǝttawt, ig-ay daɣ-as, təzzar ig-ay daɣ əzəkka imosan akazam, isaɣɣararad-du təhunt zəwwərat ihar sər-əs imi-net. 47Tǝlla Maryama Madǝl den əd Maryama ta terawat Yosas, ǝswâdnat daɣ adag wa daɣ tətawagga tǝɣǝssa ǝn Ɣaysa den.

Ǝlinjil ǝn Ɣaysa Ǝlmǝsix
Le Nouveau Testament en tamajaq tawallammat, écriture latine
1ère édition, 2015
© SIM Niger et Wycliffe Bible Translators Inc, 2015Bible Hub


Mark 14
Top of Page
Top of Page