Marcu 15
Romanian: Cornilescu
1Dimineaţa, preoţii cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrînii, cărturarii şi tot Soborul. Dupăce au legat pe Isus, L-au dus şi L-au dat în mînile lui Pilat. 2Pilat L -a întrebat: ,,Eşti Tu Împăratul Iudeilor?`` ,,Da, sînt``, i -a răspuns Isus. 3Preoţii cei mai de seamă Îl învinuiau de multe lucruri. 4Pilat L -a întrebat din nou: ,,Nu răspunzi nimic? Uite de cîte lucruri Te învinuiesc ei!`` 5Isus n'a mai dat nici un răspuns, lucru care a mirat pe Pilat.

6La fiecare praznic al Paştelor, Pilat le slobozea un întemniţat, pe care -l cereau ei. 7În temniţă era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarăşii lui, din pricina unui omor, pe care -l săvîrşiseră într'o răscoală. 8Norodul s'a suit, şi a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea totdeauna. 9Pilat le -a răspuns: ,,Voiţi să vă slobozesc pe Împăratul Iudeilor?`` 10Căci pricepuse că preoţii cei mai de seamă din pizmă Îl dăduseră în mîna lui. 11Dar preoţii cei mai de seamă au aţîţat norodul să ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba. 12Pilat a luat din nou cuvîntul, şi le -a zis: ,,Dar ce voiţi să fac cu Acela, pe care -L numiţi Împăratul Iudeilor?`` 13Ei au strigat din nou: ,,Răstigneşte -L!`` 14,,Dar ce rău a făcut?`` le -a zis Pilat. Însă ei au început să strige şi mai tare: ,,Răstigneşte -L!`` 15Pilat a vrut să facă pe placul norodului, şi le -a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, dupăce a pus să -L bată cu nuiele, L -a dat să fie răstignit.

16Ostaşii au adus pe Isus în curte, adică în palat, şi au adunat toată ceata ostaşilor. 17L-au îmbrăcat într'o haină de purpură, au împletit o cunună de spini, şi I-au pus -o pe cap. 18Apoi au început să -I ureze, şi să zică: ,,Plecăciune, Împăratul Iudeilor!`` 19Şi -L loveau în cap cu o trestie, Îl scuipau, îngenuncheau şi I se închinau. 20Dupăce şi-au bătut astfel joc de El, L-au desbrăcat de haina de purpură, L-au îmbrăcat în hainele Lui, şi L-au dus să -L răstignească.

21Au silit să ducă crucea lui Isus pe un trecător, care se întorcea dela cîmp, numit Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf.

22Şi au adus pe Isus la locul numit Golgota, care, tîlmăcit, însemnează: ,,Locul căpăţînii.`` 23I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El nu l -a luat. 24Dupăce L-au răstignit, I-au împărţit hainele între ei, trăgînd la sorţi, ca să ştie ce să ia fiecare. 25Cînd L-au răstignit, era ceasul al treilea. 26Deasupra Lui era scrisă vina Lui: ,,Împăratul Iudeilor.``

27Împreună cu El au răstignit doi tîlhari, unul la dreapta şi altul la stînga Lui. 28Astfel s'a împlinit Scriptura, care zice: ,,A fost pus în numărul celor fărădelege.`` 29Trecătorii îşi băteau joc de El, dădeau din cap, şi ziceau: ,,Uă! Tu, care strici Templul, şi -l zideşti la loc în trei zile, 30mîntuieşte-Te pe Tine însuţi, şi pogoară-Te de pe cruce!`` 31Tot astfel şi preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii îşi băteau joc de El între ei, şi ziceau: ,,Pe alţii i -a mîntuit, şi pe Sine însuş nu Se poate mîntui! 32Hristosul, Împăratul lui Israel, să Se pogoare acum de pe cruce, ca să vedem şi să credem!`` Cei răstigniţi împreună cu El, deasemenea îşi băteau joc de El.

33La ceasul al şaselea, s'a făcut întunerec peste toată ţara, pînă la ceasul al nouălea. 34Şi în ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: ,,Eloi, Eloi, lama sabactani`` care, tîlmăcit, înseamnă: ,,Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentruce M'ai părăsit?`` 35Unii din cei ce stăteau acolo, cînd L-au auzit, ziceau: ,,Iată, cheamă pe Ilie!`` 36Şi unul din ei a alergat de a umplut un burete cu oţet, l -a pus într'o trestie, şi I -a dat să bea, zicînd: ,,Lăsaţi să vedem dacă va veni Ilie să -L pogoare de pe cruce!`` 37Dar Isus a scos un strigăt tare, şi Şi -a dat duhul. 38Perdeaua dinlăuntrul Templului s'a rupt în două de sus pînă jos. 39Sutaşul, care sta în faţa lui Isus, cînd a văzut că Şi -a dat astfel duhul, a zis: ,,Cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!``

40Acolo erau şi nişte femei, cari priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalina, Maria, mama lui Iacov cel mic şi a lui Iose, şi Salome, 41cari, pe cînd era El în Galilea, mergeau după El şi -I slujeau; şi multe alte femei, cari se suiseră împreună cu El în Ierusalim.

42Cînd s'a înserat-fiindcă era ziua Pregătirii, adică, ziua dinaintea Sabatului. - 43a venit Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vază al soborului, care şi el aştepta Împărăţia lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus. 44Pilat s'a mirat că murise aşa de curînd; a chemat pe sutaş, şi l -a întrebat dacă a murit de mult. 45După ce s'a încredinţat de la sutaş că a murit, a dăruit lui Iosif trupul. 46Şi Iosif a cumpărat o pînză subţire de in, a dat jos pe Isus de pe cruce, L -a înfăşurat în pînza de in, şi L -a pus într-un mormînt săpat în stîncă. Apoi a prăvălit o piatră la uşa mormîntului. 47Maria Magdalina şi Maria, mama lui Iose, se uitau unde -L puneau.Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Mark 14
Top of Page
Top of Page