ויקרא 7
Hebrew Bible OT and NT

1וזאת תורת האשם קדש קדשים הוא׃ 2במקום אשר ישחטו את העלה ישחטו את האשם ואת דמו יזרק על המזבח סביב׃ 3ואת כל חלבו יקריב ממנו את האליה ואת החלב המכסה את הקרב׃ 4ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכלית יסירנה׃ 5והקטיר אתם הכהן המזבחה אשה ליהוה אשם הוא׃ 6כל זכר בכהנים יאכלנו במקום קדוש יאכל קדש קדשים הוא׃ 7כחטאת כאשם תורה אחת להם הכהן אשר יכפר בו לו יהיה׃ 8והכהן המקריב את עלת איש עור העלה אשר הקריב לכהן לו יהיה׃ 9וכל מנחה אשר תאפה בתנור וכל נעשה במרחשת ועל מחבת לכהן המקריב אתה לו תהיה׃ 10וכל מנחה בלולה בשמן וחרבה לכל בני אהרן תהיה איש כאחיו׃

11וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב ליהוה׃ 12אם על תודה יקריבנו והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן וסלת מרבכת חלת בלולת בשמן׃ 13על חלת לחם חמץ יקריב קרבנו על זבח תודת שלמיו׃ 14והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה ליהוה לכהן הזרק את דם השלמים לו יהיה׃

15ובשר זבח תודת שלמיו ביום קרבנו יאכל לא יניח ממנו עד בקר׃ 16ואם נדר או נדבה זבח קרבנו ביום הקריבו את זבחו יאכל וממחרת והנותר ממנו יאכל׃ 17והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף׃ 18ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה המקריב אתו לא יחשב לו פגול יהיה והנפש האכלת ממנו עונה תשא׃

19והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף והבשר כל טהור יאכל בשר׃ 20והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר ליהוה וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה׃ 21ונפש כי תגע בכל טמא בטמאת אדם או בבהמה טמאה או בכל שקץ טמא ואכל מבשר זבח השלמים אשר ליהוה ונכרתה הנפש ההוא מעמיה׃

22וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 23דבר אל בני ישראל לאמר כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו׃ 24וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכל לא תאכלהו׃ 25כי כל אכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה אשה ליהוה ונכרתה הנפש האכלת מעמיה׃ 26וכל דם לא תאכלו בכל מושבתיכם לעוף ולבהמה׃ 27כל נפש אשר תאכל כל דם ונכרתה הנפש ההוא מעמיה׃

28וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 29דבר אל בני ישראל לאמר המקריב את זבח שלמיו ליהוה יביא את קרבנו ליהוה מזבח שלמיו׃ 30ידיו תביאינה את אשי יהוה את החלב על החזה יביאנו את החזה להניף אתו תנופה לפני יהוה׃ 31והקטיר הכהן את החלב המזבחה והיה החזה לאהרן ולבניו׃ 32ואת שוק הימין תתנו תרומה לכהן מזבחי שלמיכם׃ 33המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרן לו תהיה שוק הימין למנה׃ 34כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם ואתן אתם לאהרן הכהן ולבניו לחק עולם מאת בני ישראל׃

35זאת משחת אהרן ומשחת בניו מאשי יהוה ביום הקריב אתם לכהן ליהוה׃ 36אשר צוה יהוה לתת להם ביום משחו אתם מאת בני ישראל חקת עולם לדרתם׃

37זאת התורה לעלה למנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים׃ 38אשר צוה יהוה את משה בהר סיני ביום צותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם ליהוה במדבר סיני׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Leviticus 6
Top of Page
Top of Page