שמות 39
Hebrew Bible OT and NT

1ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקדש ויעשו את בגדי הקדש אשר לאהרן כאשר צוה יהוה את משה׃

2ויעש את האפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר׃ 3וירקעו את פחי הזהב וקצץ פתילם לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש מעשה חשב׃ 4כתפת עשו לו חברת על שני קצוותו חבר׃ 5וחשב אפדתו אשר עליו ממנו הוא כמעשהו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר כאשר צוה יהוה את משה׃

6ויעשו את אבני השהם מסבת משבצת זהב מפתחת פתוחי חותם על שמות בני ישראל׃ 7וישם אתם על כתפת האפד אבני זכרון לבני ישראל כאשר צוה יהוה את משה׃

8ויעש את החשן מעשה חשב כמעשה אפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר׃ 9רבוע היה כפול עשו את החשן זרת ארכו וזרת רחבו כפול׃ 10וימלאו בו ארבעה טורי אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד׃ 11והטור השני נפך ספיר ויהלם׃ 12והטור השלישי לשם שבו ואחלמה׃ 13והטור הרביעי תרשיש שהם וישפה מוסבת משבצות זהב במלאתם׃ 14והאבנים על שמת בני ישראל הנה שתים עשרה על שמתם פתוחי חתם איש על שמו לשנים עשר שבט׃ 15ויעשו על החשן שרשרת גבלת מעשה עבת זהב טהור׃ 16ויעשו שתי משבצת זהב ושתי טבעת זהב ויתנו את שתי הטבעת על שני קצות החשן׃ 17ויתנו שתי העבתת הזהב על שתי הטבעת על קצות החשן׃ 18ואת שתי קצות שתי העבתת נתנו על שתי המשבצת ויתנם על כתפת האפד אל מול פניו׃ 19ויעשו שתי טבעת זהב וישימו על שני קצות החשן על שפתו אשר אל עבר האפד ביתה׃ 20ויעשו שתי טבעת זהב ויתנם על שתי כתפת האפד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפד׃ 21וירכסו את החשן מטבעתיו אל טבעת האפד בפתיל תכלת להית על חשב האפד ולא יזח החשן מעל האפד כאשר צוה יהוה את משה׃

22ויעש את מעיל האפד מעשה ארג כליל תכלת׃ 23ופי המעיל בתוכו כפי תחרא שפה לפיו סביב לא יקרע׃ 24ויעשו על שולי המעיל רמוני תכלת וארגמן ותולעת שני משזר׃ 25ויעשו פעמני זהב טהור ויתנו את הפעמנים בתוך הרמנים על שולי המעיל סביב בתוך הרמנים׃ 26פעמן ורמן פעמן ורמן על שולי המעיל סביב לשרת כאשר צוה יהוה את משה׃

27ויעשו את הכתנת שש מעשה ארג לאהרן ולבניו׃ 28ואת המצנפת שש ואת פארי המגבעת שש ואת מכנסי הבד שש משזר׃ 29ואת האבנט שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני מעשה רקם כאשר צוה יהוה את משה׃

30ויעשו את ציץ נזר הקדש זהב טהור ויכתבו עליו מכתב פתוחי חותם קדש ליהוה׃ 31ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על המצנפת מלמעלה כאשר צוה יהוה את משה׃

32ותכל כל עבדת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו׃ 33ויביאו את המשכן אל משה את האהל ואת כל כליו קרסיו קרשיו בריחו ועמדיו ואדניו׃ 34ואת מכסה עורת האילם המאדמים ואת מכסה ערת התחשים ואת פרכת המסך׃ 35את ארן העדת ואת בדיו ואת הכפרת׃ 36את השלחן את כל כליו ואת לחם הפנים׃ 37את המנרה הטהרה את נרתיה נרת המערכה ואת כל כליה ואת שמן המאור׃ 38ואת מזבח הזהב ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך פתח האהל׃ 39את מזבח הנחשת ואת מכבר הנחשת אשר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיר ואת כנו׃ 40את קלעי החצר את עמדיה ואת אדניה ואת המסך לשער החצר את מיתריו ויתדתיה ואת כל כלי עבדת המשכן לאהל מועד׃ 41את בגדי השרד לשרת בקדש את בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן׃ 42ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו בני ישראל את כל העבדה׃ 43וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אתה כאשר צוה יהוה כן עשו ויברך אתם משה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Exodus 38
Top of Page
Top of Page