שמות 40
Hebrew Bible OT and NT

1וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 2ביום החדש הראשון באחד לחדש תקים את משכן אהל מועד׃ 3ושמת שם את ארון העדות וסכת על הארן את הפרכת׃ 4והבאת את השלחן וערכת את ערכו והבאת את המנרה והעלית את נרתיה׃ 5ונתתה את מזבח הזהב לקטרת לפני ארון העדת ושמת את מסך הפתח למשכן׃ 6ונתתה את מזבח העלה לפני פתח משכן אהל מועד׃ 7ונתת את הכיר בין אהל מועד ובין המזבח ונתת שם מים׃ 8ושמת את החצר סביב ונתת את מסך שער החצר׃ 9ולקחת את שמן המשחה ומשחת את המשכן ואת כל אשר בו וקדשת אתו ואת כל כליו והיה קדש׃ 10ומשחת את מזבח העלה ואת כל כליו וקדשת את המזבח והיה המזבח קדש קדשים׃ 11ומשחת את הכיר ואת כנו וקדשת אתו׃ 12והקרבת את אהרן ואת בניו אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים׃ 13והלבשת את אהרן את בגדי הקדש ומשחת אתו וקדשת אתו וכהן לי׃ 14ואת בניו תקריב והלבשת אתם כתנת׃ 15ומשחת אתם כאשר משחת את אביהם וכהנו לי והיתה להית להם משחתם לכהנת עולם לדרתם׃ 16ויעש משה ככל אשר צוה יהוה אתו כן עשה׃

17ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן׃ 18ויקם משה את המשכן ויתן את אדניו וישם את קרשיו ויתן את בריחיו ויקם את עמודיו׃ 19ויפרש את האהל על המשכן וישם את מכסה האהל עליו מלמעלה כאשר צוה יהוה את משה׃ 20ויקח ויתן את העדת אל הארן וישם את הבדים על הארן ויתן את הכפרת על הארן מלמעלה׃ 21ויבא את הארן אל המשכן וישם את פרכת המסך ויסך על ארון העדות כאשר צוה יהוה את משה׃ 22ויתן את השלחן באהל מועד על ירך המשכן צפנה מחוץ לפרכת׃ 23ויערך עליו ערך לחם לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה׃ 24וישם את המנרה באהל מועד נכח השלחן על ירך המשכן נגבה׃ 25ויעל הנרת לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה׃ 26וישם את מזבח הזהב באהל מועד לפני הפרכת׃ 27ויקטר עליו קטרת סמים כאשר צוה יהוה את משה׃ 28וישם את מסך הפתח למשכן׃ 29ואת מזבח העלה שם פתח משכן אהל מועד ויעל עליו את העלה ואת המנחה כאשר צוה יהוה את משה׃ 30וישם את הכיר בין אהל מועד ובין המזבח ויתן שמה מים לרחצה׃ 31ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו את ידיהם ואת רגליהם׃ 32בבאם אל אהל מועד ובקרבתם אל המזבח ירחצו כאשר צוה יהוה את משה׃ 33ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח ויתן את מסך שער החצר ויכל משה את המלאכה׃

34ויכס הענן את אהל מועד וכבוד יהוה מלא את המשכן׃ 35ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד יהוה מלא את המשכן׃ 36ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם׃ 37ואם לא יעלה הענן ולא יסעו עד יום העלתו׃ 38כי ענן יהוה על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Exodus 39
Top of Page
Top of Page