Evangelija pagal Morkø 15
Lithuanian
1Tuojau iš ryto aukštieji kunigai pasitarė su vyresniaisiais ir Rašto žinovais bei visu sinedrionu ir, surišę Jėzų, jie Jį nuvedė ir perdavė Pilotui. 2Pilotas paklausė Jį: “Ar Tu esi žydų karalius?” Jis atsakė: “Taip yra, kaip sakai”. 3Aukštieji kunigai Jį daug kuo kaltino, bet Jis nieko neatsakinėjo. 4Pilotas vėl klausė Jį: “Tu nieko neatsakai? Žiūrėk, kiek daug kaltinimų jie Tau pateikia”. 5Tačiau Jėzus nieko nebeatsakinėjo, ir Pilotas labai stebėjosi.

6Per šventes jis paleisdavo vieną kalinį, kurio žmonės prašydavo. 7Tada buvo vienas kalinys, vardu Barabas, suimtas kartu su maištininkais, kurie maišto metu nužudė žmogų. 8Susirinkusi minia, garsiai šaukdama, pradėjo prašyti to, ką Pilotas visuomet darydavo. 9Pilotas paklausė: “Ar norite, kad jums paleisčiau žydų karalių?” 10Nes jis žinojo, kad aukštieji kunigai Jį įskundė iš pavydo. 11Tačiau aukštieji kunigai sukurstė minią reikalauti, kad geriau paleistų Barabą. 12Tada Pilotas vėl kreipėsi į juos: “O kaip jūs norite, kad aš pasielgčiau su Tuo, kurį vadinate žydų karaliumi?” 13Tie šaukė: “Nukryžiuok Jį!” 14Pilotas jų klausė: “Ką bloga Jis padarė?” Tada jie pradėjo dar garsiau rėkti: “Nukryžiuok Jį!” 15Norėdamas įtikti miniai, Pilotas paleido Barabą, o Jėzų nuplakdino ir atidavė nukryžiuoti.

16Kareiviai nusivedė Jį į rūmų kiemą, tai yra pretorijų, ir ten sušaukė visą kuopą. 17Jie apvilko Jį purpuriniu apsiaustu, nupynę uždėjo Jam erškėčių vainiką 18ir pradėjo Jį sveikinti: “Sveikas, žydų karaliau!” 19Jie daužė Jam per galvą nendrine lazda, spjaudė ir priklaupdami garbino Jį. 20Pasityčioję nuvilko Jam purpurinį apsiaustą, apvilko Jo paties drabužiais ir išvedė nukryžiuoti.

21Jie privertė vieną grįžtantį iš lauko praeivį­Simoną Kirėnietį, Aleksandro ir Rufo tėvą,­nešti Jo kryžių.

22Ir jie nuvedė Jį į Golgotos vietą; išvertus tai reiškia: “Kaukolės vieta”. 23Ten davė Jam mira atmiešto vyno, bet Jis negėrė. 24Nukryžiavę Jį, jie pasidalijo Jo drabužius, mesdami burtą, kas kuriam turi tekti. 25Buvo trečia valanda, kai Jį nukryžiavo. 26Taip pat buvo užrašytas Jo kaltinimas: “Žydų karalius”.

27Kartu su Juo nukryžiavo du plėšikus: vieną dešinėje, kitą kairėje. 28Taip išsipildė Rašto žodis: “Jis buvo priskaitytas prie piktadarių”. 29Einantys pro šalį plūdo Jėzų, kraipydami galvas ir sakydami: “Še Tau, kuris sugriauni šventyklą ir per tris dienas ją atstatai. 30Išgelbėk save, nuženk nuo kryžiaus!” 31Panašiai tyčiojosi ir aukštieji kunigai su Rašto žinovais, kalbėdami tarp savęs: “Kitus gelbėdavo, o savęs negali išgelbėti. 32Tegul Kristus, Izraelio karalius, dabar nužengia nuo kryžiaus, kad pamatytume ir įtikėtume”. Kartu nukryžiuotieji irgi užgauliojo Jį.

33Šeštai valandai atėjus, visą kraštą apgaubė tamsa iki devintos valandos. 34Devintą valandą Jėzus garsiu balsu sušuko: “Elojí, Elojí, lemá sabachtáni?” Tai reiškia: “Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane palikai?!” 35Kai kurie ten stovintys išgirdę sakė: “Žiūrėk, Jis šaukiasi Elijo”. 36Tada vienas nubėgęs primirkė kempinę rūgštaus vyno, užmovė ją ant nendrės ir davė Jam gerti, sakydamas: “Palaukite, pažiūrėsime, ar ateis Elijas Jo nuimti”. 37Bet Jėzus, garsiai sušukęs, atidavė dvasią. 38Ir šventyklos uždanga perplyšo pusiau nuo viršaus iki apačios. 39Šimtininkas, stovėjęs priešais ir matęs, kaip Jis šaukdamas mirė, tarė: “Tikrai šitas žmogus buvo Dievo Sūnus!”

40Ten taip pat buvo moterų, kurios žiūrėjo iš toli; tarp jų ir Marija Magdalietė, Marija­Jokūbo Jaunesniojo ir Jozės motina­ir Salomė. 41Kai Jėzus dar buvo Galilėjoje, jos Jį lydėjo ir Jam tarnavo. Ten buvo ir daug kitų moterų, kartu su Juo atvykusių į Jeruzalę.

42Vakarui atėjus, kadangi buvo Prisirengimas,­sabato išvakarės,­ 43atvyko Juozapas iš Arimatėjos, garbingas teismo tarybos narys, kuris irgi laukė Dievo karalystės. Jis drąsiai nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. 44Pilotas nustebo, argi jau būtų miręs? Jis pasišaukė šimtininką ir paklausė, ar Jėzus jau miręs. 45Sužinojęs tai iš šimtininko, jis atidavė Juozapui kūną. 46Šis nupirko drobulę, nuėmė Jėzų nuo kryžiaus, įvyniojo į drobulę, paguldė Jį kape, kuris buvo iškaltas uoloje, ir užritino angą akmeniu. 47Marija Magdalena ir Marija, Jozės motina, matė, kur Jis buvo palaidotas.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Mark 14
Top of Page
Top of Page