Jób 6
Hungarian: Karoli
1Jób pedig felele, és monda:

2Oh, ha az én bosszankodásomat mérlegre vetnék, és az én nyomorúságomat vele együtt tennék a fontba!

3Bizony súlyosabb ez a tenger fövenyénél; azért balgatagok az én szavaim.

4Mert a Mindenható nyilai vannak én bennem, a melyeknek mérge emészti az én lelkemet, és az Istennek rettentései ostromolnak engem.

5Ordít-é a vadszamár a zöld füvön, avagy bõg-é az ökör az õ abrakja mellett?

6Vajjon ízetlen, sótalan étket eszik-é az ember; avagy kellemes íze van-é a tojásfehérnek?

7Lelkem iszonyodik érinteni is; olyanok azok nékem, mint a megromlott kenyér!

8Oh, ha az én kérésem teljesülne, és az Isten megadná, amit reménylek;

9És tetszenék Istennek, hogy összetörjön engem, megoldaná kezét, hogy szétvagdaljon engem!

10Még akkor lenne valami vigasztalásom; újjonganék a fájdalomban, a mely nem kimél, mert nem tagadtam meg a Szentnek beszédét.

11Micsoda az én erõm, hogy várakozzam; mi az én végem, hogy türtõztessem magam?!

12Kövek ereje-é az én erõm, avagy az én testem aczélból van-é?

13Hát nincsen-é segítség számomra; avagy a szabadulás elfutott-é tõlem?!

14A szerencsétlent barátjától részvét illeti meg, még ha elhagyja is a Mindenhatónak félelmét.

15Atyámfiai hûtlenül elhagytak mint a patak, a mint túláradnak medrükön a patakok.

16A melyek szennyesek a jégtõl, a melyekben [olvadt] hó hömpölyög;

17Mikor átmelegülnek, elapadnak, a hõség miatt fenékig száradnak.

18Letérnek útjokról a vándorok; felmennek a sivatagba [utánok] és elvesznek.

19Nézegetnek utánok Téma vándorai; Sébának utasai bennök reménykednek.

20Megszégyenlik, hogy bíztak, közel mennek és elpirulnak.

21Így lettetek ti most semmivé; látjátok a nyomort és féltek.

22Hát mondtam-é: adjatok nékem [valamit,] és a ti jószágotokból ajándékozzatok meg engem?

23Szabadítsatok ki engem az ellenség kezébõl, és a hatalmasok kezébõl vegyetek ki engem?

24Tanítsatok meg és én elnémulok, s a miben tévedek, értessétek meg velem.

25Oh, mily hathatósak az igaz beszédek! De mit ostoroz a ti ostorozásotok?

26Szavak ostorozására készültök-é? Hiszen a szélnek valók a kétségbeesettnek szavai!

27Még az árvának is néki esnétek, és [sírt] ásnátok a ti barátotoknak is?!

28Most hát tessék néktek rám tekintenetek, és szemetekbe csak nem hazudom?

29Kezdjétek újra kérlek, ne legyen hamisság. Kezdjétek újra, az én igazságom még mindig áll.

30Van-é az én nyelvemen hamisság, avagy az én ínyem nem veheti-é észre a nyomorúságot?Hungarian: Karoli

Bible Hub

Job 5
Top of Page
Top of Page