T'hilim 78
Psalm 78 Aleppo Codex
1א משכיל לאסף האזינה עמי תורתי  הטו אזנכם לאמרי-פי

2ב אפתחה במשל פי  אביעה חידות מני-קדם

3ג אשר שמענו ונדעם  ואבותינו ספרו-לנו

4ד לא נכחד מבניהם--  לדור אחרון מספרים תהלות יהוה ועזוזו ונפלאתיו  אשר עשה

5ה ויקם עדות ביעקב  ותורה שם בישראל אשר צוה את-אבותינו--  להודיעם לבניהם

6ו למען ידעו דור אחרון--בנים יולדו  יקמו ויספרו לבניהם

7ז וישימו באלהים כסלם  ולא ישכחו מעללי-אל ומצותיו ינצרו

8ח ולא יהיו כאבותם--  דור סורר ומרה דור לא-הכין לבו  ולא-נאמנה את-אל רוחו

9ט בני-אפרים נושקי רומי-קשת  הפכו ביום קרב

10י לא שמרו ברית אלהים  ובתורתו מאנו ללכת

11יא וישכחו עלילותיו  ונפלאותיו אשר הראם

12יב נגד אבותם עשה פלא  בארץ מצרים שדה-צען

13יג בקע ים ויעבירם  ויצב-מים כמו-נד

14יד וינחם בענן יומם  וכל-הלילה באור אש

15טו יבקע צרים במדבר  וישק כתהמות רבה

16טז ויוצא נוזלים מסלע  ויורד כנהרות מים

17יז ויוסיפו עוד לחטא-לו--  למרות עליון בציה

18יח וינסו-אל בלבבם--  לשאל-אכל לנפשם

19יט וידברו באלהים  אמרו היוכל אל--לערך שלחן במדבר

20כ הן הכה-צור ויזובו מים--  ונחלים ישטפו הגם-לחם יוכל תת  אם-יכין שאר לעמו

21כא לכן שמע יהוה--  ויתעבר ואש נשקה ביעקב  וגם-אף עלה בישראל

22כב כי לא האמינו באלהים  ולא בטחו בישועתו

23כג ויצו שחקים ממעל  ודלתי שמים פתח

24כד וימטר עליהם מן לאכל  ודגן-שמים נתן למו

25כה לחם אבירים אכל איש  צידה שלח להם לשבע

26כו יסע קדים בשמים  וינהג בעזו תימן

27כז וימטר עליהם כעפר שאר  וכחול ימים עוף כנף

28כח ויפל בקרב מחנהו  סביב למשכנתיו

29כט ויאכלו וישבעו מאד  ותאותם יבא להם

30ל לא-זרו מתאותם  עוד אכלם בפיהם

31לא ואף אלהים עלה בהם  ויהרג במשמניהם ובחורי ישראל  הכריע

32לב בכל-זאת חטאו-עוד  ולא-האמינו בנפלאותיו

33לג ויכל-בהבל ימיהם  ושנותם בבהלה

34לד אם-הרגם ודרשוהו  ושבו ושחרו-אל

35לה ויזכרו כי-אלהים צורם  ואל עליון גאלם

36לו ויפתוהו בפיהם  ובלשונם יכזבו-לו

37לז ולבם לא-נכון עמו  ולא נאמנו בבריתו

38לח והוא רחום יכפר עון--  ולא-ישחית והרבה להשיב אפו  ולא-יעיר כל-חמתו

39לט ויזכר כי-בשר המה  רוח הולך ולא ישוב

40מ כמה ימרוהו במדבר  יעציבוהו בישימון

41מא וישובו וינסו אל  וקדוש ישראל התוו

42מב לא-זכרו את-ידו  יום אשר-פדם מני-צר

43מג אשר-שם במצרים אתותיו  ומופתיו בשדה-צען

44מד ויהפך לדם יאריהם  ונזליהם בל-ישתיון

45מה ישלח בהם ערב ויאכלם  וצפרדע ותשחיתם

46מו ויתן לחסיל יבולם  ויגיעם לארבה

47מז יהרג בברד גפנם  ושקמותם בחנמל

48מח ויסגר לברד בעירם  ומקניהם לרשפים

49מט ישלח-בם חרון אפו--עברה וזעם וצרה  משלחת מלאכי רעים

50נ יפלס נתיב לאפו  לא-חשך ממות נפשם וחיתם לדבר הסגיר

51נא ויך כל-בכור במצרים  ראשית אונים באהלי-חם

52נב ויסע כצאן עמו  וינהגם כעדר במדבר

53נג וינחם לבטח ולא פחדו  ואת-אויביהם כסה הים

54נד ויביאם אל-גבול קדשו  הר-זה קנתה ימינו

55נה ויגרש מפניהם גוים--  ויפילם בחבל נחלה וישכן באהליהם  שבטי ישראל

56נו וינסו וימרו את-אלהים עליון  ועדותיו לא שמרו

57נז ויסגו ויבגדו כאבותם  נהפכו כקשת רמיה

58נח ויכעיסוהו בבמותם  ובפסיליהם יקניאוהו

59נט שמע אלהים ויתעבר  וימאס מאד בישראל

60ס ויטש משכן שלו  אהל שכן באדם

61סא ויתן לשבי עזו  ותפארתו ביד-צר

62סב ויסגר לחרב עמו  ובנחלתו התעבר

63סג בחוריו אכלה-אש  ובתולתיו לא הוללו

64סד כהניו בחרב נפלו  ואלמנתיו לא תבכינה

65סה ויקץ כישן אדני  כגבור מתרונן מיין

66סו ויך-צריו אחור  חרפת עולם נתן למו

67סז וימאס באהל יוסף  ובשבט אפרים לא בחר

68סח ויבחר את-שבט יהודה  את-הר ציון אשר אהב

69סט ויבן כמו-רמים מקדשו  כארץ יסדה לעולם

70ע ויבחר בדוד עבדו  ויקחהו ממכלאת צאן

71עא מאחר עלות הביאו  לרעות ביעקב עמו ובישראל נחלתו

72עב וירעם כתם לבבו  ובתבונות כפיו ינחם

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Psalm 77
Top of Page
Top of Page