Shemot 39
Exodus 39 Aleppo Codex
1א ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקדש ויעשו את בגדי הקדש אשר לאהרן כאשר צוה יהוה את משה  {פ}

2ב ויעש את האפד  זהב תכלת וארגמן ותולעת שני--ושש משזר 3ג וירקעו את פחי הזהב וקצץ פתילם לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש--מעשה חשב 4ד כתפת עשו לו חברת--על שני קצוותו (קצותיו) חבר 5ה וחשב אפדתו אשר עליו ממנו הוא כמעשהו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר--כאשר צוה יהוה את משה  {ס}

6ו ויעשו את אבני השהם מסבת משבצת זהב מפתחת פתוחי חותם על שמות בני ישראל 7ז וישם אתם על כתפת האפד--אבני זכרון לבני ישראל  כאשר צוה יהוה את משה  {פ}

8ח ויעש את החשן מעשה חשב כמעשה אפד  זהב תכלת וארגמן ותולעת שני--ושש משזר 9ט רבוע היה כפול עשו את החשן--זרת ארכו וזרת רחבו כפול 10י וימלאו בו--ארבעה טורי אבן  טור אדם פטדה וברקת--הטור האחד 11יא והטור השני--נפך ספיר ויהלם 12יב והטור השלישי--לשם שבו ואחלמה 13יג והטור הרביעי--תרשיש שהם וישפה  מוסבת משבצת זהב במלאתם 14יד והאבנים על שמת בני ישראל הנה שתים עשרה--על שמתם  פתוחי חתם איש על שמו לשנים עשר שבט 15טו ויעשו על החשן שרשרת גבלת מעשה עבת זהב טהור 16טז ויעשו שתי משבצת זהב ושתי טבעת זהב ויתנו את שתי הטבעת על שני קצות החשן 17יז ויתנו שתי העבתת הזהב על שתי הטבעת--על קצות החשן 18יח ואת שתי קצות שתי העבתת נתנו על שתי המשבצת ויתנם על כתפת האפד אל מול פניו 19יט ויעשו שתי טבעת זהב וישימו על שני קצות החשן  על שפתו--אשר אל עבר האפד ביתה 20כ ויעשו שתי טבעת זהב ויתנם על שתי כתפת האפד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו--ממעל לחשב האפד 21כא וירכסו את החשן מטבעתיו אל טבעת האפד בפתיל תכלת להית על חשב האפד ולא יזח החשן מעל האפד--כאשר צוה יהוה את משה  {פ}

22כב ויעש את מעיל האפד מעשה ארג כליל תכלת 23כג ופי המעיל בתוכו כפי תחרא שפה לפיו סביב לא יקרע 24כד ויעשו על שולי המעיל רמוני תכלת וארגמן ותולעת שני--משזר 25כה ויעשו פעמני זהב טהור ויתנו את הפעמנים בתוך הרמנים על שולי המעיל סביב--בתוך הרמנים 26כו פעמן ורמן פעמן ורמן על שולי המעיל סביב לשרת כאשר צוה יהוה את משה  {ס}

27כז ויעשו את הכתנת שש מעשה ארג לאהרן ולבניו 28כח ואת המצנפת שש ואת פארי המגבעת שש ואת מכנסי הבד שש משזר 29כט ואת האבנט שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני--מעשה רקם  כאשר צוה יהוה את משה  {ס}

30ל ויעשו את ציץ נזר הקדש זהב טהור ויכתבו עליו מכתב פתוחי חותם--קדש ליהוה 31לא ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על המצנפת מלמעלה כאשר צוה יהוה את משה  {ס}

32לב ותכל--כל עבדת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל--ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו  {פ} 33לג ויביאו את המשכן אל משה את האהל ואת כל כליו קרסיו קרשיו בריחו ועמדיו ואדניו 34לד ואת מכסה עורת האילם המאדמים ואת מכסה ערת התחשים ואת פרכת המסך 35לה את ארון העדת ואת בדיו ואת הכפרת 36לו את השלחן את כל כליו ואת לחם הפנים 37לז את המנרה הטהרה את נרתיה נרת המערכה--ואת כל כליה ואת שמן המאור 38לח ואת מזבח הזהב ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך פתח האהל 39לט את מזבח הנחשת ואת מכבר הנחשת אשר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיר ואת כנו 40מ את קלעי החצר את עמדיה ואת אדניה ואת המסך לשער החצר את מיתריו ויתדתיה ואת כל כלי עבדת המשכן--לאהל מועד 41מא את בגדי השרד לשרת בקדש את בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן 42מב ככל אשר צוה יהוה את משה  כן עשו בני ישראל את כל העבדה 43מג וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אתה--כאשר צוה יהוה כן עשו ויברך אתם משה  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Exodus 38
Top of Page
Top of Page