Shemot 38
Exodus 38 Aleppo Codex
1א ויעש את מזבח העלה עצי שטים  חמש אמות ארכו וחמש אמות רחבו רבוע ושלש אמות קמתו 2ב ויעש קרנתיו על ארבע פנתיו--ממנו היו קרנתיו ויצף אתו נחשת 3ג ויעש את כל כלי המזבח את הסירת ואת היעים ואת המזרקת את המזלגת ואת המחתת כל כליו עשה נחשת 4ד ויעש למזבח מכבר מעשה רשת נחשת תחת כרכבו מלמטה עד חציו 5ה ויצק ארבע טבעת בארבע הקצות--למכבר הנחשת  בתים לבדים 6ו ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם נחשת 7ז ויבא את הבדים בטבעת על צלעת המזבח לשאת אתו בהם נבוב לחת עשה אתו  {ס}

8ח ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת--במראת הצבאת אשר צבאו פתח אהל מועד  {ס}

9ט ויעש את החצר  לפאת נגב תימנה קלעי החצר שש משזר מאה באמה 10י עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמודים וחשקיהם כסף 11יא ולפאת צפון מאה באמה--עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמודים וחשקיהם כסף 12יב ולפאת ים קלעים חמשים באמה--עמודיהם עשרה ואדניהם עשרה ווי העמדים וחשוקיהם כסף 13יג ולפאת קדמה מזרחה חמשים אמה 14יד קלעים חמש עשרה אמה אל הכתף עמודיהם שלשה ואדניהם שלשה 15טו ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר קלעים חמש עשרה אמה עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה 16טז כל קלעי החצר סביב שש משזר 17יז והאדנים לעמדים נחשת ווי העמודים וחשוקיהם כסף וצפוי ראשיהם כסף והם מחשקים כסף כל עמדי החצר 18יח ומסך שער החצר מעשה רקם--תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר ועשרים אמה ארך וקומה ברחב חמש אמות לעמת קלעי החצר 19יט ועמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה נחשת וויהם כסף וצפוי ראשיהם וחשקיהם כסף 20כ וכל היתדת למשכן ולחצר סביב--נחשת  {ס}

21כא אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה  עבדת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן 22כב ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה יהוה את משה 23כג ואתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן--חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן ובתולעת השני ובשש  {ס}

24כד כל הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקדש--ויהי זהב התנופה תשע ועשרים ככר ושבע מאות ושלשים שקל בשקל הקדש 25כה וכסף פקודי העדה מאת ככר ואלף ושבע מאות וחמשה ושבעים שקל--בשקל הקדש 26כו בקע לגלגלת מחצית השקל בשקל הקדש--לכל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה לשש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים 27כז ויהי מאת ככר הכסף לצקת את אדני הקדש ואת אדני הפרכת  מאת אדנים למאת הככר ככר לאדן 28כח ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים וצפה ראשיהם וחשק אתם 29כט ונחשת התנופה שבעים ככר ואלפים וארבע מאות שקל 30ל ויעש בה את אדני פתח אהל מועד ואת מזבח הנחשת ואת מכבר הנחשת אשר לו ואת כל כלי המזבח 31לא ואת אדני החצר סביב ואת אדני שער החצר ואת כל יתדת המשכן ואת כל יתדת החצר סביב

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Exodus 37
Top of Page
Top of Page