Shemot 37
Exodus 37 Aleppo Codex
1א ויעש בצלאל את הארן עצי שטים  אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו 2ב ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ ויעש לו זר זהב סביב 3ג ויצק לו ארבע טבעת זהב על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעת על צלעו השנית 4ד ויעש בדי עצי שטים ויצף אתם זהב 5ה ויבא את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן 6ו ויעש כפרת זהב טהור  אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה 7ז ויעש שני כרבים זהב מקשה עשה אתם משני קצות הכפרת 8ח כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת עשה את הכרבים משני קצוותו (קצותיו) 9ט ויהיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת--היו פני הכרבים  {פ}

10י ויעש את השלחן עצי שטים  אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו 11יא ויצף אתו זהב טהור ויעש לו זר זהב סביב 12יב ויעש לו מסגרת טפח סביב ויעש זר זהב למסגרתו סביב 13יג ויצק לו ארבע טבעת זהב ויתן את הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו 14יד לעמת המסגרת היו הטבעת בתים לבדים לשאת את השלחן 15טו ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב לשאת את השלחן 16טז ויעש את הכלים אשר על השלחן את קערתיו ואת כפתיו ואת מנקיתיו ואת הקשות אשר יסך בהן--זהב טהור  {פ}

17יז ויעש את המנרה זהב טהור מקשה עשה את המנרה ירכה וקנה--גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה היו 18יח וששה קנים יצאים מצדיה  שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני 19יט שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה אחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה 20כ ובמנרה ארבעה גבעים  משקדים--כפתריה ופרחיה 21כא וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה--לששת הקנים היצאים ממנה 22כב כפתריהם וקנתם ממנה היו כלה מקשה אחת זהב טהור 23כג ויעש את נרתיה שבעה ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור 24כד ככר זהב טהור עשה אתה ואת כל כליה  {פ}

25כה ויעש את מזבח הקטרת עצי שטים  אמה ארכו ואמה רחבו רבוע ואמתים קמתו--ממנו היו קרנתיו 26כו ויצף אתו זהב טהור את גגו ואת קירתיו סביב--ואת קרנתיו ויעש לו זר זהב סביב 27כז ושתי טבעת זהב עשה לו מתחת לזרו על שתי צלעתיו על שני צדיו--לבתים לבדים לשאת אתו בהם 28כח ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב 29כט ויעש את שמן המשחה קדש ואת קטרת הסמים טהור--מעשה רקח  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Exodus 36
Top of Page
Top of Page