Shemot 39
Exodus 39 WLC
1ומן־התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי־שרד לשרת בקדש ויעשו את־בגדי הקדש אשר לאהרן כאשר צוה יהוה את־משה׃ פ

2ויעש את־האפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר׃ 3וירקעו את־פחי הזהב וקצץ פתילם לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש מעשה חשב׃ 4כתפת עשו־לו חברת על־שני [קצוותו כ] (קצותיו ק) חבר׃ 5וחשב אפדתו אשר עליו ממנו הוא כמעשהו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר כאשר צוה יהוה את־משה׃

6ויעשו את־אבני השהם מסבת משבצת זהב מפתחת פתוחי חותם על־שמות בני ישראל׃ 7וישם אתם על כתפת האפד אבני זכרון לבני ישראל כאשר צוה יהוה את־משה׃ פ

8ויעש את־החשן מעשה חשב כמעשה אפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר׃ 9רבוע היה כפול עשו את־החשן זרת ארכו וזרת רחבו כפול׃ 10וימלאו־בו ארבעה טורי אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד׃ 11והטור השני נפך ספיר ויהלם׃ 12והטור השלישי לשם שבו ואחלמה׃ 13והטור הרביעי תרשיש שהם וישפה מוסבת משבצות זהב במלאתם׃ 14והאבנים על־שמת בני־ישראל הנה שתים עשרה על־שמתם פתוחי חתם איש על־שמו לשנים עשר שבט׃ 15ויעשו על־החשן שרשרת גבלת מעשה עבת זהב טהור׃ 16ויעשו שתי משבצת זהב ושתי טבעת זהב ויתנו את־שתי הטבעת על־שני קצות החשן׃ 17ויתנו שתי העבתת הזהב על־שתי הטבעת על־קצות החשן׃ 18ואת שתי קצות שתי העבתת נתנו על־שתי המשבצת ויתנם על־כתפת האפד אל־מול פניו׃ 19ויעשו שתי טבעת זהב וישימו על־שני קצות החשן על־שפתו אשר אל־עבר האפד ביתה׃ 20ויעשו שתי טבעת זהב ויתנם על־שתי כתפת האפד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפד׃ 21וירכסו את־החשן מטבעתיו אל־טבעת האפד בפתיל תכלת להית על־חשב האפד ולא־יזח החשן מעל האפד כאשר צוה יהוה את־משה׃

22ויעש את־מעיל האפד מעשה ארג כליל תכלת׃ 23ופי־המעיל בתוכו כפי תחרא שפה לפיו סביב לא יקרע׃ 24ויעשו על־שולי המעיל רמוני תכלת וארגמן ותולעת שני משזר׃ 25ויעשו פעמני זהב טהור ויתנו את־הפעמנים בתוך הרמנים על־שולי המעיל סביב בתוך הרמנים׃ 26פעמן ורמן פעמן ורמן על־שולי המעיל סביב לשרת כאשר צוה יהוה את־משה׃ ס

27ויעשו את־הכתנת שש מעשה ארג לאהרן ולבניו׃ 28ואת המצנפת שש ואת־פארי המגבעת שש ואת־מכנסי הבד שש משזר׃ 29ואת־האבנט שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני מעשה רקם כאשר צוה יהוה את־משה׃ ס

30ויעשו את־ציץ נזר־הקדש זהב טהור ויכתבו עליו מכתב פתוחי חותם קדש ליהוה׃ 31ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על־המצנפת מלמעלה כאשר צוה יהוה את־משה׃ ס

32ותכל כל־עבדת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את־משה כן עשו׃ פ 33ויביאו את־המשכן אל־משה את־האהל ואת־כל־כליו קרסיו קרשיו [בריחו כ] (בריחיו ק) ועמדיו ואדניו׃ 34ואת־מכסה עורת האילם המאדמים ואת־מכסה ערת התחשים ואת פרכת המסך׃ 35את־ארן העדת ואת־בדיו ואת הכפרת׃ 36את־השלחן את־כל־כליו ואת לחם הפנים׃ 37את־המנרה הטהרה את־נרתיה נרת המערכה ואת־כל־כליה ואת שמן המאור׃ 38ואת מזבח הזהב ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך פתח האהל׃ 39את ׀ מזבח הנחשת ואת־מכבר הנחשת אשר־לו את־בדיו ואת־כל־כליו את־הכיר ואת־כנו׃ 40את קלעי החצר את־עמדיה ואת־אדניה ואת־המסך לשער החצר את־מיתריו ויתדתיה ואת כל־כלי עבדת המשכן לאהל מועד׃ 41את־בגדי השרד לשרת בקדש את־בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת־בגדי בניו לכהן׃ 42ככל אשר־צוה יהוה את־משה כן עשו בני ישראל את כל־העבדה׃ 43וירא משה את־כל־המלאכה והנה עשו אתה כאשר צוה יהוה כן עשו ויברך אתם משה׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Exodus 38
Top of Page
Top of Page