KATA IOANNEN 19
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1tote oun elaben o pilatos ton iēsoun kai emastigōsen 2kai oi stratiōtai plexantes stephanon ex akanthōn epethēkan autou tē kephalē kai imation porphuroun periebalon auton 3kai ērchonto pros auton kai elegon chaire o basileus tōn ioudaiōn kai edidosan autō rapismata 4kai exēlthen palin exō o pilatos kai legei autois ide agō umin auton exō ina gnōte oti oudemian aitian euriskō en autō 5exēlthen oun [o] iēsous exō phorōn ton akanthinon stephanon kai to porphuroun imation kai legei autois idou o anthrōpos 6ote oun eidon auton oi archiereis kai oi upēretai ekraugasan legontes staurōson staurōson legei autois o pilatos labete auton umeis kai staurōsate egō gar ouch euriskō en autō aitian 7apekrithēsan autō oi ioudaioi ēmeis nomon echomen kai kata ton nomon opheilei apothanein oti uion theou eauton epoiēsen

8ote oun ēkousen o pilatos touton ton logon mallon ephobēthē 9kai eisēlthen eis to praitōrion palin kai legei tō iēsou pothen ei su o de iēsous apokrisin ouk edōken autō 10legei oun autō o pilatos emoi ou laleis ouk oidas oti exousian echō apolusai se kai exousian echō staurōsai se 11apekrithē autō iēsous ouk eiches exousian kat emou oudemian ei mē ēn dedomenon soi anōthen dia touto o paradous me soi meizona amartian echei 12ek toutou o pilatos ezētei apolusai auton oi de ioudaioi ekraugasan legontes ean touton apolusēs ouk ei philos tou kaisaros pas o basilea eauton poiōn antilegei tō kaisari

13o oun pilatos akousas tōn logōn toutōn ēgagen exō ton iēsoun kai ekathisen epi bēmatos eis topon legomenon lithostrōton ebraisti de gabbatha 14ēn de paraskeuē tou pascha ōra ēn ōs ektē kai legei tois ioudaiois ide o basileus umōn 15ekraugasan oun ekeinoi aron aron staurōson auton legei autois o pilatos ton basilea umōn staurōsō apekrithēsan oi archiereis ouk echomen basilea ei mē kaisara

16tote oun paredōken auton autois ina staurōthē parelabon oun ton iēsoun

17kai bastazōn eautō ton stauron exēlthen eis ton legomenon kraniou topon o legetai ebraisti golgotha 18opou auton estaurōsan kai met autou allous duo enteuthen kai enteuthen meson de ton iēsoun 19egrapsen de kai titlon o pilatos kai ethēken epi tou staurou ēn de gegrammenon iēsous o nazōraios o basileus tōn ioudaiōn 20touton oun ton titlon polloi anegnōsan tōn ioudaiōn oti engus ēn o topos tēs poleōs opou estaurōthē o iēsous kai ēn gegrammenon ebraisti rōmaisti ellēnisti 21elegon oun tō pilatō oi archiereis tōn ioudaiōn mē graphe o basileus tōn ioudaiōn all oti ekeinos eipen basileus tōn ioudaiōn eimi 22apekrithē o pilatos o gegrapha gegrapha

23oi oun stratiōtai ote estaurōsan ton iēsoun elabon ta imatia autou kai epoiēsan tessara merē ekastō stratiōtē meros kai ton chitōna ēn de o chitōn araphos ek tōn anōthen uphantos di olou 24eipan oun pros allēlous mē schisōmen auton alla lachōmen peri autou tinos estai ina ē graphē plērōthē diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klēron oi men oun stratiōtai tauta epoiēsan 25eistēkeisan de para tō staurō tou iēsou ē mētēr autou kai ē adelphē tēs mētros autou maria ē tou klōpa kai maria ē magdalēnē 26iēsous oun idōn tēn mētera kai ton mathētēn parestōta on ēgapa legei tē mētri gunai ide o uios sou 27eita legei tō mathētē ide ē mētēr sou kai ap ekeinēs tēs ōras elaben o mathētēs autēn eis ta idia

28meta touto eidōs o iēsous oti ēdē panta tetelestai ina teleiōthē ē graphē legei dipsō 29skeuos ekeito oxous meston spongon oun meston tou oxous ussōpō perithentes prosēnenkan autou tō stomati 30ote oun elaben to oxos [o] iēsous eipen tetelestai kai klinas tēn kephalēn paredōken to pneuma

31oi oun ioudaioi epei paraskeuē ēn ina mē meinē epi tou staurou ta sōmata en tō sabbatō ēn gar megalē ē ēmera ekeinou tou sabbatou ērōtēsan ton pilaton ina kateagōsin autōn ta skelē kai arthōsin 32ēlthon oun oi stratiōtai kai tou men prōtou kateaxan ta skelē kai tou allou tou sustaurōthentos autō 33epi de ton iēsoun elthontes ōs eidon ēdē auton tethnēkota ou kateaxan autou ta skelē 34all eis tōn stratiōtōn lonchē autou tēn pleuran enuxen kai exēlthen euthus aima kai udōr 35kai o eōrakōs memarturēken kai alēthinē autou estin ē marturia kai ekeinos oiden oti alēthē legei ina kai umeis pisteuēte 36egeneto gar tauta ina ē graphē plērōthē ostoun ou suntribēsetai autou 37kai palin etera graphē legei opsontai eis on exekentēsan

38meta de tauta ērōtēsen ton pilaton iōsēph apo arimathaias ōn mathētēs [tou] iēsou kekrummenos de dia ton phobon tōn ioudaiōn ina arē to sōma tou iēsou kai epetrepsen o pilatos ēlthen oun kai ēren to sōma autou 39ēlthen de kai nikodēmos o elthōn pros auton nuktos to prōton pherōn eligma smurnēs kai aloēs ōs litras ekaton 40elabon oun to sōma tou iēsou kai edēsan auto othoniois meta tōn arōmatōn kathōs ethos estin tois ioudaiois entaphiazein 41ēn de en tō topō opou estaurōthē kēpos kai en tō kēpō mnēmeion kainon en ō oudepō oudeis ēn tetheimenos 42ekei oun dia tēn paraskeuēn tōn ioudaiōn oti engus ēn to mnēmeion ethēkan ton iēsoun

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

John 18
Top of Page
Top of Page