KATA LOUKAN 18
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1elegen de parabolēn autois pros to dein pantote proseuchesthai autous kai mē enkakein 2legōn kritēs tis ēn en tini polei ton theon mē phoboumenos kai anthrōpon mē entrepomenos 3chēra de ēn en tē polei ekeinē kai ērcheto pros auton legousa ekdikēson me apo tou antidikou mou 4kai ouk ēthelen epi chronon meta {WH: tauta de } {UBS4: de tauta } eipen en eautō ei kai ton theon ou phoboumai oude anthrōpon entrepomai 5dia ge to parechein moi kopon tēn chēran tautēn ekdikēsō autēn ina mē eis telos erchomenē upōpiazē me 6eipen de o kurios akousate ti o kritēs tēs adikias legei 7o de theos ou mē poiēsē tēn ekdikēsin tōn eklektōn autou tōn boōntōn autō ēmeras kai nuktos kai makrothumei ep autois 8legō umin oti poiēsei tēn ekdikēsin autōn en tachei plēn o uios tou anthrōpou elthōn ara eurēsei tēn pistin epi tēs gēs

9eipen de kai pros tinas tous pepoithotas eph eautois oti eisin dikaioi kai exouthenountas tous loipous tēn parabolēn tautēn 10anthrōpoi duo anebēsan eis to ieron proseuxasthai {UBS4: o } eis pharisaios kai o eteros telōnēs 11o pharisaios statheis {WH: tauta pros eauton } {UBS4: pros eauton tauta } prosēucheto o theos eucharistō soi oti ouk eimi ōsper oi loipoi tōn anthrōpōn arpages adikoi moichoi ē kai ōs outos o telōnēs 12nēsteuō dis tou sabbatou {WH: apodekateuō } {UBS4: apodekatō } panta osa ktōmai 13o de telōnēs makrothen estōs ouk ēthelen oude tous ophthalmous eparai eis ton ouranon all etupten to stēthos {WH: eautou } {UBS4: autou } legōn o theos ilasthēti moi tō amartōlō 14legō umin katebē outos dedikaiōmenos eis ton oikon autou par ekeinon oti pas o upsōn eauton tapeinōthēsetai o de tapeinōn eauton upsōthēsetai

15prosepheron de autō kai ta brephē ina autōn aptētai idontes de oi mathētai epetimōn autois 16o de iēsous prosekalesato {WH: [auta] } {UBS4: auta } legōn aphete ta paidia erchesthai pros me kai mē kōluete auta tōn gar toioutōn estin ē basileia tou theou 17amēn legō umin os an mē dexētai tēn basileian tou theou ōs paidion ou mē eiselthē eis autēn

18kai epērōtēsen tis auton archōn legōn didaskale agathe ti poiēsas zōēn aiōnion klēronomēsō 19eipen de autō o iēsous ti me legeis agathon oudeis agathos ei mē eis {WH: [o] } {UBS4: o } theos 20tas entolas oidas mē moicheusēs mē phoneusēs mē klepsēs mē pseudomarturēsēs tima ton patera sou kai tēn mētera 21o de eipen tauta panta ephulaxa ek neotētos 22akousas de o iēsous eipen autō eti en soi leipei panta osa echeis pōlēson kai diados ptōchois kai exeis thēsauron en [tois] ouranois kai deuro akolouthei moi 23o de akousas tauta perilupos egenēthē ēn gar plousios sphodra 24idōn de auton {WH: [o] iēsous } {UBS4: o iēsous [perilupon genomenon] } eipen pōs duskolōs oi ta chrēmata echontes eis tēn basileian tou theou eisporeuontai 25eukopōteron gar estin kamēlon dia trēmatos belonēs eiselthein ē plousion eis tēn basileian tou theou eiselthein 26eipan de oi akousantes kai tis dunatai sōthēnai 27o de eipen ta adunata para anthrōpois dunata para tō theō estin

28eipen de o petros idou ēmeis aphentes ta idia ēkolouthēsamen soi 29o de eipen autois amēn legō umin oti oudeis estin os aphēken oikian ē gunaika ē adelphous ē goneis ē tekna eneken tēs basileias tou theou 30os ouchi mē {WH: labē } {UBS4: } pollaplasiona en tō kairō toutō kai en tō aiōni tō erchomenō zōēn aiōnion

31paralabōn de tous dōdeka eipen pros autous idou anabainomen eis ierousalēm kai telesthēsetai panta ta gegrammena dia tōn prophētōn tō uiō tou anthrōpou 32paradothēsetai gar tois ethnesin kai empaichthēsetai kai ubristhēsetai kai emptusthēsetai 33kai mastigōsantes apoktenousin auton kai tē ēmera tē tritē anastēsetai 34kai autoi ouden toutōn sunēkan kai ēn to rēma touto kekrummenon ap autōn kai ouk eginōskon ta legomena

35egeneto de en tō engizein auton eis ierichō tuphlos tis ekathēto para tēn odon epaitōn 36akousas de ochlou diaporeuomenou epunthaneto ti eiē touto 37apēngeilan de autō oti iēsous o nazōraios parerchetai 38kai eboēsen legōn iēsou uie dauid eleēson me 39kai oi proagontes epetimōn autō ina sigēsē autos de pollō mallon ekrazen uie dauid eleēson me 40statheis de {UBS4: o } iēsous ekeleusen auton achthēnai pros auton engisantos de autou epērōtēsen auton 41ti soi theleis poiēsō o de eipen kurie ina anablepsō 42kai o iēsous eipen autō anablepson ē pistis sou sesōken se 43kai parachrēma aneblepsen kai ēkolouthei autō doxazōn ton theon kai pas o laos idōn edōken ainon tō theō

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

Luke 17
Top of Page
Top of Page