Revelation 11
Study Bible
The Two Witnesses

Καὶ  ἐδόθη  μοι  κάλαμος  ὅμοιος  ῥάβδῳ,  λέγων  Ἔγειρε  καὶ  μέτρησον  τὸν  ναὸν  τοῦ  Θεοῦ  καὶ  τὸ  θυσιαστήριον  καὶ  τοὺς  προσκυνοῦντας  ἐν  αὐτῷ.  καὶ  τὴν  αὐλὴν  τὴν  ἔξωθεν  τοῦ  ναοῦ  ἔκβαλε  ἔξωθεν  καὶ  μὴ  αὐτὴν  μετρήσῃς,  ὅτι  ἐδόθη  τοῖς  ἔθνεσιν,  καὶ  τὴν  πόλιν  τὴν  ἁγίαν  πατήσουσιν  μῆνας  τεσσεράκοντα  [καὶ]  δύο.  καὶ  δώσω  τοῖς  δυσὶν  μάρτυσίν  μου,  καὶ  προφητεύσουσιν  ἡμέρας  χιλίας  διακοσίας  ἑξήκοντα  περιβεβλημένοι  σάκκους.  Οὗτοί  εἰσιν  αἱ  δύο  ἐλαῖαι  καὶ  αἱ  δύο  λυχνίαι  αἱ  ἐνώπιον  τοῦ  Κυρίου  τῆς  γῆς  ἑστῶτες.  καὶ  εἴ  τις  αὐτοὺς  θέλει  ἀδικῆσαι,  πῦρ  ἐκπορεύεται  ἐκ  τοῦ  στόματος  αὐτῶν  καὶ  κατεσθίει  τοὺς  ἐχθροὺς  αὐτῶν·  καὶ  εἴ  τις  θελήσῃ  αὐτοὺς  ἀδικῆσαι,  οὕτως  δεῖ  αὐτὸν  ἀποκτανθῆναι.  οὗτοι  ἔχουσιν  τὴν  ἐξουσίαν  κλεῖσαι  τὸν  οὐρανόν,  ἵνα  μὴ  ὑετὸς  βρέχῃ  τὰς  ἡμέρας  τῆς  προφητείας  αὐτῶν,  καὶ  ἐξουσίαν  ἔχουσιν  ἐπὶ  τῶν  ὑδάτων  στρέφειν  αὐτὰ  εἰς  αἷμα  καὶ  πατάξαι  τὴν  γῆν  ἐν  πάσῃ  πληγῇ  ὁσάκις  ἐὰν  θελήσωσιν. 

The Witnesses Killed and Raised

καὶ  ὅταν  τελέσωσιν  τὴν  μαρτυρίαν  αὐτῶν,  τὸ  θηρίον  τὸ  ἀναβαῖνον  ἐκ  τῆς  ἀβύσσου  ποιήσει  μετ’  αὐτῶν  πόλεμον  καὶ  νικήσει  αὐτοὺς  καὶ  ἀποκτενεῖ  αὐτούς.  καὶ  τὸ  πτῶμα  αὐτῶν  ἐπὶ  τῆς  πλατείας  τῆς  πόλεως  τῆς  μεγάλης,  ἥτις  καλεῖται  πνευματικῶς  Σόδομα  καὶ  Αἴγυπτος,  ὅπου  καὶ    Κύριος  αὐτῶν  ἐσταυρώθη.  καὶ  βλέπουσιν  ἐκ  τῶν  λαῶν  καὶ  φυλῶν  καὶ  γλωσσῶν  καὶ  ἐθνῶν  τὸ  πτῶμα  αὐτῶν  ἡμέρας  τρεῖς  καὶ  ἥμισυ,  καὶ  τὰ  πτώματα  αὐτῶν  οὐκ  ἀφίουσιν  τεθῆναι  εἰς  μνῆμα.  10 καὶ  οἱ  κατοικοῦντες  ἐπὶ  τῆς  γῆς  χαίρουσιν  ἐπ’  αὐτοῖς  καὶ  εὐφραίνονται,  καὶ  δῶρα  πέμψουσιν  ἀλλήλοις,  ὅτι  οὗτοι  οἱ  δύο  προφῆται  ἐβασάνισαν  τοὺς  κατοικοῦντας  ἐπὶ  τῆς  γῆς. 

11 καὶ  μετὰ  τὰς  τρεῖς  ἡμέρας  καὶ  ἥμισυ  πνεῦμα  ζωῆς  ἐκ  τοῦ  Θεοῦ  εἰσῆλθεν  ἐν  αὐτοῖς,  καὶ  ἔστησαν  ἐπὶ  τοὺς  πόδας  αὐτῶν,  καὶ  φόβος  μέγας  ἐπέπεσεν  ἐπὶ  τοὺς  θεωροῦντας  αὐτούς.  12 καὶ  ἤκουσαν  φωνῆς  μεγάλης  ἐκ  τοῦ  οὐρανοῦ  λεγούσης  αὐτοῖς  Ἀνάβατε  ὧδε·  καὶ  ἀνέβησαν  εἰς  τὸν  οὐρανὸν  ἐν  τῇ  νεφέλῃ,  καὶ  ἐθεώρησαν  αὐτοὺς  οἱ  ἐχθροὶ  αὐτῶν.  13 Καὶ  ἐν  ἐκείνῃ  τῇ  ὥρᾳ  ἐγένετο  σεισμὸς  μέγας,  καὶ  τὸ  δέκατον  τῆς  πόλεως  ἔπεσεν,  καὶ  ἀπεκτάνθησαν  ἐν  τῷ  σεισμῷ  ὀνόματα  ἀνθρώπων  χιλιάδες  ἑπτά,  καὶ  οἱ  λοιποὶ  ἔμφοβοι  ἐγένοντο  καὶ  ἔδωκαν  δόξαν  τῷ  Θεῷ  τοῦ  οὐρανοῦ. 

14   Οὐαὶ    δευτέρα  ἀπῆλθεν·  ἰδοὺ    Οὐαὶ    τρίτη  ἔρχεται  ταχύ. 

The Seventh Trumpet

15 Καὶ    ἕβδομος  ἄγγελος  ἐσάλπισεν·  καὶ  ἐγένοντο  φωναὶ  μεγάλαι  ἐν  τῷ  οὐρανῷ,  λέγοντες  Ἐγένετο    βασιλεία  τοῦ  κόσμου  τοῦ  Κυρίου  ἡμῶν  καὶ  τοῦ  Χριστοῦ  αὐτοῦ,  καὶ  βασιλεύσει  εἰς  τοὺς  αἰῶνας  τῶν  αἰώνων.  16 καὶ  οἱ  εἴκοσι  τέσσαρες  πρεσβύτεροι  οἱ  ἐνώπιον  τοῦ  Θεοῦ  καθήμενοι  ἐπὶ  τοὺς  θρόνους  αὐτῶν,  ἔπεσαν  ἐπὶ  τὰ  πρόσωπα  αὐτῶν  καὶ  προσεκύνησαν  τῷ  Θεῷ,  17 λέγοντες  Εὐχαριστοῦμέν  σοι,  Κύριε    Θεός    Παντοκράτωρ,    ὢν  καὶ    ἦν,  {καὶ    ἐρχόμενος},  ὅτι  εἴληφας  τὴν  δύναμίν  σου  τὴν  μεγάλην  καὶ  ἐβασίλευσας·  18 καὶ  τὰ  ἔθνη  ὠργίσθησαν,  καὶ  ἦλθεν    ὀργή  σου  καὶ    καιρὸς  τῶν  νεκρῶν  κριθῆναι  καὶ  δοῦναι  τὸν  μισθὸν  τοῖς  δούλοις  σου  τοῖς  προφήταις  καὶ  τοῖς  ἁγίοις  καὶ  τοῖς  φοβουμένοις  τὸ  ὄνομά  σου,  τοὺς*  μικροὺς*  καὶ  τοὺς*  μεγάλους*,  καὶ  διαφθεῖραι  τοὺς  διαφθείροντας  τὴν  γῆν. 

19 καὶ  ἠνοίγη    ναὸς  τοῦ  Θεοῦ    ἐν  τῷ  οὐρανῷ,  καὶ  ὤφθη    κιβωτὸς  τῆς  διαθήκης  αὐτοῦ  ἐν  τῷ  ναῷ  αὐτοῦ,  καὶ  ἐγένοντο  ἀστραπαὶ  καὶ  φωναὶ  καὶ  βρονταὶ  καὶ  σεισμὸς  καὶ  χάλαζα  μεγάλη. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Revelation 10
Top of Page
Top of Page