KATA LOUKAN 12
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1en ois episunachtheisōn tōn muriadōn tou ochlou ōste katapatein allēlous ērxato legein pros tous mathētas autou prōton prosechete eautois apo tēs zumēs tōn pharisaiōn ētis estin upokrisis 2ouden de sunkekalummenon estin o ouk apokaluphthēsetai kai krupton o ou gnōsthēsetai 3anth ōn osa en tē skotia eipate en tō phōti akousthēsetai kai o pros to ous elalēsate en tois tameiois kēruchthēsetai epi tōn dōmatōn

4legō de umin tois philois mou mē phobēthēte apo tōn apokteinontōn to sōma kai meta tauta mē echontōn perissoteron ti poiēsai 5upodeixō de umin tina phobēthēte phobēthēte ton meta to apokteinai exousian echonta embalein eis tēn geennan nai legō umin touton phobēthēte 6ouchi pente strouthia pōleitai assariōn duo kai en ex autōn ouk estin epilelēsmenon enōpion tou theou 7alla kai ai triches tēs kephalēs umōn pasai ērithmēntai mē oun phobeisthe pollōn strouthiōn diapherete

8legō de umin pas os an omologēsē en emoi emprosthen tōn anthrōpōn kai o uios tou anthrōpou omologēsei en autō emprosthen tōn angelōn tou theou 9o de arnēsamenos me enōpion tōn anthrōpōn aparnēthēsetai enōpion tōn angelōn tou theou 10kai pas os erei logon eis ton uion tou anthrōpou aphethēsetai autō tō de eis to agion pneuma blasphēmēsanti ouk aphethēsetai 11otan de prospherōsin umas epi tas sunagōgas kai tas archas kai tas exousias mē merimnate pōs ē ti apologēsēsthe ē ti eipēte 12to gar agion pneuma didaxei umas en autē tē ōra a dei eipein

13eipen de tis autō ek tou ochlou didaskale eipe tō adelphō mou merisasthai met emou tēn klēronomian 14o de eipen autō anthrōpe tis me katestēsen dikastēn ē meristēn eph umas 15eipen de pros autous orate kai phulassesthe apo tēs pleonexias oti ouk en tō perisseuein tini ē zōē autou estin ek tōn uparchontōn autou 16eipen de parabolēn pros autous legōn anthrōpou tinos plousiou euphorēsen ē chōra 17kai dielogizeto en eautō legōn ti poiēsō oti ouk echō pou sunaxō tous karpous mou 18kai eipen touto poiēsō kathelō mou tas apothēkas kai meizonas oikodomēsō kai sunaxō ekei panta ta genēmata mou kai ta agatha mou 19kai erō tē psuchē mou psuchē echeis polla agatha keimena eis etē polla anapauou phage pie euphrainou 20eipen de autō o theos aphrōn tautē tē nukti tēn psuchēn sou apaitousin apo sou a de ētoimasas tini estai 21outōs o thēsaurizōn eautō kai mē eis theon ploutōn

22eipen de pros tous mathētas autou dia touto umin legō mē merimnate tē psuchē umōn ti phagēte mēde tō sōmati ti endusēsthe 23ē psuchē pleion estin tēs trophēs kai to sōma tou endumatos 24katanoēsate tous korakas oti ou speirousin oude therizousin ois ouk estin tameion oude apothēkē kai o theos trephei autous posō mallon umeis diapherete tōn peteinōn 25tis de ex umōn merimnōn dunatai prostheinai epi tēn ēlikian autou pēchun ena 26ei oun oute elachiston dunasthe ti peri tōn loipōn merimnate 27katanoēsate ta krina pōs auxanei ou kopia oude nēthei legō de umin oude solomōn en pasē tē doxē autou periebaleto ōs en toutōn 28ei de ton chorton en tō agrō sēmeron onta kai aurion eis klibanon ballomenon o theos outōs amphiennusin posō mallon umas oligopistoi 29kai umeis mē zēteite ti phagēte ē ti piēte kai mē meteōrizesthe 30tauta gar panta ta ethnē tou kosmou epizētei umōn de o patēr oiden oti chrēzete toutōn 31plēn zēteite tēn basileian tou theou kai tauta panta prostethēsetai umin 32mē phobou to mikron poimnion oti eudokēsen o patēr umōn dounai umin tēn basileian

33pōlēsate ta uparchonta umōn kai dote eleēmosunēn poiēsate eautois balantia mē palaioumena thēsauron anekleipton en tois ouranois opou kleptēs ouk engizei oude sēs diaphtheirei 34opou gar estin o thēsauros umōn ekei kai ē kardia umōn estai

35estōsan umōn ai osphues periezōsmenai kai oi luchnoi kaiomenoi 36kai umeis omoioi anthrōpois prosdechomenois ton kurion eautōn pote analusei ek tōn gamōn ina elthontos kai krousantos eutheōs anoixōsin autō 37makarioi oi douloi ekeinoi ous elthōn o kurios eurēsei grēgorountas amēn legō umin oti perizōsetai kai anaklinei autous kai parelthōn diakonēsei autois 38kai ean elthē en tē deutera phulakē kai en tē tritē phulakē elthē kai eurē outōs makarioi eisin oi douloi ekeinoi

39touto de ginōskete oti ei ēdei o oikodespotēs poia ōra o kleptēs erchetai egrēgorēsen an kai ouk an aphēken diorugēnai ton oikon autou 40kai umeis oun ginesthe etoimoi oti ē ōra ou dokeite o uios tou anthrōpou erchetai

41eipen de autō o petros kurie pros ēmas tēn parabolēn tautēn legeis ē kai pros pantas 42eipen de o kurios tis ara estin o pistos oikonomos kai phronimos on katastēsei o kurios epi tēs therapeias autou tou didonai en kairō to sitometrion 43makarios o doulos ekeinos on elthōn o kurios autou eurēsei poiounta outōs 44alēthōs legō umin oti epi pasin tois uparchousin autou katastēsei auton 45ean de eipē o doulos ekeinos en tē kardia autou chronizei o kurios mou erchesthai kai arxētai tuptein tous paidas kai tas paidiskas esthiein te kai pinein kai methuskesthai 46ēxei o kurios tou doulou ekeinou en ēmera ē ou prosdoka kai en ōra ē ou ginōskei kai dichotomēsei auton kai to meros autou meta tōn apistōn thēsei 47ekeinos de o doulos o gnous to thelēma tou kuriou eautou kai mē etoimasas mēde poiēsas pros to thelēma autou darēsetai pollas 48o de mē gnous poiēsas de axia plēgōn darēsetai oligas panti de ō edothē polu polu zētēthēsetai par autou kai ō parethento polu perissoteron aitēsousin auton

49pur ēlthon balein eis tēn gēn kai ti thelō ei ēdē anēphthē 50baptisma de echō baptisthēnai kai pōs sunechomai eōs ou telesthē 51dokeite oti eirēnēn paregenomēn dounai en tē gē ouchi legō umin all ē diamerismon 52esontai gar apo tou nun pente en oikō eni diamemerismenoi treis epi dusin kai duo epi trisin 53diameristhēsetai patēr eph uiō kai uios epi patri mētēr epi thugatri kai thugatēr epi mētri penthera epi tēn numphēn autēs kai numphē epi tēn pentheran autēs

54elegen de kai tois ochlois otan idēte tēn nephelēn anatellousan apo dusmōn eutheōs legete ombros erchetai kai ginetai outōs 55kai otan noton pneonta legete oti kausōn estai kai ginetai 56upokritai to prosōpon tēs gēs kai tou ouranou oidate dokimazein ton de kairon touton pōs ou dokimazete

57ti de kai aph eautōn ou krinete to dikaion 58ōs gar upageis meta tou antidikou sou ep archonta en tē odō dos ergasian apēllachthai ap autou mēpote katasurē se pros ton kritēn kai o kritēs se paradō tō praktori kai o praktōr se ballē eis phulakēn 59legō soi ou mē exelthēs ekeithen eōs ou kai to eschaton lepton apodōs

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Luke 11
Top of Page
Top of Page