Matthew 27
Hebrew Bible OT and NT

1ויהי לפנות הבקר ויתיעצו כל ראשי הכהנים וזקני העם על ישוע להמיתו׃ 2ויאסרו אתו ויוליכהו משם וימסרהו אל פונטיוס פילטוס ההגמון׃

3וירא יהודה המסר אותו כי הרשיעהו וינחם וישב את שלשים הכסף אל הכהנים הגדולים והזקנים לאמר׃ 4חטאתי כי דם נקי הסגרתי והם אמרו מה לנו ולזאת אתה תראה׃ 5וישלך את הכסף אל ההיכל ויפן וילך ויחנק׃ 6ויקחו ראשי הכהנים את הכסף ויאמרו לא נכון לנו לתתו אל ארון הקרבן כי מחיר דמים הוא׃ 7ויתיעצו ויקנו בו את שדה היוצר לקבורת הגרים׃ 8על כן שם השדה ההוא שדה הדם עד היום הזה׃ 9אז נתמלא מה שנאמר ביד ירמיה הנביא ויקחו שלשים הכסף אדר היקר אשר יקר מעל בני ישראל׃ 10ויתנו אתם אל שדה היוצר כאשר צוני יהוה׃

11וישוע העמד לפני ההגמון וישאלהו ההגמון לאמר האתה הוא מלך היהודים ויאמר ישוע אתה אמרת׃ 12וידברו עליו שטנה הכהנים הגדולים והזקנים והוא לא ענה דבר׃ 13ויאמר אליו פילטוס האינך שמע כמה הם מעידים בך׃ 14ולא ענהו אף דבר אחד ויתמה ההגמון עד מאד׃

15ומנהג ההגמון היה לפטר לעם בכל חג אסיר אחד את אשר יחפצו׃ 16ובעת ההיא היה להם אסיר ידוע ושמו בר אבא׃ 17ויהי כאשר נקהלו ויאמר אליהם פילטוס את מי תחפצו כי אפטר לכם את בר אבא או את ישוע הנקרא בשם משיח׃ 18כי ידע אשר רק מקנאה מסרו אתו׃

19ויהי כשבתו על כסא הדין ותשלח אליו אשתו לאמר אל יהי לך דבר עם הצדיק הזה כי בעבורו עניתי הרבה היום בחלום׃ 20והכהנים הגדולים והזקנים פתו את המון העם לשאל להם את בר אבא ולאבד את ישוע׃ 21ויען ההגמון ויאמר אליהם את מי משניהם תחפצו כי אפטר לכם ויאמרו את בר אבא׃ 22ויאמר אליהם פילטוס ומה אעשה לישוע הנקרא בשם משיח ויענו כלם יצלב׃ 23ויאמר ההגמון מה אפוא הרעה אשר עשה ויוסיפו עוד צעק לאמר יצלב׃

24ויהי כראות פילטוס כי לא יועיל מאומה ורבתה עוד המהודה ויקח מים וירחץ את ידיו לעיני העם ויאמר נקי אנכי מדם הצדיק הזה אתם תראו׃ 25ויענו כל העם ויאמרו דמו עלינו ועל בנינו׃ 26אז פטר להם את בר אבא ואת ישוע הכה בשוטים וימסר אותו להצלב׃

27ויקחו אנשי הצבא אשר להגמון את ישוע ויביאהו אל בית המשפט ויאספו עליו את כל הגדוד׃ 28ויפשיטו אותו את בגדיו ויעטפהו מעיל שני׃ 29וישרגו קצים ויעשו עטרת וישימו על ראשו וקנה בימינו ויכרעו לפניו ויתלוצצו בו לאמר שלום לך מלך היהודים׃ 30וירקו בו ויקחו את הקנה ויכהו על ראשו׃ 31ואחרי התלוצצם בו הפשיטו אותו את המעיל וילבישהו את בגדיו ויוליכהו לצלב׃

32ויהי בצאתם וימצאו איש קוריני ושמו שמעון ויאנסו אתו לשאת לו את צלבו׃

33ויבאו אל המקום הנקרא גלגלתא הוא מקום גלגלת׃ 34ויתנו לו לשתות חמץ מזוג במרורה ויטעם ולא אבה לשתות׃

35ויהי כאשר צלבו אותו ויחלקו להם את בגדיו וגורל הפילו למלאת את אשר נאמר בפי הנביא יחלקו בגדי להם ועל לבושי יפילו גורל׃ 36וישבו שמה וישמרו אותו׃ 37וישימו את דבר אשמתו כתוב ממעל לראשו זה הוא ישוע מלך היהודים׃

38ויצלבו אתו שני פריצים אחד לימינו ואחד לשמאלו׃ 39והעברים גדפו אותו ויניעו את ראשם׃ 40ויאמרו אתה ההרס את ההיכל ובנהו בשלשת ימים הושע לנפשך ואם בן האלהים אתה רדה מן הצלב׃ 41וכן הלעיגו גם ראשי הכהנים עם הסופרים והזקנים לאמר׃ 42את אחרים הושיע ולעצמו לא יוכל להושיע אם מלך ישראל הוא ירד נא עתה מן הצלב ונאמין בו׃ 43בטח באלהים עתה יפלטהו אם חפץ בו כי אמר בן האלהים אני׃ 44וגם הפריצים הנצלבים אתו חרפהו כדברים האלה׃

45ומשעה הששית היה חשך על כל הארץ עד השעה התשיעית׃ 46וכעת השעה התשיעית ויצעק ישוע בקול גדול אלי אלי למה שבקתני ותרגומו אלי אלי למה עזבתני׃ 47ויאמרו מקצת העמדים שם כשמעם את זאת לאמר אל אליהו הוא קורא׃ 48וימהר אחד מהם וירץ ויקח ספוג וימלא אתו חמץ וישימהו על קנה וישקהו׃ 49ושאר האנשים אמרו הניחו לו ונראה אם יבוא אליהו להושיעו׃ 50וישוע הוסיף לקרא בקול גדול ותצא רוחו׃ 51והנה נקרעה פרכת ההיכל מלמעלה למטה לשנים קרעים והארץ נרעשה והסלעים נבקעו׃ 52והקברים נפתחו ורבים מגופות הקדושים ישני אדמת עפר נעורו׃ 53ויצאו מן הקברים אחרי הקיצו ויבאו אל העיר הקדושה ויראו לרבים׃ 54ושר המאה והאנשים אשר אתו השמרים את ישוע כראותם את הרעש ואת אשר נהיתה נבהלו מאד ויאמרו אכן זה היה בן אלהים׃

55ותהיינה שם נשים רבות הראות מרחוק אשר הלכו אחרי ישוע מן הגליל לשרתו׃ 56ובתוכן מרים המגדלית ומרים אם יעקב ויוסי ואם בני זבדי׃

57ויהי בערב ויבא איש עשיר מן הרמתים ושמו יוסף וגם הוא היה מתלמידי ישוע׃ 58ויגש אל פילטוס לשאל את גוית ישוע ויצו פליטוס כי תנתן לו׃ 59ויקח יוסף את הגויה ויכרך אותה בסדין טהור׃ 60וישימה בקבר החדש אשר חצב לו בסלע ויגל אבן גדולה על פתח הקבר וילך לו׃ 61ומרים המגדלית ומרים האחרת היו ישבות שם ממול הקבר׃

62ויהי ממחרת ערב השבת ויקהלו הכהנים הגדולים והפרושים אל פילטוס׃ 63ויאמרו אדנינו זכרנו כי אמר המתעה ההוא בעודנו חי מקצה שלשת ימים קום אקום׃ 64לכן צוה נא ויסכר מבוא הקבר עד היום השלישי פן יבאו תלמידיו בלילה וגנבהו ואמרו אל העם הנה קם מן המתים והיתה התרמית האחרונה רעה מן הראשונה׃ 65ויאמר אליהם פילטוס הנה לכם אנשי משמר לכו סכרוהו כדעתכם׃ 66וילכו ויסכרו את מבוא הקבר ויחתמו את האבן ויעמידו עליו את המשמר׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Matthew 26
Top of Page
Top of Page