Luke 19
Hebrew Bible OT and NT

1ויבוא ויעבר ביריחו׃ 2והנה איש ושמו זכי מראשי המוכסים והוא עשיר׃ 3ויבקש לראות את ישוע מי הוא ולא יכל מפני העם כי שפל קומה היה׃ 4ויקדם וירץ ויעל על שקמה לראותו כי שם הדרך אשר יעבר בה׃ 5ויהי בבאו אל המקום ההוא ויבט ישוע ויראהו ויאמר אליו זכי רד מהר כי צריך אני לשבת היום בביתך׃ 6וימהר וירד ויאספהו בשמחה׃ 7וילונו כל הראים לאמר בא ללון בבית איש חוטא׃ 8ויעמד זכי ויאמר אל האדון הנה אדני את מחצית נכסי אני נתן לעניים ואם עשקתי איש אשיב לו ארבעתים׃ 9ויאמר אליו ישוע היום היתה תשועה לבית הזה באשר בן אברהם גם הוא׃ 10כי בא בן האדם לבקש ולהושיע את האבד׃

11ויהי הם שמעים את זאת ויסף שאת משל על אשר קרב לירושלים והמה חשבים כי מהרה תגלה מלכות האלהים׃ 12על כן אמר איש אחד מן האדירים הלך אל ארץ רחוקה לקחת לו ממלכה ולשוב׃ 13ויקרא אל עשרה מעבדיו ויתן להם עשרה מנים ויאמר להם סחרו בהם עד באי׃ 14ובני עירו שנאים אותו וישלחו מלאכים אחריו לאמר לא נחפץ בזה כי ימלך עלינו׃ 15ויהי אחרי קחתו את הממלכה וישב ויאמר לקרא את העבדים ההם אשר נתן להם את הכסף למען ידע מה הרויח כל אחד במסחרו׃ 16ויבא הראשון ויאמר אדני מנה שלך הביא עשרת מנים׃ 17ויאמר אליו כן העבד הטוב תחת אשר היית נאמן במעט מזער היה שליט על עשר ערים׃ 18ויבא השני ויאמר אדני מנה שלך עשה חמשת מנים׃ 19ויאמר גם לזה אף אתה היה על חמש ערים׃ 20ויבא האחר ויאמר הא לך מנה שלך אשר היה אצלי צרור בסודר׃ 21מפני יראתי אתך כי אתה איש קשה לקח את אשר לא הנחת וקצר את אשר לא זרעת׃ 22ויאמר אליו מפיך אשפטך העבד הרע אתה ידעת כי אני איש קשה לקח את אשר לא הנחתי וקוצר את אשר לא זרעתי׃ 23ולמה לא נתת את כספי לשלחני ואני בבואי הייתי תובע אותו במרבית׃ 24ויאמר אל העמדים שם שאו ממנו את המנה ותנוהו אל אשר לו עשרת המנים׃ 25ויאמרו אליו אדנינו יש לו עשרת מנים׃ 26הן אני אמר לכם כי כל איש שיש לו ינתן לו ואשר אין לו יקח ממנו גם את אשר לו׃ 27אבל את איבי ההם אשר לא חפצו מלכי עליהם הביאו אתם הנה והרגו אתם לפני׃

28ויכל לדבר הדברים האלה ויעבר לפניהם ויעל ירושלים׃

29ויהי בקרבו אל בית פגי ובית היני בהר הנקרא הר הזיתים וישלח שנים מתלמידיו לאמר׃ 30לכו אל הכפר אשר ממולנו והיה בבואכם שמה תמצאו עיר אסור אשר לא ישב עליו אדם עד עתה התירו אתו והביאו׃ 31וכי ישאל אתכם איש למה תתירהו כה תאמרו אליו יען כי האדון צריך לו׃ 32וילכו השלוחים וימצאו כאשר דבר אליהם׃ 33ויתירו את העיר ויאמר אליהם בעליו למה זה אתם מתירים את העיר׃ 34ויאמרו האדון צריך לו׃ 35ויביאהו אל ישוע וישליכו את בגדיהם על העיר וירכיבו עליו את ישוע׃ 36ובנסעו הציעו את בגדיהם על הדרך׃ 37ויקרב אל מורד הר הזיתים ויחלו כל המון התלמידים לשבח את האלהים בשמחה ובקול גדול על כל הגבורות אשר ראו לאמר׃

38ברוך המלך הבא בשם יהוה שלום בשמים וכבוד במרומים׃

39ומקצת פרושים אשר בתוך העם אמרו אליו רבי גער בתלמידיך׃ 40ויען ויאמר אני אמר לכם כי אם יחשו אלה תזעקנה האבנים׃

41ויהי כאשר קרב וירא את העיר ויבך עליה לאמר׃ 42לו ידעת אף את בעוד יומך הזה את דבר שלומך ועתה נעלם מעיניך׃ 43כי ימים באים עליך ושפכו איביך סוללה סביביך והקיפוך וצרו עליך מכל עבריך׃ 44וסחבו אותך ואת בניך בקרבך ולא ישאירו בך אבן על אבן עקב כי לא ידעת את עת פקדתך׃

45ויבא אל המקדש ויחל לגרש משם את המכרים ואת הקונים בו׃ 46ויאמר אליהם הן כתוב ביתי בית תפלה הוא ואתם עשתים אותו למערת פריצים׃

47ויהי מלמד יום יום במקדש והכהנים הגדולים והסופרים וגם ראשי העם מבקשים לאבדו׃ 48ולא מצאו מה לעשות כי כל העם דבקו אחריו לשמע אתו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Luke 18
Top of Page
Top of Page