Antrasis laiðkas Timotiejui 2
Lithuanian
1Taigi tu, mano sūnau, būk stiprus malone, kuri yra Kristuje Jėzuje, 2ir, ką iš manęs girdėjai prie daugelio liudytojų, patikėk ištikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus mokyti. 3Iškęsk sunkumus kaip geras Kristaus Jėzaus karys. 4Nė vienas kareivis neįsivelia į gyvenimo reikalus, norėdamas patikti jį pašaukusiam. 5Ir kas stoja į rungtynes, negaus vainiko, jei nebus grūmęsis pagal taisykles. 6Sunkiai dirbantis žemdirbys turi pirmas pasiimti vaisių. 7Suprask, ką sakau; Viešpats teduoda tau išmanymo apie visus dalykus.

8Prisimink prikeltąjį iš numirusių Jėzų Kristų iš Dovydo palikuonių, kaip skelbiama mano Evangelijoje, 9dėl kurios aš kenčiu ir net esu surakintas lyg piktadarys. Bet Dievo žodis nesurakinamas! 10Todėl aš visa pakenčiu dėl išrinktųjų, kad ir jie įgytų išgelbėjimą Kristuje Jėzuje su amžinąja šlove.

11Štai patikimas žodis: jei mes su Juo mirėme, su Juo ir gyvensime.

12Jei kenčiame, su Juo ir valdysime. Jeigu mes Jo išsižadėsime, ir Jis mūsų išsižadės.

13Jeigu esame neištikimi, Jis lieka ištikimas, nes savęs Jis negali išsižadėti.

14Primink tai, liepdamas Viešpaties akivaizdoje, kad nekovotų žodžiais, nes iš to jokios naudos, vien tik žala klausytojams. 15Uoliai stenkis pasirodyti Dievui tinkamu darbininku, neturinčiu ko gėdytis, tiksliai perteikiančiu tiesos žodį. 16Venk bedieviškų ir tuščių tauškalų, kurie vis giliau ves į bedievystę. 17Jų kalba, tarsi gangrena, vis plis. Tokie yra Himenėjas ir Filetas, 18kurie nuklydo nuo tiesos, tvirtindami, kad prisikėlimas jau įvykęs, ir tuo griaudami kai kurių tikėjimą. 19Bet tvirtai stovi Dievo pamatas, turintis tokį antspaudą: “Viešpats pažįsta savuosius” ir: “Tepasitraukia nuo neteisybės kiekvienas, kuris šaukiasi Kristaus vardo”.

20O dideliuose namuose yra ne tik auksinių ir sidabrinių indų, bet ir medinių bei molinių. Vieni tarnauja garbingiems reikalams, kiti­negarbingiems. 21Jeigu kas apsivalys nuo minėtų dalykų, bus indas, skirtas garbei, pašventintas, tinkamas Šeimininkui, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. 22Bėk nuo jaunystės geidulių ir siek teisumo, tikėjimo, meilės ir ramybės su tais, kurie iš tyros širdies šaukiasi Viešpaties. 23O kvailų ir nemokšiškų ginčų venk, žinodamas, kad jie sukelia kovas. 24Viešpaties tarnas neturi kivirčytis, bet būti malonus su visais, gabus pamokyti, kantrus, 25romiai aiškinti prieštaraujantiems,­rasi Dievas duos jiems atgailauti, kad pažintų tiesą 26ir atsipeikėtų nuo pinklių velnio, kuris pavergęs juos savo valiai.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

2 Timothy 1
Top of Page
Top of Page