Antrasis laiðkas Timotiejui 3
Lithuanian
1Žinok, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkūs laikai, 2nes žmonės bus savimylos, pinigų mylėtojai, pagyrūnai, išdidūs, piktžodžiautojai, neklusnūs tėvams, nedėkingi, nešventi, 3nemylintys, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantys, šiurkštūs, nekenčiantys to, kas gera, 4išdavikai, užsispyrę, pasipūtėliai, labiau mylintys malonumus negu Dievą, 5turintys dievotumo išvaizdą, bet atsižadėję jo jėgos. Šalinkis tokių žmonių! 6Iš jų yra tie, kurie įsiskverbia į namus ir pavergia silpnas moterėles, pilnas nuodėmių, geidulių vedžiojamas, 7nuolat besimokančias ir vis nesugebančias pasiekti tiesos pažinimo. 8Kaip Janas ir Jambras priešinosi Mozei, taip ir jie priešinasi tiesai. Tai žmonės sugedusio proto, netikusio tikėjimo. 9Bet jie toli nenužengs, nes jų kvailumas, kaip ir anų, bus visiems regimas.

10Bet tu stropiai pasekei mano mokymu, gyvenimo būdu, tikslu, tikėjimu, ištverme, meile, kantrybe, 11persekiojimais, sunkumais, kurie mane ištiko Antiochijoje, Ikonijuje, Listroje. O kokių tik persekiojimų man neteko iškęsti! Bet iš visų išgelbėjo mane Viešpats. 12Taip ir visi, kurie trokšta dievotai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami. 13Pikti žmonės ir suvedžiotojai eis blogyn, klaidindami ir klysdami. 14O tu pasilik prie to, ką išmokai ir įtikėjai, žinodamas, iš ko išmokai. 15Tu nuo vaikystės žinai šventuosius Raštus, galinčius tave pamokyti išgelbėjimui per tikėjimą, kuris yra Kristuje Jėzuje. 16Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, 17kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

2 Timothy 2
Top of Page
Top of Page