Antrasis laiðkas Timotiejui 4
Lithuanian
1Aš primygtinai prašau prieš Dievą ir Viešpatį Jėzų Kristų, kuris teis gyvuosius ir mirusiuosius, Jam ir Jo karalystei atėjus: 2skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink su didžia ištverme ir pamokymu. 3Nes ateis laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasidavę savo įgeidžiams, pasikvies sau mokytojus, kad tie dūzgentų ausyse; 4jie nukreips ausis nuo tiesos ir atvers pasakoms. 5Bet tu būk visame kame apdairus, iškęsk sunkumus, dirbk evangelisto darbą, atlik savo tarnavimą.

6Nes aš jau atnašaujamas, ir mano iškeliavimo laikas jau čia pat. 7Aš kovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. 8Nuo šiol manęs laukia teisumo vainikas, kurį aną dieną man duos Viešpats, teisingasis Teisėjas,­ir ne tik man, bet ir visiems, kurie pamilo Jo pasirodymą.

9Pasistenk greitai atvykti pas mane, 10nes Demas, pamilęs šį pasaulį, paliko mane ir iškeliavo į Tesaloniką, Krescentas­į Galatiją, Titas­į Dalmatiją. 11Vienas Lukas tėra su manimi. Pasiimk ir atvesk su savimi Morkų, jis man naudingas tarnavimui. 12Tichiką pasiunčiau į Efezą. 13Atvykdamas atgabenk apsiaustą, kurį palikau Troadėje pas Karpą, taip pat ir knygas, ypač pergamentus. 14Kalvis Aleksandras man padarė daug bloga, Viešpats jam teatmoka pagal jo darbus. 15Ir tu saugokis jo, nes jis labai priešinosi mūsų žodžiams.

16Mano pirmajame apsigynime nė vieno nebuvo su manimi, visi mane paliko. Tenebus jiems tai palaikyta nusikaltimu! 17Bet Viešpats stovėjo su manimi ir sustiprino mane, kad toliau skelbčiau Evangeliją ir išgirstų visi pagonys; aš buvau išgelbėtas iš liūto nasrų. 18Ir Viešpats išgelbės mane iš visų piktų kėslų ir išsaugos savo dangiškajai karalystei. Jam šlovė per amžių amžius! Amen.

19Pasveikink Priską, Akvilą ir Onesiforo namiškius. 20Erastas pasiliko Korinte, o Trofimą palikau Milete sergantį. 21Pasistenk atvykti dar prieš žiemą! Tave sveikina Eubulas, Pudentas, Linas ir Klaudija bei visi broliai.

22Viešpats Jėzus Kristus tebūna su tavo dvasia! Malonė teesie su jumis! Amen.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

2 Timothy 3
Top of Page
Top of Page