1124. bena or benah
Strong's Concordance
bena or benah: to build
Original Word: בְּנָא
Part of Speech: Verb
Transliteration: bena or benah
Phonetic Spelling: (ben-aw')
Definition: to build
NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
(Aramaic) corresponding to banah
Definition
to build
NASB Translation
building (2), built (4), rebuild (6), rebuilding (3), rebuilt (5), reconstructing (1), under construction (1).

Brown-Driver-Briggs
[בְּבָה, בְּנָא] verb build (Biblical Hebrew בָּנָה); —

Pe`al Perfect3masculine singular suffix 3 masculine singular בְּנָ֫הִי Ezra 5:11; 1singular suffix בֶּנַיְתַהּ Daniel 4:27; Imperfect3masculine plural יִבְנוֺן Ezra 6:7; Infinitive לְמִבְנֵא Ezra 5:2 +, לְמִבְבְיָה Ezra 5:9 (read לְמִבְנֵא M§ 64 u or < לְמִבְנֵה, so S-CA 8. 64), לִבְּנֵא (read לְמִבְנֵא Str§ 23 l Ml.c.) Ezra 5:3; Ezra 5:13; Participle active plural בָּנַ֫יִן Ezra 4:12 +; passive בְּנֵה Ezra 5:11 (see on forms K§ 47, Belsp. pass.); — build: with accusative of temple Ezra 5:2,3,9,11,13,17; Ezra 6:7,8, so Ezra 5:4 (accusative of congnate meaning with verb); passive of temple Ezra 5:11; with accusative of city Ezra 4:12; Daniel 4:27; absolute Ezra 6:14 (twice in verse).

Hithpe`el be built: Imperfect3masculine singular יִתְבְּנֵא of temple Ezra 5:15; Ezra 6:3; 3feminine singular תִּתְבְּנֵא of city Ezra 6:13; Ezra 6:16; Ezra 6:21; Participle מִתְבְּנֵא of temple Ezra 5:8 (with accusative mater.), Ezra 5:16.

Strong's Exhaustive Concordance
build, make

(Aramaic) or bnah (Aramaic) {ben-aw'}; corresponding to banah; to build -- build, make.

see HEBREW banah

Forms and Transliterations
בְּנָ֖הִי בְנֵ֜ה בֱנַיְתַהּ֙ בָּנַ֔יִן בָּנַ֣יִן בָּנַֽיִן׃ בנה בנהי בנין בנין׃ בניתה וּבְנ֣וֹ וּבָנַ֤יִן ובנו ובנין יִבְנ֥וֹן יִתְבְּנֵ֔א יִתְבְּנֵ֥א יבנון יתבנא לְמִבְנְיָ֔ה לְמִבְנֵ֔א לְמִבְנֵ֖א לְמִבְנֵ֛א לִבְּנֵ֔א לִבְּנֵֽא׃ לבנא לבנא׃ למבנא למבניה מִתְבְּנֵ֖א מִתְבְּנֵא֙ מתבנא תִּתְבְּנֵ֔א תִתְבְּנֵ֔א תתבנא bā·na·yin baNayin bānayin bə·nā·hî ḇĕ·nay·ṯah ḇə·nêh beNahi bənāhî ḇĕnayṯah ḇənêh lə·miḇ·nê lə·miḇ·nə·yāh ləmiḇnê ləmiḇnəyāh lemivNe lemivneYah lib·bə·nê libbeNe libbənê miṯ·bə·nê mitbeNe miṯbənê tiṯ·bə·nê ṯiṯ·bə·nê titbeNe tiṯbənê ṯiṯbənê ū·ḇā·na·yin ū·ḇə·nōw ūḇānayin ūḇənōw uvaNayin uveNo venayTah veNeh yiḇ·nō·wn yiḇnōwn yiṯ·bə·nê yitbeNe yiṯbənê yivNon
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Ezra 4:12
HEB: מָֽרָדְתָּ֤א וּבִֽאישְׁתָּא֙ בָּנַ֔יִן [וְשׁוּרַיָּ כ]
NAS: to us at Jerusalem; they are rebuilding the rebellious
KJV: unto Jerusalem, building the rebellious
INT: the rebellious and evil are rebuilding wall complete

Ezra 4:13
HEB: קִרְיְתָ֥א דָךְ֙ תִּתְבְּנֵ֔א וְשׁוּרַיָּ֖ה יִֽשְׁתַּכְלְל֑וּן
NAS: that city is rebuilt and the walls
KJV: city be builded, and the walls
INT: city this is rebuilt and the walls are finished

Ezra 4:16
HEB: קִרְיְתָ֥א דָךְ֙ תִּתְבְּנֵ֔א וְשׁוּרַיָּ֖ה יִֽשְׁתַּכְלְל֑וּן
NAS: that city is rebuilt and the walls
KJV: city be builded [again], and the walls
INT: city this is rebuilt and the walls finished

Ezra 4:21
HEB: דָךְ֙ לָ֣א תִתְבְּנֵ֔א עַד־ מִנִּ֖י
NAS: city may not be rebuilt until
KJV: be not builded, until
INT: this be not may not be rebuilt until me

Ezra 5:2
HEB: יֽוֹצָדָ֔ק וְשָׁרִ֣יו לְמִבְנֵ֔א בֵּ֥ית אֱלָהָ֖א
NAS: and began to rebuild the house
KJV: and began to build the house
INT: of Jozadak and began to rebuild the house of God

Ezra 5:3
HEB: בַּיְתָ֤א דְנָה֙ לִבְּנֵ֔א וְאֻשַּׁרְנָ֥א דְנָ֖ה
NAS: you a decree to rebuild this
KJV: hath commanded you to build this
INT: temple this to rebuild wall this

Ezra 5:4
HEB: דְנָ֥ה בִנְיָנָ֖א בָּנַֽיִן׃
NAS: were who were reconstructing this
KJV: of the men that make this
INT: this building were reconstructing

Ezra 5:8
HEB: רַבָּ֔א וְה֤וּא מִתְבְּנֵא֙ אֶ֣בֶן גְּלָ֔ל
NAS: which is being built with huge
KJV: God, which is builded with great
INT: of the great which built stones huge

Ezra 5:9
HEB: בַּיְתָ֤א דְנָה֙ לְמִבְנְיָ֔ה וְאֻשַּׁרְנָ֥א דְנָ֖ה
NAS: you a decree to rebuild this
KJV: Who commanded you to build this house,
INT: temple this to rebuild wall this

Ezra 5:11
HEB: שְׁמַיָּ֜א וְאַרְעָ֗א וּבָנַ֤יִן בַּיְתָא֙ דִּֽי־
NAS: and earth and are rebuilding the temple
KJV: and earth, and build the house
INT: of heaven and earth rebuilding the temple forasmuch

Ezra 5:11
HEB: דִּֽי־ הֲוָ֨א בְנֵ֜ה מִקַּדְמַ֤ת דְּנָה֙
NAS: the temple that was built many
KJV: the house that was builded these many
INT: forasmuch that was was built ago these

Ezra 5:11
HEB: לְיִשְׂרָאֵל֙ רַ֔ב בְּנָ֖הִי וְשַׁכְלְלֵֽהּ׃
NAS: king of Israel built and finished.
KJV: king of Israel builded and set up.
INT: of Israel A great built and finished

Ezra 5:13
HEB: אֱלָהָ֥א דְנָ֖ה לִבְּנֵֽא׃
NAS: issued a decree to rebuild this house
KJV: made a decree to build this house
INT: of God this to rebuild

Ezra 5:15
HEB: וּבֵ֥ית אֱלָהָ֖א יִתְבְּנֵ֥א עַל־ אַתְרֵֽהּ׃
NAS: of God be rebuilt in its place.
KJV: of God be builded in
INT: the house of God be rebuilt in place

Ezra 5:16
HEB: וְעַד־ כְּעַ֛ן מִתְבְּנֵ֖א וְלָ֥א שְׁלִֽם׃
NAS: now it has been under construction and it is not [yet] completed.'
KJV: now hath it been in building, and [yet] it is not
INT: until now has been under is not finished

Ezra 5:17
HEB: שִׂ֣ים טְעֵ֔ם לְמִבְנֵ֛א בֵּית־ אֱלָהָ֥א
NAS: by King Cyrus to rebuild this house
KJV: Cyrus the king to build this house
INT: was issued A decree to rebuild house of God

Ezra 6:3
HEB: בִֽירוּשְׁלֶם֙ בַּיְתָ֣א יִתְבְּנֵ֔א אֲתַר֙ דִּֽי־
NAS: are offered, be rebuilt and let its foundations
KJV: Let the house be builded, the place
INT: Jerusalem the house be builded the place forasmuch

Ezra 6:7
HEB: אֱלָהָ֥א דֵ֖ךְ יִבְנ֥וֹן עַל־ אַתְרֵֽהּ׃
NAS: of the Jews rebuild this
KJV: of the Jews build this
INT: of God this rebuild in site

Ezra 6:8
HEB: יְהוּדָיֵא֙ אִלֵּ֔ךְ לְמִבְנֵ֖א בֵּית־ אֱלָהָ֣א
NAS: of Judah in the rebuilding of this
KJV: Jews for the building of this
INT: of Judah these the rebuilding house of God

Ezra 6:14
HEB: וְשָׂבֵ֤י יְהוּדָיֵא֙ בָּנַ֣יִן וּמַצְלְחִ֔ין בִּנְבוּאַת֙
NAS: were successful in building through the prophesying
KJV: of the Jews builded, and they prospered
INT: and the elders of the Jews building were successful the prophesying

Ezra 6:14
HEB: בַּר־ עִדּ֑וֹא וּבְנ֣וֹ וְשַׁכְלִ֗לוּ מִן־
NAS: And they finished building according
KJV: of Iddo. And they builded, and finished
INT: the son of Iddo building finished according

Daniel 4:30
HEB: דִּֽי־ אֲנָ֤ה בֱנַיְתַהּ֙ לְבֵ֣ית מַלְכ֔וּ
NAS: I myself have built as a royal
KJV: that I have built for the house
INT: which myself have built residence A royal

22 Occurrences

Strong's Hebrew 1124
22 Occurrences


bā·na·yin — 3 Occ.
bə·nā·hî — 1 Occ.
lə·miḇ·nê — 3 Occ.
lə·miḇ·nə·yāh — 1 Occ.
lib·bə·nê — 2 Occ.
miṯ·bə·nê — 2 Occ.
tiṯ·bə·nê — 3 Occ.
ū·ḇā·na·yin — 1 Occ.
ū·ḇə·nōw — 1 Occ.
ḇĕ·nay·ṯah — 1 Occ.
ḇə·nêh — 1 Occ.
yiṯ·bə·nê — 2 Occ.
yiḇ·nō·wn — 1 Occ.
1123
Top of Page
Top of Page