Йоан 7
Bulgarian
1След това Исус ходеше по Галилея; защото не искаше да ходи по Юдея, понеже юдеите искаха да Го убият. 2А наближаваше юдейският празник шатроразпъване. 3Затова Неговите братя Му рекоха: Замини оттука и иди в Юдея, така че и Твоите ученици да видят делата, които вършиш; 4защото никой, [като] иска сам да бъде известен, не върши нещо скришно. Щом вършиш тия дела, яви Себе Си на света. 5(Защото нито братята Му вярваха в Него). 6А Исус им каза: Моето време още не е дошло; а вашето време винаги е готово. 7Вас светът не може да мрази; а Мене мрази, защото Аз заявявам за него, че делата му са нечестиви. 8Възлезте вие на празника; Аз няма още да възляза на тоя празник, защото времето Ми още не се е навършило. 9И като им рече това, остана си в Галилея.

10А когато братята Му бяха възлезли на празника, тогава и Той възлезе, не явно, а тайно някак си. 11Юдеите, прочее, Го търсеха на празника, и казваха: Къде е Онзи? 12И имаше за Него много глъчка между народа; едни казваха: Добър човек е; други казваха: Не е, но заблуждава народа. 13Обаче никой не говореше положително за Него поради страха от юдеите.

14Но като се преполовяваше вече празникът, Исус възлезе в храма и почна да поучава. 15Затова юдеите се чудеха и казваха: Как знае Този книга, като не се е учил? 16Исус, прочее, в отговор им каза: Моето учение не е Мое, а на Онзи, Който Ме е пратил. 17Ако иска някой да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога, или Аз от Себе Си говоря. 18Който говори от себе си търси своята си слава; а който търси славата на Онзи, Който Го е пратил, Той е истински, и в Него няма неправда.

19Не даде ли ви Моисей закона? но [пак] никой от вас не изпълнява закона. Защо искате да Ме убиете? 20Народът отговори: Бяс имаш. Кой иска да Те убие? 21Исус в отговор им рече: Едно дело извърших и всички се чудите [на Мене] поради него. 22Моисей ви даде обрязването, (не че е от Моисея, но от бащите); и в събота обрязвате човека. 23Ако се обрязва човек в събота, за да се не наруши Моисеевия закон, на Мене ли се гневите за гдето изцяло оздравих човек в събота. 24Не съдете по изглед, но съдете справедливо.

25Тогава някои от ерусалимляните казаха: Не е ли Този човекът, Когото искат да убият? 26Ето Той явно говори, и нищо не Му казват. Да не би първенците положително да знаят, че Този е Христос? 27Обаче Този знаем от къде е; а когато дойде Христос, никой няма да знае от къде е. 28Затова Исус, като поучаваше в храма, извика казвайки: И Мене познавате, и от къде съм знаете; и Аз от само Себе Си не съм дошъл, но истинен е Този, Който Ме е пратил, Когото вие не познавате. 29Аз Го познавам, защото съм от Него, и Той Ме е пратил. 30И тъй, искаха да Го хванат; но никой не тури ръка на Него, защото часът Му още не беше дошъл. 31Обаче, мнозина от народа повярваха в Него, като казваха: Когато дойде Христос, нима ще извърши повече знамения от тия, които Този е извършил?

32Фарисеите чуха, че тъй шушукал народът за Него; и главните свещеници и фарисеите пратиха служители да Го хванат. 33Исус, прочее, рече: Още малко време съм с вас, и [тогава] ще отида при Онзи, Който Ме е пратил. 34Ще Ме търсите и няма да Ме намерите; и гдето съм Аз, вие не можете да дойдете. 35На това юдеите рекоха помежду си: Къде ще отиде Тоя та няма да можем да Го намерим? Да не би да отиде при разпръснатите между гърците и да поучава гърците? 36Какво [значи] тази дума, която рече: Ще Ме търсите, и няма да Ме намерите; и, гдето съм Аз вие не можете да дойдете?

37А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана и извика казвайки: Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие. 38Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието. 39А това каза за Духа, който вярващите в Него щяха да приемат; защото [[Светият]] Дух още не бе [даден], понеже Исус още не бе се прославил.

40За туй, [някои] от народа, които чуха тия думи казваха: Наистина Тоя е пророкът. 41Други казваха: Тоя е Христос. Някои пък казваха: Нима от Галилея ще дойде Христос? 42Не рече ли писанието, че Христос ще дойде от Давидовото потомство, и от градеца Витлеем, гдето беше Давид? 43И така възникна раздор между народа за Него. 44И някои от тях искаха да Го хванат; но никой не тури ръце на Него.

45Тогава служителите си дойдоха при главните свещеници и фарисеите; и те им рекоха: Защо Го не доведохте? 46Служителите отговориха: Никога човек не е говорил така [[както Тоя Човек]]. 47А фарисеите им отговориха: И вие ли сте заблудени? 48Повярвал ли е в Него някой от първенците или от фарисеите? 49Но това простолюдие, което не знае закона проклето е. 50Никодим, който беше един от тях, (същият, който бе ходил при Него нощем по-рано), им казва: 51Нашият закон осъжда ли човека, ако първо не го изслуша и не разбере що върши? 52Те в отговор му рекоха: Да не си и ти от Галилея? Изследвай и виж, че от Галилея пророк не се издига. 53И всеки отиде у дома си.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

John 6
Top of Page
Top of Page