ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5

<< ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5 >>
Matthew 5 Greek NT: Wescott-Hort Transliterated
 

1 idōn de tous ochlous anebē eis to oros kai kathisantos autou prosēlthan [autō] oi mathētai autou 2 kai anoixas to stoma autou edidasken autous legōn

3 makarioi oi ptōchoi tō pneumati oti autōn estin ē basileia tōn ouranōn

4 makarioi oi penthountes oti autoi paraklēthēsontai

5 makarioi oi praeis oti autoi klēronomēsousin tēn gēn

6 makarioi oi peinōntes kai dipsōntes tēn dikaiosunēn oti autoi chortasthēsontai

7 makarioi oi eleēmones oti autoi eleēthēsontai

8 makarioi oi katharoi tē kardia oti autoi ton theon opsontai

9 makarioi oi eirēnopoioi oti [autoi] uioi theou klēthēsontai

10 makarioi oi dediōgmenoi eneken dikaiosunēs oti autōn estin ē basileia tōn ouranōn

11 makarioi este otan oneidisōsin umas kai diōxōsin kai eipōsin pan ponēron kath umōn pseudomenoi eneken emou 12 chairete kai agalliasthe oti o misthos umōn polus en tois ouranois outōs gar ediōxan tous prophētas tous pro umōn

13 umeis este to alas tēs gēs ean de to alas mōranthē en tini alisthēsetai eis ouden ischuei eti ei mē blēthen exō katapateisthai upo tōn anthrōpōn

14 umeis este to phōs tou kosmou ou dunatai polis krubēnai epanō orous keimenē 15 oude kaiousin luchnon kai titheasin auton upo ton modion all epi tēn luchnian kai lampei pasin tois en tē oikia 16 outōs lampsatō to phōs umōn emprosthen tōn anthrōpōn opōs idōsin umōn ta kala erga kai doxasōsin ton patera umōn ton en tois ouranois

17 mē nomisēte oti ēlthon katalusai ton nomon ē tous prophētas ouk ēlthon katalusai alla plērōsai 18 amēn gar legō umin eōs an parelthē o ouranos kai ē gē iōta en ē mia keraia ou mē parelthē apo tou nomou eōs [an] panta genētai 19 os ean oun lusē mian tōn entolōn toutōn tōn elachistōn kai didaxē outōs tous anthrōpous elachistos klēthēsetai en tē basileia tōn ouranōn os d an poiēsē kai didaxē outos megas klēthēsetai en tē basileia tōn ouranōn

20 legō gar umin oti ean mē perisseusē umōn ē dikaiosunē pleion tōn grammateōn kai pharisaiōn ou mē eiselthēte eis tēn basileian tōn ouranōn

21 ēkousate oti errethē tois archaiois ou phoneuseis os d an phoneusē enochos estai tē krisei 22 egō de legō umin oti pas o orgizomenos tō adelphō autou enochos estai tē krisei os d an eipē tō adelphō autou raka enochos estai tō sunedriō os d an eipē mōre enochos estai eis tēn geennan tou puros 23 ean oun prospherēs to dōron sou epi to thusiastērion kakei mnēsthēs oti o adelphos sou echei ti kata sou 24 aphes ekei to dōron sou emprosthen tou thusiastēriou kai upage prōton diallagēthi tō adelphō sou kai tote elthōn prosphere to dōron sou 25 isthi eunoōn tō antidikō sou tachu eōs otou ei met autou en tē odō mēpote se paradō o antidikos tō kritē kai o kritēs tō upēretē kai eis phulakēn blēthēsē 26 amēn legō soi ou mē exelthēs ekeithen eōs an apodōs ton eschaton kodrantēn

27 ēkousate oti errethē ou moicheuseis 28 egō de legō umin oti pas o blepōn gunaika pros to epithumēsai [autēn] ēdē emoicheusen autēn en tē kardia autou 29 ei de o ophthalmos sou o dexios skandalizei se exele auton kai bale apo sou sumpherei gar soi ina apolētai en tōn melōn sou kai mē olon to sōma sou blēthē eis geennan 30 kai ei ē dexia sou cheir skandalizei se ekkopson autēn kai bale apo sou sumpherei gar soi ina apolētai en tōn melōn sou kai mē olon to sōma sou eis geennan apelthē

31 errethē de os an apolusē tēn gunaika autou dotō autē apostasion 32 egō de legō umin oti pas o apoluōn tēn gunaika autou parektos logou porneias poiei autēn moicheuthēnai [kai os ean apolelumenēn gamēsē moichatai]

33 palin ēkousate oti errethē tois archaiois ouk epiorkēseis apodōseis de tō kuriō tous orkous sou 34 egō de legō umin mē omosai olōs mēte en tō ouranō oti thronos estin tou theou 35 mēte en tē gē oti upopodion estin tōn podōn autou mēte eis ierosoluma oti polis estin tou megalou basileōs 36 mēte en tē kephalē sou omosēs oti ou dunasai mian tricha leukēn poiēsai ē melainan 37 estō de o logos umōn nai nai ou ou to de perisson toutōn ek tou ponērou estin

38 ēkousate oti errethē ophthalmon anti ophthalmou kai odonta anti odontos 39 egō de legō umin mē antistēnai tō ponērō all ostis se rapizei eis tēn dexian siagona [sou] strepson autō kai tēn allēn 40 kai tō thelonti soi krithēnai kai ton chitōna sou labein aphes autō kai to imation 41 kai ostis se angareusei milion en upage met autou duo 42 tō aitounti se dos kai ton thelonta apo sou danisasthai mē apostraphēs

43 ēkousate oti errethē agapēseis ton plēsion sou kai misēseis ton echthron sou 44 egō de legō umin agapate tous echthrous umōn kai proseuchesthe uper tōn diōkontōn umas 45 opōs genēsthe uioi tou patros umōn tou en ouranois oti ton ēlion autou anatellei epi ponērous kai agathous kai brechei epi dikaious kai adikous 46 ean gar agapēsēte tous agapōntas umas tina misthon echete ouchi kai oi telōnai to auto poiousin 47 kai ean aspasēsthe tous adelphous umōn monon ti perisson poieite ouchi kai oi ethnikoi to auto poiousin 48 esesthe oun umeis teleioi ōs o patēr umōn o ouranios teleios estin


<< Matthew 5 >>
The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort). Transliterated public domain text at ccel.org.

Biblos.com Online Bible