Isaiah 37
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vay·hi kish·mo·a' ham·me·lech chiz·ki·ya·hu, vai·yik·ra et-be·ga·dav; vai·yit·kas bas·sak, vai·ya·vo beit ha·shem. 2vai·yish·lach et-el·ya·kim a·sher-al-hab·ba·yit ve·'et shev·na has·so·v·fer ve·'et zik·nei hak·ko·ha·nim, mit·kas·sim bas·sak·kim; el-ye·sha'·ya·hu ven-a·mo·vtz han·na·vi. 3vai·yo·me·ru e·lav koh a·mar chiz·ki·ya·hu, yo·vm-tza·rah ve·to·v·che·chah u·ne·'a·tzah hai·yo·vm haz·zeh; ki va·'u va·nim ad-mash·ber, ve·cho·ach a·yin le·le·dah. 4u·lai yish·ma ha·shem e·lo·hei·cha et div·rei rav-sha·keh a·sher she·la·chov me·lech-a·shur a·do·nav le·cha·ref e·lo·him chai, ve·ho·v·chi·ach bad·de·va·rim, a·sher sha·ma ha·shem e·lo·hei·cha; ve·na·sa·ta te·fil·lah, be·'ad ha·she·'e·rit han·nim·tza·'ah.

5vai·ya·vo·'u av·dei ham·me·lech chiz·ki·ya·hu el-ye·sha'·ya·hu. 6vai·yo·mer a·lei·hem ye·sha'·ya·hu, koh to·me·run el-a·do·nei·chem; koh a·mar ha·shem al-ti·ra mip·pe·nei had·de·va·rim a·sher sha·ma'·ta, a·sher gid·de·fu na·'a·rei me·lech-a·shur o·v·ti. 7hin·ni no·v·ten bov ru·ach, ve·sha·ma she·mu·'ah ve·shav el-ar·tzov; ve·hip·pal·tiv ba·che·rev be·'ar·tzov.

8vai·ya·shav rav-sha·keh, vai·yim·tza et-me·lech a·shur, nil·cham al-liv·nah; ki sha·ma, ki na·sa mil·la·chish. 9vai·yish·ma al-tir·ha·kah me·lech-kush le·mor, ya·tza le·hil·la·chem it·tach; vai·yish·ma vai·yish·lach mal·'a·chim, el-chiz·ki·ya·hu le·mor. 10koh to·me·run el-chiz·ki·ya·hu me·lech-ye·hu·dah le·mor, al-ya·shi·'a·cha e·lo·hei·cha, a·sher at·tah bo·v·te·ach bov le·mor; lo tin·na·ten ye·ru·sha·lim, be·yad me·lech a·shur. 11hin·neh at·tah sha·ma'·ta a·sher a·su mal·chei a·shur le·chol-ha·'a·ra·tzo·vt le·ha·cha·ri·mam; ve·'at·tah tin·na·tzel. 12ha·hi·tzi·lu o·v·tam e·lo·hei hag·go·v·yim a·sher hish·chi·tu a·vo·v·tai, et-go·v·zan ve·'et-cha·ran; ve·re·tzef u·ve·nei-e·den a·sher bit·las·sar. 13ai·yeh me·lech-cha·mat u·me·lech ar·pad, u·me·lech la·'ir se·far·va·yim; he·na ve·'iv·vah.

14vai·yik·kach chiz·ki·ya·hu et-has·se·fa·rim mi·yad ham·mal·'a·chim vai·yik·ra·'e·hu; vai·ya·'al beit ha·shem, vai·yif·re·se·hu chiz·ki·ya·hu lif·nei ha·shem. 15vai·yit·pal·lel chiz·ki·ya·hu, el-ha·shem le·mor. 16ha·shem tze·va·'o·vt e·lo·hei yis·ra·'el yo·shev hak·ke·ru·vim, at·tah-hu ha·'e·lo·him le·vad·de·cha, le·chol mam·le·cho·vt ha·'a·retz; at·tah a·si·ta, et-ha·sha·ma·yim ve·'et-ha·'a·retz. 17hat·teh ha·shem a·ze·ne·cha u·she·ma, pe·kach ha·shem ei·ne·cha u·re·'eh; u·she·ma et kol-div·rei san·che·riv, a·sher sha·lach, le·cha·ref e·lo·him chai. 18a·me·nam ha·shem; he·che·ri·vu mal·chei a·shur et-kol-ha·'a·ra·tzo·vt ve·'et-ar·tzam. 19ve·na·ton et-e·lo·hei·hem ba·'esh; ki lo e·lo·him hem·mah ki im-ma·'a·seh ye·dei-a·dam etz va·'e·ven vay·'ab·be·dum. 20ve·'at·tah ha·shem e·lo·hei·nu, ho·v·shi·'e·nu mi·ya·dov; ve·ye·de·'u kol-mam·le·cho·vt ha·'a·retz, ki-at·tah ha·shem le·vad·de·cha.

21vai·yish·lach ye·sha'·ya·hu ven-a·mo·vtz, el-chiz·ki·ya·hu le·mor; koh-a·mar ha·shem e·lo·hei yis·ra·'el, a·sher hit·pal·lal·ta e·lai, el-san·che·riv me·lech a·shur.

22zeh had·da·var, a·sher-dib·ber ha·shem a·lav; ba·zah le·cha la·'a·gah le·cha be·tu·lat bat-tzi·yo·vn, a·cha·rei·cha rosh he·ni·'ah, bat ye·ru·sha·lim.

23et-mi che·raf·ta ve·gid·daf·ta, ve·'al-mi ha·ri·mo·v·tah ko·vl; vat·tis·sa ma·ro·vm ei·nei·cha el-ke·do·vsh yis·ra·'el.

24be·yad a·va·dei·cha che·raf·ta a·do·nai vat·to·mer be·rov rich·bi a·ni a·li·ti me·ro·vm ha·rim yar·ke·tei le·va·no·vn; ve·'ech·rot ko·v·mat a·ra·zav miv·char be·ro·shav, ve·'a·vo·v me·ro·vm ki·tzov, ya·'ar kar·mil·lov.

25a·ni kar·ti ve·sha·ti·ti ma·yim; ve·'ach·riv be·chaf-pe·'a·mai, kol ye·'o·rei ma·tzo·vr.

26ha·lo·v-sha·ma'·ta le·me·ra·cho·vk o·v·tah a·si·ti, mi·mei ke·dem vi·tzar·ti·ha; at·tah ha·ve·ti·ha, u·te·hi le·hash·'o·vt gal·lim ni·tzim a·rim be·tzu·ro·vt.

27ve·yo·she·vei·hen kitz·rei-yad, chat·tu va·vo·shu; hai·u e·sev sa·deh vi·rak de·she, cha·tzir gag·go·vt, u·she·de·mah lif·nei ka·mah.

28ve·shiv·te·cha ve·tze·te·cha u·vo·v·'a·cha ya·da·'e·ti; ve·'et hit·rag·gez·cha e·lai.

29ya·'an hit·rag·gez·cha e·lai, ve·sha·'a·nan·cha a·lah ve·'a·ze·nai; ve·sam·ti cha·chi be·'ap·pe·cha u·mit·gi bis·fa·tei·cha, va·ha·shi·vo·ti·cha, bad·de·rech a·sher-ba·ta bah.

30ve·zeh-le·cha ha·'o·vt, a·cho·vl ha·sha·nah sa·fi·ach, u·va·sha·nah ha·she·nit sha·chis; u·va·sha·nah ha·she·li·shit zir·'u ve·kitz·ru ve·nit·'u che·ra·mim ve·'a·cho·vl ch ve·'ich·lu k fir·yam. 31ve·ya·se·fah pe·lei·tat beit-ye·hu·dah han·nish·'a·rah sho·resh le·mat·tah; ve·'a·sah fe·ri le·ma·'e·lah. 32ki mi·ru·sha·lim te·tze she·'e·rit, u·fe·lei·tah me·har tzi·yo·vn; kin·'at ha·shem tze·va·'o·vt ta·'a·seh-zot. s

33la·chen koh-a·mar ha·shem el-me·lech a·shur, lo ya·vo·v el-ha·'ir haz·zot, ve·lo-yo·v·reh sham chetz; ve·lo-ye·kad·de·men·nah ma·gen, ve·lo-yish·poch o·lei·ha so·le·lah. 34bad·de·rech a·sher-ba bah ya·shuv; ve·'el-ha·'ir haz·zot lo ya·vo·v ne·'um-ha·shem. 35ve·gan·no·v·ti al-ha·'ir haz·zot le·ho·v·shi·'ah; le·ma·'a·ni, u·le·ma·'an da·vid av·di. s

36vai·ye·tze mal·'ach ha·shem vai·yak·keh be·ma·cha·neh a·shur, me·'ah u·she·mo·nim va·cha·mi·shah a·lef; vai·yash·ki·mu vab·bo·ker, ve·hin·neh chul·lam pe·ga·rim me·tim. 37vai·yis·sa vai·ye·lech, vai·ya·shav san·che·riv me·lech-a·shur; vai·ye·shev be·ni·ne·veh. 38vay·hi hu mish·ta·cha·veh beit nis·roch e·lo·hav ve·'ad·ram·me·lech ve·sar·'e·tzer ba·nav hik·ku·hu va·che·rev, ve·hem·mah nim·le·tu e·retz a·ra·rat; vai·yim·loch e·sar-chad·don be·nov tach·tav. s

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Isaiah 36
Top of Page
Top of Page