Genesis 32
Hebrew OT: WLC Transliterated

1ve·ya·'a·kov ha·lach le·dar·kov; vai·yif·ge·'u-vov mal·'a·chei e·lo·him. 2vai·yo·mer ya·'a·kov ka·'a·sher ra·'am, ma·cha·neh e·lo·him zeh; vai·yik·ra shem-ham·ma·ko·vm ha·hu ma·cha·na·yim. f

3vai·yish·lach ya·'a·kov mal·'a·chim le·fa·nav, el-e·sav a·chiv; ar·tzah se·'ir se·deh e·do·vm. 4vay·tzav o·tam le·mor, koh to·me·run, la·do·ni le·'e·sav; koh a·mar av·de·cha ya·'a·kov, im-la·van gar·ti, va·'e·char ad-at·tah. 5vay·hi-li sho·vr va·cha·mo·vr, tzon ve·'e·ved ve·shif·chah; va·'esh·le·chah le·hag·gid la·do·ni, lim·tzo-chen be·'ei·nei·cha.

6vai·ya·shu·vu ham·mal·'a·chim, el-ya·'a·kov le·mor; ba·nu el-a·chi·cha el-e·sav, ve·gam ho·lech lik·ra·te·cha, ve·'ar·ba-me·'o·vt ish im·mov. 7vai·yi·ra ya·'a·kov me·'od vai·ye·tzer lov; vai·ya·chatz et-ha·'am a·sher-it·tov ve·'et-ha·tzon ve·'et-hab·ba·kar ve·hag·ge·mal·lim lish·nei ma·cha·no·vt. 8vai·yo·mer im-ya·vo·v e·sav el-ham·ma·cha·neh ha·'a·chat ve·hik·ka·hu; ve·ha·yah ham·ma·cha·neh han·nish·'ar lif·lei·tah.

9vai·yo·mer ya·'a·kov e·lo·hei a·vi av·ra·ham, ve·lo·hei a·vi yitz·chak; ha·shem ha·'o·mer e·lai shuv le·'ar·tze·cha u·le·mo·v·lad·te·cha ve·'ei·ti·vah im·mach. 10ka·to·ne·ti mik·kol ha·cha·sa·dim u·mik·kol-ha·'e·met, a·sher a·si·ta et-av·de·cha; ki ve·mak·li a·var·ti et-hai·yar·den haz·zeh, ve·'at·tah ha·yi·ti lish·nei ma·cha·no·vt. 11ha·tzi·le·ni na mi·yad a·chi mi·yad e·sav; ki-ya·re a·no·chi o·tov, pen-ya·vo·v ve·hik·ka·ni, em al-ba·nim. 12ve·'at·tah a·mar·ta, hei·tev ei·tiv im·mach; ve·sam·ti et-zar·'a·cha ke·cho·vl hai·yam, a·sher lo-yis·sa·fer me·rov.

13vai·ya·len sham bal·lay·lah ha·hu; vai·yik·kach min-hab·ba ve·ya·dov min·chah le·'e·sav a·chiv. 14iz·zim ma·ta·yim, u·te·ya·shim es·rim; re·che·lim ma·ta·yim ve·'ei·lim es·rim. 15ge·mal·lim mei·ni·ko·vt u·ve·nei·hem she·lo·shim; pa·ro·vt ar·ba·'im u·fa·rim a·sa·rah, a·to·not es·rim, va'·ya·rim a·sa·rah. 16vai·yit·ten be·yad-a·va·dav, e·der e·der le·vad·dov; vai·yo·mer el-a·va·dav iv·ru le·fa·nai, ve·re·vach ta·si·mu, bein e·der u·vein e·der. 17vay·tzav et-ha·ri·sho·vn le·mor; ki yif·ga·she·cha e·sav a·chi vish·'e·le·cha le·mor, le·mi-at·tah ve·'a·nah te·lech, u·le·mi el·leh le·fa·nei·cha. 18ve·'a·mar·ta le·'av·de·cha le·ya·'a·kov, min·chah hi·v she·lu·chah, la·do·ni le·'e·sav; ve·hin·neh gam-hu a·cha·rei·nu. 19vay·tzav gam et-ha·she·ni gam et-ha·she·li·shi, gam et-kol-ha·ho·le·chim, a·cha·rei ha·'a·da·rim le·mor; kad·da·var haz·zeh te·dab·be·run el-e·sav, be·mo·tza·'a·chem o·tov. 20va·'a·mar·tem gam hin·neh av·de·cha ya·'a·kov a·cha·rei·nu; ki-a·mar a·chap·pe·rah fa·nav bam·min·chah ha·ho·le·chet le·fa·nai, ve·'a·cha·rei-chen er·'eh fa·nav, u·lai yis·sa fa·nai. 21vat·ta·'a·vor ham·min·chah al-pa·nav; ve·hu lan bal·lay·lah-ha·hu bam·ma·cha·neh.

22vai·ya·kam bal·lay·lah hu vai·yik·kach et-she·tei na·shav ve·'et-she·tei shif·cho·tav, ve·'et-a·chad a·sar ye·la·dav; vai·ya·'a·vor, et ma·'a·var yab·bok. 23vai·yik·ka·chem, vai·ya·'a·vi·rem et-han·na·chal; vai·ya·'a·ver et-a·sher-lov.

24vai·yiv·va·ter ya·'a·kov le·vad·dov; vai·ye·'a·vek ish im·mov, ad a·lo·vt ha·sha·char. 25vai·yar· ki lo ya·chol lov, vai·yig·ga be·chaf-ye·re·chov; vat·te·ka kaf-ye·rech ya·'a·kov, be·he·'a·ve·kov im·mov. 26vai·yo·mer shal·le·che·ni, ki a·lah ha·sha·char; vai·yo·mer lo a·shal·le·cha·cha, ki im-be·rach·ta·ni. 27vai·yo·mer e·lav mah-she·me·cha; vai·yo·mer ya·'a·kov. 28vai·yo·mer lo ya·'a·kov ye·'a·mer o·vd shim·cha, ki im-yis·ra·'el; ki-sa·ri·ta im-e·lo·him ve·'im-a·na·shim vat·tu·chol. 29vai·yish·'al ya·'a·kov vai·yo·mer hag·gi·dah-na she·me·cha, vai·yo·mer lam·mah zeh tish·'al lish·mi; vay·va·rech o·tov sham. 30vai·yik·ra ya·'a·kov shem ham·ma·ko·vm pe·ni·'el; ki-ra·'i·ti e·lo·him pa·nim el-pa·nim, vat·tin·na·tzel naf·shi. 31vai·yiz·rach-lov ha·she·mesh, ka·'a·sher a·var et-pe·nu·'el; ve·hu tzo·le·a' al-ye·re·chov. 32al-ken lo-yo·che·lu ve·nei-yis·ra·'el et-gid han·na·sheh a·sher al-kaf hai·ya·rech, ad hai·yo·vm haz·zeh; ki na·ga be·chaf-ye·rech ya·'a·kov, be·gid han·na·sheh.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Genesis 31
Top of Page
Top of Page