KATA IOANNEN 9
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1kai paragōn eiden anthrōpon tuphlon ek genetēs 2kai ērōtēsan auton oi mathētai autou legontes rabbi tis ēmarten outos ē oi goneis autou ina tuphlos gennēthē 3apekrithē iēsous oute outos ēmarten oute oi goneis autou all ina phanerōthē ta erga tou theou en autō 4ēmas dei ergazesthai ta erga tou pempsantos me eōs ēmera estin erchetai nux ote oudeis dunatai ergazesthai 5otan en tō kosmō ō phōs eimi tou kosmou 6tauta eipōn eptusen chamai kai epoiēsen pēlon ek tou ptusmatos kai epethēken autou ton pēlon epi tous ophthalmous 7kai eipen autō upage nipsai eis tēn kolumbēthran tou silōam o ermēneuetai apestalmenos apēlthen oun kai enipsato kai ēlthen blepōn 8oi oun geitones kai oi theōrountes auton to proteron oti prosaitēs ēn elegon ouch outos estin o kathēmenos kai prosaitōn 9alloi elegon oti outos estin alloi elegon ouchi alla omoios autō estin ekeinos elegen oti egō eimi 10elegon oun autō pōs [oun] ēneōchthēsan sou oi ophthalmoi 11apekrithē ekeinos o anthrōpos o legomenos iēsous pēlon epoiēsen kai epechrisen mou tous ophthalmous kai eipen moi oti upage eis ton silōam kai nipsai apelthōn oun kai nipsamenos aneblepsa 12kai eipan autō pou estin ekeinos legei ouk oida

13agousin auton pros tous pharisaious ton pote tuphlon 14ēn de sabbaton en ē ēmera ton pēlon epoiēsen o iēsous kai aneōxen autou tous ophthalmous 15palin oun ērōtōn auton kai oi pharisaioi pōs aneblepsen o de eipen autois pēlon epethēken mou epi tous ophthalmous kai enipsamēn kai blepō 16elegon oun ek tōn pharisaiōn tines ouk estin outos para theou o anthrōpos oti to sabbaton ou tērei alloi [de] elegon pōs dunatai anthrōpos amartōlos toiauta sēmeia poiein kai schisma ēn en autois 17legousin oun tō tuphlō palin ti su legeis peri autou oti ēneōxen sou tous ophthalmous o de eipen oti prophētēs estin

18ouk episteusan oun oi ioudaioi peri autou oti ēn tuphlos kai aneblepsen eōs otou ephōnēsan tous goneis autou tou anablepsantos 19kai ērōtēsan autous legontes outos estin o uios umōn on umeis legete oti tuphlos egennēthē pōs oun blepei arti 20apekrithēsan oun oi goneis autou kai eipan oidamen oti outos estin o uios ēmōn kai oti tuphlos egennēthē 21pōs de nun blepei ouk oidamen ē tis ēnoixen autou tous ophthalmous ēmeis ouk oidamen auton erōtēsate ēlikian echei autos peri eautou lalēsei 22tauta eipan oi goneis autou oti ephobounto tous ioudaious ēdē gar sunetetheinto oi ioudaioi ina ean tis auton omologēsē christon aposunagōgos genētai 23dia touto oi goneis autou eipan oti ēlikian echei auton eperōtēsate

24ephōnēsan oun ton anthrōpon ek deuterou os ēn tuphlos kai eipan autō dos doxan tō theō ēmeis oidamen oti outos o anthrōpos amartōlos estin 25apekrithē oun ekeinos ei amartōlos estin ouk oida en oida oti tuphlos ōn arti blepō 26eipon oun autō ti epoiēsen soi pōs ēnoixen sou tous ophthalmous 27apekrithē autois eipon umin ēdē kai ouk ēkousate ti palin thelete akouein mē kai umeis thelete autou mathētai genesthai 28kai eloidorēsan auton kai eipon su mathētēs ei ekeinou ēmeis de tou mōuseōs esmen mathētai 29ēmeis oidamen oti mōusei lelalēken o theos touton de ouk oidamen pothen estin 30apekrithē o anthrōpos kai eipen autois en toutō gar to thaumaston estin oti umeis ouk oidate pothen estin kai ēnoixen mou tous ophthalmous 31oidamen oti o theos amartōlōn ouk akouei all ean tis theosebēs ē kai to thelēma autou poiē toutou akouei 32ek tou aiōnos ouk ēkousthē oti ēneōxen tis ophthalmous tuphlou gegennēmenou 33ei mē ēn outos para theou ouk ēdunato poiein ouden 34apekrithēsan kai eipan autō en amartiais su egennēthēs olos kai su didaskeis ēmas kai exebalon auton exō

35ēkousen iēsous oti exebalon auton exō kai eurōn auton eipen su pisteueis eis ton uion tou anthrōpou 36apekrithē ekeinos [kai eipen] kai tis estin kurie ina pisteusō eis auton 37eipen autō o iēsous kai eōrakas auton kai o lalōn meta sou ekeinos estin 38o de ephē pisteuō kurie kai prosekunēsen autō 39kai eipen o iēsous eis krima egō eis ton kosmon touton ēlthon ina oi mē blepontes blepōsin kai oi blepontes tuphloi genōntai 40ēkousan ek tōn pharisaiōn tauta oi met autou ontes kai eipon autō mē kai ēmeis tuphloi esmen 41eipen autois [o] iēsous ei tuphloi ēte ouk an eichete amartian nun de legete oti blepomen ē amartia umōn menei

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

John 8
Top of Page
Top of Page