KATA IOANNEN 8
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1iēsous de eporeuthē eis to oros tōn elaiōn 2orthrou de palin paregeneto eis to ieron [kai pas o laos ērcheto pros auton kai kathisas edidasken autous] 3agousin de oi grammateis kai oi pharisaioi gunaika epi moicheia kateilēmmenēn kai stēsantes autēn en mesō 4legousin autō didaskale autē ē gunē kateilēptai ep autophōrō moicheuomenē 5en de tō nomō [ēmin] mōusēs eneteilato tas toiautas lithazein su oun ti legeis 6 [touto de elegon peirazontes auton ina echōsin katēgorein autou] o de iēsous katō kupsas tō daktulō kategraphen eis tēn gēn 7ōs de epemenon erōtōntes [auton] anekupsen kai eipen [autois] o anamartētos umōn prōtos ep autēn baletō lithon 8kai palin katakupsas egraphen eis tēn gēn 9oi de akousantes exērchonto eis kath eis arxamenoi apo tōn presbuterōn kai kateleiphthē monos kai ē gunē en mesō ousa 10anakupsas de o iēsous eipen autē gunai pou eisin oudeis se katekrinen 11ē de eipen oudeis kurie eipen de o iēsous oude egō se katakrinō poreuou apo tou nun mēketi amartane]]

12palin oun autois elalēsen [o] iēsous legōn egō eimi to phōs tou kosmou o akolouthōn moi ou mē peripatēsē en tē skotia all exei to phōs tēs zōēs 13eipon oun autō oi pharisaioi su peri seautou martureis ē marturia sou ouk estin alēthēs 14apekrithē iēsous kai eipen autois kan egō marturō peri emautou alēthēs estin ē marturia mou oti oida pothen ēlthon kai pou upagō umeis de ouk oidate pothen erchomai ē pou upagō 15umeis kata tēn sarka krinete egō ou krinō oudena 16kai ean krinō de egō ē krisis ē emē alēthinē estin oti monos ouk eimi all egō kai o pempsas me [patēr] 17kai en tō nomō de tō umeterō gegraptai oti duo anthrōpōn ē marturia alēthēs estin 18egō eimi o marturōn peri emautou kai marturei peri emou o pempsas me patēr 19elegon oun autō pou estin o patēr sou apekrithē iēsous oute eme oidate oute ton patera mou ei eme ēdeite kai ton patera mou an ēdeite 20tauta ta rēmata elalēsen en tō gazophulakiō didaskōn en tō ierō kai oudeis epiasen auton oti oupō elēluthei ē ōra autou

21eipen oun palin autois egō upagō kai zētēsete me kai en tē amartia umōn apothaneisthe opou egō upagō umeis ou dunasthe elthein 22elegon oun oi ioudaioi mēti apoktenei eauton oti legei opou egō upagō umeis ou dunasthe elthein 23kai elegen autois umeis ek tōn katō este egō ek tōn anō eimi umeis ek toutou tou kosmou este egō ouk eimi ek tou kosmou toutou 24eipon oun umin oti apothaneisthe en tais amartiais umōn ean gar mē pisteusēte oti egō eimi apothaneisthe en tais amartiais umōn 25elegon oun autō su tis ei eipen autois [o] iēsous tēn archēn o ti kai lalō umin 26polla echō peri umōn lalein kai krinein all o pempsas me alēthēs estin kagō a ēkousa par autou tauta lalō eis ton kosmon 27ouk egnōsan oti ton patera autois elegen 28eipen oun o iēsous otan upsōsēte ton uion tou anthrōpou tote gnōsesthe oti egō eimi kai ap emautou poiō ouden alla kathōs edidaxen me o patēr tauta lalō 29kai o pempsas me met emou estin ouk aphēken me monon oti egō ta aresta autō poiō pantote 30tauta autou lalountos polloi episteusan eis auton

31elegen oun o iēsous pros tous pepisteukotas autō ioudaious ean umeis meinēte en tō logō tō emō alēthōs mathētai mou este 32kai gnōsesthe tēn alētheian kai ē alētheia eleutherōsei umas 33apekrithēsan pros auton sperma abraam esmen kai oudeni dedouleukamen pōpote pōs su legeis oti eleutheroi genēsesthe

34apekrithē autois [o] iēsous amēn amēn legō umin oti pas o poiōn tēn amartian doulos estin [tēs amartias] 35o de doulos ou menei en tē oikia eis ton aiōna o uios menei eis ton aiōna 36ean oun o uios umas eleutherōsē ontōs eleutheroi esesthe 37oida oti sperma abraam este alla zēteite me apokteinai oti o logos o emos ou chōrei en umin 38a egō eōraka para tō patri lalō kai umeis oun a ēkousate para tou patros poieite

39apekrithēsan kai eipan autō o patēr ēmōn abraam estin legei autois [o] iēsous ei tekna tou abraam este ta erga tou abraam poieite 40nun de zēteite me apokteinai anthrōpon os tēn alētheian umin lelalēka ēn ēkousa para tou theou touto abraam ouk epoiēsen 41umeis poieite ta erga tou patros umōn eipan autō ēmeis ek porneias ouk egennēthēmen ena patera echomen ton theon

42eipen autois [o] iēsous ei o theos patēr umōn ēn ēgapate an eme egō gar ek tou theou exēlthon kai ēkō oude gar ap emautou elēlutha all ekeinos me apesteilen 43dia ti tēn lalian tēn emēn ou ginōskete oti ou dunasthe akouein ton logon ton emon 44umeis ek tou patros tou diabolou este kai tas epithumias tou patros umōn thelete poiein ekeinos anthrōpoktonos ēn ap archēs kai en tē alētheia ouk estēken oti ouk estin alētheia en autō otan lalē to pseudos ek tōn idiōn lalei oti pseustēs estin kai o patēr autou 45egō de oti tēn alētheian legō ou pisteuete moi 46tis ex umōn elenchei me peri amartias ei alētheian legō dia ti umeis ou pisteuete moi 47o ōn ek tou theou ta rēmata tou theou akouei dia touto umeis ouk akouete oti ek tou theou ouk este

48apekrithēsan oi ioudaioi kai eipan autō ou kalōs legomen ēmeis oti samaritēs ei su kai daimonion echeis 49apekrithē iēsous egō daimonion ouk echō alla timō ton patera mou kai umeis atimazete me 50egō de ou zētō tēn doxan mou estin o zētōn kai krinōn 51amēn amēn legō umin ean tis ton emon logon tērēsē thanaton ou mē theōrēsē eis ton aiōna 52eipon autō oi ioudaioi nun egnōkamen oti daimonion echeis abraam apethanen kai oi prophētai kai su legeis ean tis ton logon mou tērēsē ou mē geusētai thanatou eis ton aiōna 53mē su meizōn ei tou patros ēmōn abraam ostis apethanen kai oi prophētai apethanon tina seauton poieis 54apekrithē iēsous ean egō doxasō emauton ē doxa mou ouden estin estin o patēr mou o doxazōn me on umeis legete oti theos umōn estin 55kai ouk egnōkate auton egō de oida auton kan eipō oti ouk oida auton esomai omoios umin pseustēs alla oida auton kai ton logon autou tērō 56abraam o patēr umōn ēgalliasato ina idē tēn ēmeran tēn emēn kai eiden kai echarē 57eipon oun oi ioudaioi pros auton pentēkonta etē oupō echeis kai abraam eōrakas 58eipen autois iēsous amēn amēn legō umin prin abraam genesthai egō eimi 59ēran oun lithous ina balōsin ep auton iēsous de ekrubē kai exēlthen ek tou ierou

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

John 7
Top of Page
Top of Page