Revelation 19
Study Bible
Rejoicing in Heaven

Μετὰ  ταῦτα  ἤκουσα  ὡς  φωνὴν  μεγάλην  ὄχλου  πολλοῦ  ἐν  τῷ  οὐρανῷ  λεγόντων  Ἁλληλουϊά·    σωτηρία  καὶ    δόξα  καὶ    δύναμις  τοῦ  Θεοῦ  ἡμῶν,  ὅτι  ἀληθιναὶ  καὶ  δίκαιαι  αἱ  κρίσεις  αὐτοῦ·  ὅτι  ἔκρινεν  τὴν  πόρνην  τὴν  μεγάλην  ἥτις  ἔφθειρεν  τὴν  γῆν  ἐν  τῇ  πορνείᾳ  αὐτῆς,  καὶ  ἐξεδίκησεν  τὸ  αἷμα  τῶν  δούλων  αὐτοῦ  ἐκ  χειρὸς  αὐτῆς.  καὶ  δεύτερον  εἴρηκαν  Ἁλληλουϊά·  καὶ    καπνὸς  αὐτῆς  ἀναβαίνει  εἰς  τοὺς  αἰῶνας  τῶν  αἰώνων.  καὶ  ἔπεσαν  οἱ  πρεσβύτεροι  οἱ  εἴκοσι  τέσσαρες  καὶ  τὰ  τέσσαρα*  ζῷα,  καὶ  προσεκύνησαν  τῷ  Θεῷ  τῷ  καθημένῳ  ἐπὶ  τῷ  θρόνῳ  λέγοντες  Ἀμήν,  Ἁλληλουϊά.  καὶ  φωνὴ  ἀπὸ  τοῦ  θρόνου  ἐξῆλθεν  λέγουσα  Αἰνεῖτε  τῷ  Θεῷ  ἡμῶν,  πάντες  οἱ  δοῦλοι  αὐτοῦ,  ‹καὶ›  οἱ  φοβούμενοι  αὐτόν,  οἱ  μικροὶ  καὶ  οἱ  μεγάλοι. 

The Marriage of the Lamb

Καὶ  ἤκουσα  ὡς  φωνὴν  ὄχλου  πολλοῦ  καὶ  ὡς  φωνὴν  ὑδάτων  πολλῶν  καὶ  ὡς  φωνὴν  βροντῶν  ἰσχυρῶν,  λεγόντων  Ἁλληλουϊά,  ὅτι  ἐβασίλευσεν  Κύριος    Θεός  ἡμῶν    Παντοκράτωρ. 

χαίρωμεν  καὶ  ἀγαλλιῶμεν,  καὶ  δώσομεν  τὴν  δόξαν  αὐτῷ,  ὅτι  ἦλθεν    γάμος  τοῦ  Ἀρνίου,  καὶ    γυνὴ  αὐτοῦ  ἡτοίμασεν  ἑαυτήν,  καὶ  ἐδόθη  αὐτῇ  ἵνα  περιβάληται  βύσσινον  λαμπρὸν  καθαρόν·  τὸ  γὰρ  βύσσινον  τὰ  δικαιώματα  τῶν  ἁγίων  ἐστίν. 

Καὶ  λέγει  μοι  Γράψον  Μακάριοι  οἱ  εἰς  τὸ  δεῖπνον  τοῦ  γάμου  τοῦ  Ἀρνίου  κεκλημένοι.  καὶ  λέγει  μοι  Οὗτοι  οἱ  λόγοι  ἀληθινοὶ  τοῦ  Θεοῦ  εἰσιν.  10 καὶ  ἔπεσα  ἔμπροσθεν  τῶν  ποδῶν  αὐτοῦ  προσκυνῆσαι  αὐτῷ.  καὶ  λέγει  μοι  Ὅρα  μή·  σύνδουλός  σού  εἰμι  καὶ  τῶν  ἀδελφῶν  σου  τῶν  ἐχόντων  τὴν  μαρτυρίαν  Ἰησοῦ·  τῷ  Θεῷ  προσκύνησον·    γὰρ  μαρτυρία  Ἰησοῦ  ἐστιν  τὸ  πνεῦμα  τῆς  προφητείας. 

The Rider on the White Horse

11 Καὶ  εἶδον  τὸν  οὐρανὸν  ἠνεῳγμένον,  καὶ  ἰδοὺ  ἵππος  λευκός,  καὶ    καθήμενος  ἐπ’  αὐτὸν  καλούμενος ⇔  Πιστὸς  καὶ  Ἀληθινός,  καὶ  ἐν  δικαιοσύνῃ  κρίνει  καὶ  πολεμεῖ.  12 οἱ  δὲ  ὀφθαλμοὶ  αὐτοῦ  [ὡς]  φλὸξ  πυρός,  καὶ  ἐπὶ  τὴν  κεφαλὴν  αὐτοῦ  διαδήματα  πολλά,  ἔχων  ὄνομα  γεγραμμένον    οὐδεὶς  οἶδεν  εἰ  μὴ  αὐτός,  13 καὶ  περιβεβλημένος  ἱμάτιον  βεβαμμένον  αἵματι,  καὶ  κέκληται  τὸ  ὄνομα  αὐτοῦ    Λόγος  τοῦ  Θεοῦ.  14 καὶ  τὰ  στρατεύματα  τὰ  ἐν  τῷ  οὐρανῷ  ἠκολούθει  αὐτῷ  ἐφ’  ἵπποις  λευκοῖς,  ἐνδεδυμένοι  βύσσινον  λευκὸν  καθαρόν.  15 καὶ  ἐκ  τοῦ  στόματος  αὐτοῦ  ἐκπορεύεται  ῥομφαία  ὀξεῖα,  ἵνα  ἐν  αὐτῇ  πατάξῃ  τὰ  ἔθνη·  καὶ  αὐτὸς  ποιμανεῖ  αὐτοὺς  ἐν  ῥάβδῳ  σιδηρᾷ·  καὶ  αὐτὸς  πατεῖ  τὴν  ληνὸν  τοῦ  οἴνου  τοῦ  θυμοῦ  τῆς  ὀργῆς  τοῦ  Θεοῦ  τοῦ  Παντοκράτορος.  16 καὶ  ἔχει  ἐπὶ  τὸ  ἱμάτιον  καὶ  ἐπὶ  τὸν  μηρὸν  αὐτοῦ  ὄνομα  γεγραμμένον  ΒΑΣΙΛΕΥΣ  ΒΑΣΙΛΕΩΝ  ΚΑΙ  ΚΥΡΙΟΣ  ΚΥΡΙΩΝ. 

Defeat of the Beast and False Prophet

17 Καὶ  εἶδον  ἕνα  ἄγγελον  ἑστῶτα  ἐν  τῷ  ἡλίῳ,  καὶ  ἔκραξεν  ἐν  φωνῇ  μεγάλῃ  λέγων  πᾶσιν  τοῖς  ὀρνέοις  τοῖς  πετομένοις  ἐν  μεσουρανήματι  Δεῦτε  συνάχθητε  εἰς  τὸ  δεῖπνον  τὸ  μέγα  τοῦ  Θεοῦ,  18 ἵνα  φάγητε  σάρκας  βασιλέων  καὶ  σάρκας  χιλιάρχων  καὶ  σάρκας  ἰσχυρῶν  καὶ  σάρκας  ἵππων  καὶ  τῶν  καθημένων  ἐπ’  αὐτῶν,  καὶ  σάρκας  πάντων  ἐλευθέρων  τε  καὶ  δούλων  καὶ  μικρῶν  καὶ  μεγάλων. 

19 Καὶ  εἶδον  τὸ  θηρίον  καὶ  τοὺς  βασιλεῖς  τῆς  γῆς  καὶ  τὰ  στρατεύματα  αὐτῶν  συνηγμένα  ποιῆσαι  τὸν  πόλεμον  μετὰ  τοῦ  καθημένου  ἐπὶ  τοῦ  ἵππου  καὶ  μετὰ  τοῦ  στρατεύματος  αὐτοῦ. 

20 καὶ  ἐπιάσθη  τὸ  θηρίον  καὶ  μετ’  αὐτοῦ    ψευδοπροφήτης    ποιήσας  τὰ  σημεῖα  ἐνώπιον  αὐτοῦ,  ἐν  οἷς  ἐπλάνησεν  τοὺς  λαβόντας  τὸ  χάραγμα  τοῦ  θηρίου  καὶ  τοὺς  προσκυνοῦντας  τῇ  εἰκόνι  αὐτοῦ·  ζῶντες  ἐβλήθησαν  οἱ  δύο  εἰς  τὴν  λίμνην  τοῦ  πυρὸς  τῆς  καιομένης  ἐν  θείῳ.  21 καὶ  οἱ  λοιποὶ  ἀπεκτάνθησαν  ἐν  τῇ  ῥομφαίᾳ  τοῦ  καθημένου  ἐπὶ  τοῦ  ἵππου  τῇ  ἐξελθούσῃ  ἐκ  τοῦ  στόματος  αὐτοῦ,  καὶ  πάντα  τὰ  ὄρνεα  ἐχορτάσθησαν  ἐκ  τῶν  σαρκῶν  αὐτῶν. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Revelation 18
Top of Page
Top of Page