תהילים 105
Hebrew Bible OT and NT

1הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו׃

2שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו׃

3התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה׃

4דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד׃

5זכרו נפלאותיו אשר עשה מפתיו ומשפטי פיו׃

6זרע אברהם עבדו בני יעקב בחיריו׃

7הוא יהוה אלהינו בכל הארץ משפטיו׃

8זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור׃

9אשר כרת את אברהם ושבועתו לישחק׃

10ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם׃

11לאמר לך אתן את ארץ כנען חבל נחלתכם׃

12בהיותם מתי מספר כמעט וגרים בה׃

13ויתהלכו מגוי אל גוי מממלכה אל עם אחר׃

14לא הניח אדם לעשקם ויוכח עליהם מלכים׃

15אל תגעו במשיחי ולנביאי אל תרעו׃

16ויקרא רעב על הארץ כל מטה לחם שבר׃

17שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף׃

18ענו בכבל רגליו ברזל באה נפשו׃

19עד עת בא דברו אמרת יהוה צרפתהו׃

20שלח מלך ויתירהו משל עמים ויפתחהו׃

21שמו אדון לביתו ומשל בכל קנינו׃

22לאסר שריו בנפשו וזקניו יחכם׃

23ויבא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ חם׃

24ויפר את עמו מאד ויעצמהו מצריו׃

25הפך לבם לשנא עמו להתנכל בעבדיו׃

26שלח משה עבדו אהרן אשר בחר בו׃

27שמו בם דברי אתותיו ומפתים בארץ חם׃

28שלח חשך ויחשך ולא מרו את דבריו׃

29הפך את מימיהם לדם וימת את דגתם׃

30שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם׃

31אמר ויבא ערב כנים בכל גבולם׃

32נתן גשמיהם ברד אש להבות בארצם׃

33ויך גפנם ותאנתם וישבר עץ גבולם׃

34אמר ויבא ארבה וילק ואין מספר׃

35ויאכל כל עשב בארצם ויאכל פרי אדמתם׃

36ויך כל בכור בארצם ראשית לכל אונם׃

37ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל׃

38שמח מצרים בצאתם כי נפל פחדם עליהם׃

39פרש ענן למסך ואש להאיר לילה׃

40שאל ויבא שלו ולחם שמים ישביעם׃

41פתח צור ויזובו מים הלכו בציות נהר׃

42כי זכר את דבר קדשו את אברהם עבדו׃

43ויוצא עמו בששון ברנה את בחיריו׃

44ויתן להם ארצות גוים ועמל לאמים יירשו׃

45בעבור ישמרו חקיו ותורתיו ינצרו הללו יה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 104
Top of Page
Top of Page