תהילים 104
Hebrew Bible OT and NT

1ברכי נפשי את יהוה יהוה אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת׃

2עטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה׃

3המקרה במים עליותיו השם עבים רכובו המהלך על כנפי רוח׃

4עשה מלאכיו רוחות משרתיו אש להט׃

5יסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם ועד׃

6תהום כלבוש כסיתו על הרים יעמדו מים׃

7מן גערתך ינוסון מן קול רעמך יחפזון׃

8יעלו הרים ירדו בקעות אל מקום זה יסדת להם׃

9גבול שמת בל יעברון בל ישובון לכסות הארץ׃

10המשלח מעינים בנחלים בין הרים יהלכון׃

11ישקו כל חיתו שדי ישברו פראים צמאם׃

12עליהם עוף השמים ישכון מבין עפאים יתנו קול׃

13משקה הרים מעליותיו מפרי מעשיך תשבע הארץ׃

14מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבדת האדם להוציא לחם מן הארץ׃

15ויין ישמח לבב אנוש להצהיל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד׃

16ישבעו עצי יהוה ארזי לבנון אשר נטע׃

17אשר שם צפרים יקננו חסידה ברושים ביתה׃

18הרים הגבהים ליעלים סלעים מחסה לשפנים׃

19עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו׃

20תשת חשך ויהי לילה בו תרמש כל חיתו יער׃

21הכפירים שאגים לטרף ולבקש מאל אכלם׃

22תזרח השמש יאספון ואל מעונתם ירבצון׃

23יצא אדם לפעלו ולעבדתו עדי ערב׃

24מה רבו מעשיך יהוה כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך׃

25זה הים גדול ורחב ידים שם רמש ואין מספר חיות קטנות עם גדלות׃

26שם אניות יהלכון לויתן זה יצרת לשחק בו׃

27כלם אליך ישברון לתת אכלם בעתו׃

28תתן להם ילקטון תפתח ידך ישבעון טוב׃

29תסתיר פניך יבהלון תסף רוחם יגועון ואל עפרם ישובון׃

30תשלח רוחך יבראון ותחדש פני אדמה׃

31יהי כבוד יהוה לעולם ישמח יהוה במעשיו׃

32המביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשנו׃

33אשירה ליהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי׃

34יערב עליו שיחי אנכי אשמח ביהוה׃

35יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את יהוה הללו יה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 103
Top of Page
Top of Page