ויקרא 19
Hebrew Bible OT and NT

1וידבר יהוה אל משה לאמר׃

2דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני יהוה אלהיכם׃ 3איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם׃ 4אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני יהוה אלהיכם׃

5וכי תזבחו זבח שלמים ליהוה לרצנכם תזבחהו׃ 6ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר עד יום השלישי באש ישרף׃ 7ואם האכל יאכל ביום השלישי פגול הוא לא ירצה׃ 8ואכליו עונו ישא כי את קדש יהוה חלל ונכרתה הנפש ההוא מעמיה׃

9ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט׃ 10וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם׃

11לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו׃ 12ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלהיך אני יהוה׃

13לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר אתך עד בקר׃ 14לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני יהוה׃

15לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך׃ 16לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם רעך אני יהוה׃

17לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא׃ 18לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה׃

19את חקתי תשמרו בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך׃

20ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והוא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חפשה לא נתן לה בקרת תהיה לא יומתו כי לא חפשה׃ 21והביא את אשמו ליהוה אל פתח אהל מועד איל אשם׃ 22וכפר עליו הכהן באיל האשם לפני יהוה על חטאתו אשר חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חטא׃

23וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל׃ 24ובשנה הרביעת יהיה כל פריו קדש הלולים ליהוה׃ 25ובשנה החמישת תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו אני יהוה אלהיכם׃

26לא תאכלו על הדם לא תנחשו ולא תעוננו׃ 27לא תקפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך׃ 28ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם וכתבת קעקע לא תתנו בכם אני יהוה׃

29אל תחלל את בתך להזנותה ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה׃ 30את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה׃

31אל תפנו אל האבת ואל הידענים אל תבקשו לטמאה בהם אני יהוה אלהיכם׃

32מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה׃

33וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אתו׃ 34כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים אני יהוה אלהיכם׃

35לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה׃ 36מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים׃ 37ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם אני יהוה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Leviticus 18
Top of Page
Top of Page