4222. ποτίζω (potizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4222. ποτίζω (potizó) — 15 Occurrences

Matthew 10:42 V-ASA-3S
GRK: ὃς ἂν ποτίσῃ ἕνα τῶν
NAS: of a disciple gives to one
KJV: whosoever shall give to drink unto one
INT: whoever anyhow shall give to drink to one of the

Matthew 25:35 V-AIA-2P
GRK: ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με ξένος
NAS: I was thirsty, and you gave Me [something] to drink; I was a stranger,
KJV: ye gave me drink: I was a stranger,
INT: I thirsted and you gave to drink me a stranger

Matthew 25:37 V-AIA-1P
GRK: διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν
NAS: thirsty, and give You [something] to drink?
KJV: thirsty, and gave [thee] drink?
INT: thirsting and gave [you] to drink

Matthew 25:42 V-AIA-2P
GRK: καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με
NAS: I was thirsty, and you gave Me nothing
KJV: me no drink:
INT: and nothing you gave to drink me

Matthew 27:48 V-IIA-3S
GRK: περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν
NAS: it on a reed, and gave Him a drink.
KJV: and gave him to drink.
INT: having put [it] on a reed gave to drink him

Mark 9:41 V-ASA-3S
GRK: γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς ποτήριον
NAS: For whoever gives you a cup of water
KJV: a cup of water to drink in my
INT: indeed anyhow might give to drink you a cup

Mark 15:36 V-IIA-3S
GRK: περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν λέγων
NAS: it on a reed, and gave Him a drink, saying,
KJV: him to drink, saying,
INT: having put [it] on a reed gave to drink him saying

Luke 13:15 V-PIA-3S
GRK: καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει
NAS: and lead him away to water [him]?
KJV: and lead [him] away to watering?
INT: and having led [it] away give [it] drink

Romans 12:20 V-PMA-2S
GRK: ἐὰν διψᾷ πότιζε αὐτόν τοῦτο
NAS: HE IS THIRSTY, GIVE HIM A DRINK; FOR IN SO
KJV: give him drink: for in so
INT: if he should thirst give drink him this

1 Corinthians 3:2 V-AIA-1S
GRK: γάλα ὑμᾶς ἐπότισα οὐ βρῶμα
NAS: I gave you milk to drink,
KJV: I have fed you with milk,
INT: Milk you I gave to drink not food

1 Corinthians 3:6 V-AIA-3S
GRK: ἐφύτευσα Ἀπολλὼς ἐπότισεν ἀλλὰ ὁ
NAS: Apollos watered, but God
KJV: have planted, Apollos watered; but God
INT: planted Apollos watered but

1 Corinthians 3:7 V-PPA-NMS
GRK: οὔτε ὁ ποτίζων ἀλλ' ὁ
NAS: nor the one who waters is anything,
KJV: neither he that watereth; but
INT: nor he that waters but who

1 Corinthians 3:8 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ ποτίζων ἕν εἰσιν
NAS: he who plants and he who waters are one;
KJV: and he that watereth are
INT: and he that waters one are

1 Corinthians 12:13 V-AIP-1P
GRK: ἓν πνεῦμα ἐποτίσθημεν
NAS: and we were all made to drink of one
KJV: have been all made to drink into one
INT: one Spirit were made to drink

Revelation 14:8 V-RIA-3S
GRK: πορνείας αὐτῆς πεπότικεν πάντα τὰ
NAS: she who has made all
KJV: all nations drink of the wine
INT: immorality of her she has given to drink all the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page