ἔξεστιν
Englishman's Concordance
ἔξεστιν (exestin) — 29 Occurrences

Matthew 12:2 V-PIA-3S
GRK: ὃ οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν ἐν
NAS: what is not lawful to do
KJV: is not lawful to do upon
INT: what not it is lawful to do on

Matthew 12:10 V-PIA-3S
GRK: λέγοντες Εἰ ἔξεστιν τοῖς σάββασιν
NAS: Jesus, asking, Is it lawful to heal
INT: saying if Is it lawful on the Sabbath

Matthew 12:12 V-PIA-3S
GRK: προβάτου ὥστε ἔξεστιν τοῖς σάββασιν
NAS: So then, it is lawful to do
KJV: Wherefore it is lawful to do
INT: than a sheep So that it is lawful on the Sabbath

Matthew 14:4 V-PIA-3S
GRK: αὐτῷ Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν
NAS: had been saying to him, It is not lawful for you to have
KJV: It is not lawful for thee to have
INT: to him Not it is lawful for you to have

Matthew 19:3 V-PIA-3S
GRK: λέγοντες Εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι
NAS: Him and asking, Is it lawful [for a man] to divorce
INT: saying if Is it lawful a man to divorce

Matthew 20:15 V-PIA-3S
GRK: ἢ οὐκ ἔξεστίν μοι ὃ
NAS: Is it not lawful for me to do what
KJV: Is it not lawful for me to do
INT: or not is it lawful for me what

Matthew 22:17 V-PIA-3S
GRK: σοι δοκεῖ ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον
NAS: do You think? Is it lawful to give
KJV: thou? Is it lawful to give
INT: you think Is it lawful to give tribute

Matthew 27:6 V-PIA-3S
GRK: εἶπαν Οὐκ ἔξεστιν βαλεῖν αὐτὰ
NAS: and said, It is not lawful to put
KJV: It is not lawful for to put them
INT: said not It is lawful to put them

Mark 2:24 V-PIA-3S
GRK: ὃ οὐκ ἔξεστιν
NAS: what is not lawful on the Sabbath?
KJV: is not lawful?
INT: that which not is lawful

Mark 2:26 V-PIA-3S
GRK: οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ
NAS: which is not lawful for [anyone] to eat
KJV: is not lawful to eat but for
INT: which not it is lawful to eat if

Mark 3:4 V-PIA-3S
GRK: λέγει αὐτοῖς Ἔξεστιν τοῖς σάββασιν
NAS: And He said to them, Is it lawful to do
KJV: unto them, Is it lawful to do good
INT: he says to them Is it lawful on the Sabbath

Mark 6:18 V-PIA-3S
GRK: ὅτι Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν
NAS: to Herod, It is not lawful for you to have
KJV: It is not lawful for thee to have
INT: not It is lawful for you to have

Mark 10:2 V-PIA-3S
GRK: αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα
NAS: Him whether it was lawful for a man
KJV: Is it lawful for a man
INT: of him if it is lawful for a husband a wife

Mark 12:14 V-PIA-3S
GRK: θεοῦ διδάσκεις ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον
NAS: in truth. Is it lawful to pay
KJV: in truth: Is it lawful to give tribute
INT: of God teach Is it lawful to give tribute

Luke 6:2 V-PIA-3S
GRK: ὃ οὐκ ἔξεστιν τοῖς σάββασιν
NAS: what is not lawful on the Sabbath?
KJV: is not lawful to do on
INT: that which not it is lawful [on] the Sabbath

Luke 6:4 V-PIA-3S
GRK: οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ
NAS: which is not lawful for any to eat
KJV: it is not lawful to eat but for
INT: which not it is lawful to eat if

Luke 6:9 V-PIA-3S
GRK: ὑμᾶς εἰ ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ
NAS: to them, I ask you, is it lawful to do good
KJV: one thing; Is it lawful on the sabbath days
INT: you whether it is lawful on the Sabbath

Luke 14:3 V-PIA-3S
GRK: Φαρισαίους λέγων Ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ
NAS: saying, Is it lawful to heal
KJV: Is it lawful to heal
INT: to [the] Pharisees saying Is it lawful on the Sabbath

Luke 20:22 V-PIA-3S
GRK: ἔξεστιν ἡμᾶς Καίσαρι
NAS: Is it lawful for us to pay taxes
KJV: Is it lawful for us to give
INT: it is lawful for us to Ceasar

John 5:10 V-PIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἔξεστίν σοι ἆραι
NAS: It is the Sabbath, and it is not permissible for you to carry
KJV: it is not lawful for thee to carry
INT: and not it is lawful for you to take up

John 18:31 V-PIA-3S
GRK: Ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα
NAS: said to him, We are not permitted to put
KJV: It is not lawful for us to put
INT: To us not it is permitted to put to death no one

Acts 8:37 V-PIA-3S
GRK: τὴς καρδίας ἔξεστιν ἀποκριθεὶς δὲ
KJV: heart, thou mayest. And
INT: the heart it is lawful And he answered and

Acts 16:21 V-PIA-3S
GRK: ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι
NAS: which it is not lawful for us to accept
KJV: are not lawful for us to receive,
INT: which not it is lawful for us to receive

Acts 21:37 V-PIA-3S
GRK: χιλιάρχῳ Εἰ ἔξεστίν μοι εἰπεῖν
NAS: to the commander, May I say
INT: chief captain if Is it permitted to me to say

Acts 22:25 V-PIA-3S
GRK: καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν μαστίζειν
NAS: who was standing by, Is it lawful for you to scourge
INT: and uncondemned it is lawful to you to flog

1 Corinthians 6:12 V-PIA-3S
GRK: Πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ' οὐ
NAS: things are lawful for me, but not all things
KJV: All things are lawful unto me, but
INT: All things to me are lawful but not

1 Corinthians 6:12 V-PIA-3S
GRK: πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ' οὐκ
NAS: All things are lawful for me, but I will not be mastered
KJV: all things are lawful for me,
INT: all things to me are lawful but not

1 Corinthians 10:23 V-PIA-3S
GRK: Πάντα ἔξεστιν ἀλλ' οὐ
NAS: things are lawful, but not all
KJV: All things are lawful for me, but
INT: All things are lawful but not

1 Corinthians 10:23 V-PIA-3S
GRK: συμφέρει πάντα ἔξεστιν ἀλλ' οὐ
NAS: All things are lawful, but not all things
KJV: all things are lawful for me,
INT: are profitable All things are lawful but not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page