Матей 10
Bulgarian
1И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.

2А ето имената на дванадесетте апостоли: първият, Симон, който се нарича Петър, и Андрей, неговият брат; Яков Заведеев, и Иоан, неговият брат; 3Филип и Вартоломей; Тома и Матей бирникът; Яков Алфеев и Тадей; 4Симон Зилот и Юда Искариотски, който Го предаде.

5Тия дванадесет души Исус изпрати и заповяда им, казвайки: Не пътувайте към езичниците, и в самарянски град не влизайте; 6но по-добре отивайте при изгубените овце от Израилевия дом. 7И като отивате, проповядвайте, казвайки: Небесното царство наближи. 8Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте. 9Не вземайте нито злато, нито сребро, нито медна [монета] в пояса си, 10нито торба за път, нито две ризи, нито обуща, нито тояга; защото работникът заслужава своята прехрана. 11И в кой да било град или село, като влезете, разпитвайте кой в него е достоен, и там оставайте докле си отидете. 12А когато влизате в дома, поздравявайте го. 13И ако домът бъде достоен, нека дойде на него вашият мир; но ако не бъде достоен, мирът ви нека се върне към вас. 14И ако някой не ви приеме, нито послуша думите ви, когато излизате от дома му, или от онзи град, отърсете праха от нозете си. 15Истина ви казвам, по-леко ще бъде [наказанието] на содомската и гоморската земя в съдния ден, отколкото на онзи град.

16Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; бъдете, прочее, разумни като змиите, и незлобиви като гълъбите. 17А пазете се от човеците защото ще ви предават на събори, и в синагогите си ще ви бият. 18Да! и пред управители и царе ще ви извеждат, поради Мене, за да свидетелствувате на тях и на народите. 19А когато ви предадат, не се безпокойте, как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите. 20Защото не сте вие, които говорите, но Духът на Отца ви, Който говори чрез вас.

21Брат брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се подигат против родителите си и ще ги умъртвят. 22Ще бъдете мразени от всички, поради Моето име; а който устои до край, той ще бъде спасен.

23А когато ви гонят от тоя град, бягайте в другия; защото истина ви казвам: Няма да изходите Израилевите градове докле дойде Човешкият Син.

24Ученикът не е по-горен от учителя си, нито слугата е по-горен от господаря си. 25Доста е на ученика да бъде като учителя си, и слугата като господаря си. Ако стопанинът на дома нарекоха Веелзевул, то колко повече домашните му!

26И тъй, не бойте се от тях; защото няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае. 27Това, което ви говоря в тъмно, кажете го на видело; и което чуете на ухо, прогласете го от покрива. 28Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от оногова, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла. 29Не продават ли се две врабчета за един асарий? и [пак] ни едно от тях няма да падне на земята без [волята] на Отца ви. 30А вам и космите на главата са всички преброени. 31Не бойте се, прочее, вие сте много по-скъпи от врабчетата.

32И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Отца Си, Който е на небесата. 33Но всеки, който се отрече от Мене пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Отца Си, Който е на небесата.

34Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а нож. 35Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й, и снаха против свекърва й; 36и неприятели на човека [ще бъдат] домашните му.

37Който люби баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който люби син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене; 38и който не вземе кръста си и не върви след Мене, не е достоен за Мене. 39Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери.

40Който приема вас, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил. 41Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи; и който приема праведник в име на праведник, награда на праведник ще получи. 42И който напои един от тия скромните само с една чаша студена вода, в име на ученик, истина ви казвам, никак няма да изгуби наградата си.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Matthew 9
Top of Page
Top of Page