Лука 4
Bulgarian
1А Исус, пълен със Светия Дух, когато се върна в Иордан, бе воден от Духа из пустинята четиридесет дена, 2дето бе изкушаван от дявола. И не яде нищо през тия дни; и като се изминаха те, Той огладня. 3И дяволът Му рече: Ако си Божий Син, заповядай на тоя камък да стане хляб. 4А Исус му отговори: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, [[но с всяко Божие слово"]].

5Тогава като Го възведе [[на една планина]] на високо и Му показа всичките царства на вселената, в един миг време, дяволът Му рече: 6На Тебе ще дам всичката власт и слава на тия [царства], (защото на мене е предадена, и аз я давам комуто ща),- 7и тъй, ако ми се поклониш, всичко ще бъде Твое. 8А Исус в отговор му каза: Писано е: "На Господа твоя Бог да се кланяш, и само Нему да служиш".

9Тогава Го заведе в Ерусалим, постави Го на крилото на храма, и Му рече: Ако си Божий Син, хвърли се от тук долу;

10защото е писано:- "Ще заповяда на ангелите Си за Тебе, да Те пазят;

11И на ръце ще Те дигат, Да не би да удариш о камък ногата Си".

12А Исус в отговор му рече: Казано е: "Да не изпитваш Господа твоя Бог".

13И като изчерпа всяко изкушение, дяволът се оттегли от Него за известно време.

14А Исус се върна в Галилея със силата на Духа; и слух се разнесе за Него по цялата околност. 15И Той поучаваше по синагогите им; и всички Го прославяха.

16И дойде в Назарет, дето беше отхранен, и по обичая си влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете. 17И подадоха Му книгата на пророк Исаия; и Той, като отвори книгата, намери мястото дето бе писано:-

18"Духът на Господа е на Мене, Защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; Прати Ме да проглася освобождение на пленниците, И прогледване на слепите, Да пусна на свобода угнетените,

19Да проглася благоприятната Господна година". 20И като затвори книгата, върна я на служителя и седна; а очите на всички в синагогата бяха впити в Него. 21И почна да им казва: Днес се изпълни това писание във вашите уши. 22И всички Му засвидетелствуваха, чудещи се на благодатните думи, които излизаха из устата Му. И думаха: Тоя не е ли Иосифовият син? 23А той им рече: Без друго ще Ми кажете тая поговорка: Лекарю, изцери себе си; каквото сме чули, че става в Капернаум, стори го и тука в Своята родина. 24И [пак] рече: Истина ви казвам, че никой пророк не е приет в родината си. 25А казвам ви наистина, много вдовици имаше в Израил в дните на Илия, когато се затвори небето за три години и шест месеца, и настана голям глад по цялата земя; 26А нито при една от тях не бе пратен Илия, а само при една вдовица в Сарепта сидонска. 27Тъй също много прокажени имаше в Израил във времето на пророк Елисея; но никой от тях не бе очистен, а само сириецът Нееман. 28Като чуха това тия, които бяха в синагогата, всички се изпълниха с гняв, 29и, като станаха изкараха Го вън из града, и заведоха Го при стръмнината на хълма, на който градът им беше съграден, за да Го хвърлят долу. 30Но Той мина посред тях и си отиде.

31И слезе в Галилейския град Капернаум, и поучаваше ги в съботен ден; 32и учудваха се на учението Му, защото Неговото слово беше с власт. 33И в синагогата имаше човек хванат от духа на нечист бяс; и той извика със силен глас: 34Ех, какво имаш Ти с нас, Исусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си Ти, Светият Божий. 35Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни и излез из него. И бесът, като го повали насред, излезе из него, без да го повреди никак. 36И всички се смаяха, и разговаряха се помежду си, думайки: Какво е това слово, дето Той с власт и сила заповядва на нечистите духове, и те излизат? 37И слух се разнесе за Него по всичките околни места.

38И като стана [та излезе] от синагогата, влезе в Симоновата къща. А Симоновата тъща беше хваната от силна треска; и молиха Го за нея. 39И Той, като застана над нея, смъмра треската, и тя я остави; и на часа стана та им прислужваше.

40И когато залязваше слънцето, всички, които имаха болни от разни болести, доведоха ги при Него; а Той, като положи ръце на всеки от тях, изцели ги. 41Още и бесове с крясък излизаха из мнозина, и казваха: Ти си Божият Син. А Той ги мъмреше, и не ги оставяше да говорят, понеже знаеха, че Той е Христос.

42И като се съмна, Той излезе и отиде в уединено място; а народът Го търсеше, дохождаше при Него, и искаше да Го задържи, за да си не отива от тях. 43Но той им рече: И на другите градове трябва да благовестя Божието царство, понеже за това съм изпратен.

44И проповядваше в Галилейските синагоги.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Luke 3
Top of Page
Top of Page