Деяния 9
Bulgarian
1А Савел, като още дишаше заплашване и убийство против Господните ученици, отиде при първосвещеника. 2и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, че, ако намери някой от тоя Път, мъже или жени, да ги докара вързани в Ерусалим. 3И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето. 4И като падна на земята, чу глас, който му каза: Савле, Савле, защо Ме гониш? 5А той рече: Кой си Ти, Господи? А Той [отговори]: Аз съм Исус, Когото ти гониш. 6Но стани, влез в града, и ще ти кажа какво трябва да правиш. 7А мъжете, които го придружаваха, стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого. 8И Савел стана от земята, и когато отвори очите си, не виждаше нищо; и водеха го за ръка та го въведоха в Дамаск. 9И [прекара] три дни без да види и, не яде, нито пи.

10А в Дамаск имаше един ученик на име Анания; и Господ му рече във видение: Анание! А той рече: Ето ме, Господи. 11И Господ му [рече]: Стани и иди на улицата, която се нарича Права и попитай в къщата на Юда за един тарсянин на име Савел; защото, ето, той се моли; 12и е видял един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него, за да прогледа. 13Но Анания отговори: Господи, чул съм от мнозина за тоя човек, колко зло е сторил на Твоите светии в Ерусалим. 14И тука имал власт от главните свещеници да върже всички, които призовават Твоето име. 15А Господ му рече: Иди, защото той ми е съд избран да разгласява Моето име пред народите и царе и пред израилтяните; 16защото Аз ще му покажа, колко много той трябва да пострада за името Ми. 17И тъй Анания отиде и влезе в къщата; и като положи ръце на него, рече: Брате Савле, Господ ме изпрати,- същият Исус Който ти се яви на пътя, по който ти идеше,- за да прогледаш и да се изпълниш със Светия Дух. 18И начаса паднаха от очите му като люспи, и той прогледа; и стана та се кръсти. 19А като похапна, доби сила, и преседя няколко дни с учениците в Дамаск. 20И почна веднага да проповядва по синагогите, че Исус е Божият Син. 21И всички, които го слушаха, се удивляваха, и казваха: Не е ли тоя, който в Ерусалим съсипвал тия, които призававали това име, и дошъл тука за да закара такива вързани при главните свещеници? 22А Савел се засилваше още повече, и преодоляваше юдеите, които живееха в Дамаск, като доказваше, че това е Христос.

23И когато се минаха доста дни, юдеите се наговориха да го убият; 24но техния заговор стана известен на Савла. И те даже вардеха портите денем и нощем, за да го убият, 25но учениците му го взеха през нощта и го свалиха през стената, като го спуснаха с кош.

26И когато дойде в Ерусалим, той се стараеше да дружи с учениците; но всички се бояха от него, понеже не вярваха, че е ученик. 27Но Варнава го взе та го доведе при апостолите, и разказа им как бил видял Господа по пътя, и че му говорил, и как в Дамаск дързостно проповядвал в Исусовото име. 28И той влизаше и излизаше с тях в Ерусалим, като дързостно проповядваше в Господното име. 29И говореше и се препираше с гръцките юдеи; а те търсеха случай да го убият. 30Но братята, като разбраха това, заведоха го в Кесария и изпратиха го в Тарс.

31И тъй по цяла Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мир и се назидаваше, и, като ходеше в страх от Господа и в утехата на Светия Дух, се умножаваше.

32И Петър, като обикаляше всичките [вярващи], слезе и до светиите, които живееха в Лида. 33И там намери един човек на име Еней, който бе пазил легло осем години, понеже беше парализиран. 34И Петър му рече: Енее, Исус Христос те изцелява; стани направи леглото си. И веднага той стана. 35И всички, които живееха в Лида и в Саронското поле, го видяха, и се обърнаха към Господа.

36А в Иопия имаше една последователка на име Тавита (което значи Сърна). Тая жена вършеше много добри дела и благодеяния. 37И през тия дни тя се разболя и умря; и като я окъпаха, положиха я в една горна стая. 38И понеже Лида беше близо до Иопия, учениците, като чуха, че Петър бил там, изпратиха до него двама човека да го помолят: Не се бави да дойдеш при нас. 39И Петър стана и отиде при тях. И като дойде, заведоха го в горната стая; и всичките вдовици стояха около него и плачеха, и [му] показаха многото ризи и дрехи, които правеше Сърна когато бе с тях. 40А Петър изкара всички навън, коленичи та се помоли, и се обърна към тялото и рече: Тавито, стани. И тя отвори очите си, и като видя Петра, седна. 41И той й подаде ръка и я изправи; и после повика светиите и вдовиците и представи [им] я жива. 42И това стана известно по цяла Иопия; и мнозина повярваха в Господа. 43А [Петър] преседя дълго време в Иопия у някого си кожар Симон.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Acts 8
Top of Page
Top of Page