Acts 9:21
New International Version
All those who heard him were astonished and asked, "Isn't he the man who raised havoc in Jerusalem among those who call on this name? And hasn't he come here to take them as prisoners to the chief priests?"

New Living Translation
All who heard him were amazed. "Isn't this the same man who caused such devastation among Jesus' followers in Jerusalem?" they asked. "And didn't he come here to arrest them and take them in chains to the leading priests?"

English Standard Version
And all who heard him were amazed and said, “Is not this the man who made havoc in Jerusalem of those who called upon this name? And has he not come here for this purpose, to bring them bound before the chief priests?”

Berean Study Bible
All who heard him were astounded and asked, “Isn’t this the man who wreaked havoc in Jerusalem on those who call on this name? And hasn’t he come here to take them as prisoners to the chief priests?”

New American Standard Bible
All those hearing him continued to be amazed, and were saying, "Is this not he who in Jerusalem destroyed those who called on this name, and who had come here for the purpose of bringing them bound before the chief priests?"

King James Bible
But all that heard him were amazed, and said; Is not this he that destroyed them which called on this name in Jerusalem, and came hither for that intent, that he might bring them bound unto the chief priests?

Holman Christian Standard Bible
But all who heard him were astounded and said, "Isn't this the man who, in Jerusalem, was destroying those who called on this name and then came here for the purpose of taking them as prisoners to the chief priests?"

International Standard Version
Everyone who heard him was astonished and said, "This is the man who harassed those who were calling on Jesus' name in Jerusalem, isn't it? Didn't he come here to bring them in chains to the high priests?"

NET Bible
All who heard him were amazed and were saying, "Is this not the man who in Jerusalem was ravaging those who call on this name, and who had come here to bring them as prisoners to the chief priests?"

Aramaic Bible in Plain English
And all those who heard him were astounded and they were saying, “Was this not he who was persecuting all those who are calling on this Name in Jerusalem? And he was even sent here to bind them to convey them to The Chief Priests!”

GOD'S WORD® Translation
Everyone who heard him was amazed. They asked, "Isn't this the man who destroyed those who worshiped the one named Jesus in Jerusalem? Didn't he come here to take these worshipers as prisoners to the chief priests [in Jerusalem]?"

Jubilee Bible 2000
But all that heard him were amazed and said, Is not this he that destroyed those who called on this name in Jerusalem and came here for that intent that he might bring them bound unto the princes of the priests?

King James 2000 Bible
But all that heard him were amazed, and said; Is not this he that destroyed them who called on this name in Jerusalem, and came here for that intent, that he might bring them bound unto the chief priests?

American King James Version
But all that heard him were amazed, and said; Is not this he that destroyed them which called on this name in Jerusalem, and came here for that intent, that he might bring them bound to the chief priests?

American Standard Version
And all that heard him were amazed, and said, Is not this he that in Jerusalem made havoc of them that called on this name? and he had come hither for this intent, that he might bring them bound before the chief priests.

Douay-Rheims Bible
And all that heard him, were astonished, and said: Is not this he who persecuted in Jerusalem those that called upon this name: and came hither for that intent, that he might carry them bound to the chief priests?

Darby Bible Translation
And all who heard were astonished and said, Is not this *he* who destroyed in Jerusalem those who called on this name, and here was come for this purpose, that he might bring them bound to the chief priests?

English Revised Version
And all that heard him were amazed, and said, Is not this he that in Jerusalem made havock of them which called on this name? and he had come hither for this intent, that he might bring them bound before the chief priests.

Webster's Bible Translation
But all that heard him were amazed, and said, Is not this he that destroyed them who called on this name in Jerusalem, and came hither for that intent, that he might bring them bound to the chief priests?

Weymouth New Testament
and his hearers were all amazed, and began to ask one another, "Is not this the man who in Jerusalem tried to exterminate those who called upon that Name, and came here on purpose to carry them off in chains to the High Priests?"

World English Bible
All who heard him were amazed, and said, "Isn't this he who in Jerusalem made havoc of those who called on this name? And he had come here intending to bring them bound before the chief priests!"

Young's Literal Translation
And all those hearing were amazed, and said, 'Is not this he who laid waist in Jerusalem those calling on this name, and hither to this intent had come, that he might bring them bound to the chief priests?'

Handelinge 9:21 Afrikaans PWL
en almal wat hom gehoor het, was verstom en het gesê: “Is hy nie die man wat in Yerushalayim dié wat hierdie Outoriteit en Karakter aanroep vervolg het en hierheen gekom het met die doel om hulle vasgebind na die leierpriesters te bring nie?”

Veprat e Apostujve 9:21 Albanian
Dhe të gjithë ata që e dëgjonin çuditeshin dhe thoshnin: ''Po a nuk është ky ai që në Jeruzalem përndiqte të gjithë ata që e thërrisnin këtë emër, dhe ka ardhur këtu me synim që t'i çojë si robër te krerët e priftërinjve?''.

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ 9:21 Arabic: Smith & Van Dyke
‎فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا أليس هذا هو الذي اهلك في اورشليم الذين يدعون بهذا الاسم. وقد جاء الى هنا لهذا ليسوقهم موثقين الى رؤساء الكهنة‎.

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 9:21 Armenian (Western): NT
Բոլոր լսողները մեծապէս զմայլած էին ու կ՚ըսէին. «Ասիկա չէ՞ ան՝ որ Երուսաղէմի մէջ կը տապալէր այս անունը կանչողները. հոս ալ եկած էր ասոր համար, որպէսզի զանոնք կապած՝ քահանայապետներուն տանի»:

Apostoluén Acteac. 9:21 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta icitzen ciraden hura ençuten çutén guciac, eta erraiten çutén, Ezta haur deseguin dituena Ierusalemen icen haur inuocatzen çutenac, eta hartara huna ethorri baita, hec estecaturic eraman litzançat Sacrificadore principaletara?

De Zwölfbotngetaat 9:21 Bavarian
Allsand, wo dös ghoernd, gwissnd +niemer, wie s dran seind: "Ist n dös nit der, wo z Ruslham allsand vernichtn gwill, die wo dönn Nam anrueffend? Und ist yr n nit zö üns +aau umherkemmen, däß yr s fangt und vor d Oberpriester bringt?"

Деяния 9:21 Bulgarian
И всички, които го слушаха, се удивляваха, и казваха: Не е ли тоя, който в Ерусалим съсипвал тия, които призававали това име, и дошъл тука за да закара такива вързани при главните свещеници?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
所有聽見的人都十分驚訝,說:「這不就是那個在耶路撒冷殘害了那些求告這名的人嗎?而且他來到這裡,不就是為要捆綁他們,帶到祭司長們那裡嗎?」

中文标准译本 (CSB Simplified)
所有听见的人都十分惊讶,说:“这不就是那个在耶路撒冷残害了那些求告这名的人吗?而且他来到这里,不就是为要捆绑他们,带到祭司长们那里吗?”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
凡聽見的人都驚奇,說:「在耶路撒冷殘害求告這名的,不是這人嗎?並且他到這裡來,特要捆綁他們,帶到祭司長那裡!」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
凡听见的人都惊奇,说:“在耶路撒冷残害求告这名的,不是这人吗?并且他到这里来,特要捆绑他们,带到祭司长那里!”

使 徒 行 傳 9:21 Chinese Bible: Union (Traditional)
凡 聽 見 的 人 都 驚 奇 , 說 : 在 耶 路 撒 冷 殘 害 求 告 這 名 的 , 不 是 這 人 麼 ? 並 且 他 到 這 裡 來 , 特 要 捆 綁 他 們 , 帶 到 祭 司 長 那 裡 。

使 徒 行 傳 9:21 Chinese Bible: Union (Simplified)
凡 听 见 的 人 都 惊 奇 , 说 : 在 耶 路 撒 冷 残 害 求 告 这 名 的 , 不 是 这 人 麽 ? 并 且 他 到 这 里 来 , 特 要 捆 绑 他 们 , 带 到 祭 司 长 那 里 。

Djela apostolska 9:21 Croatian Bible
Koji ga god slušahu, izvan sebe govorahu: Nije li ovo onaj koji je u Jeruzalemu istrebljivao sve koji Ime ovo prizivlju, pa i ovamo zato došao da ih okovane odvede pred velike svećenike?

Skutky apoštolské 9:21 Czech BKR
I divili se náramně všickni, kteříž jej slyšeli, a pravili: Zdaliž toto není ten, jenž hubil v Jeruzalémě ty, kteříž vzývali jméno toto, a sem na to přišel, aby je svázané vedl k předním kněžím?

Apostelenes gerninger 9:21 Danish
Men alle, som hørte det, forbavsedes og sagde: »Er det ikke ham, som i Jerusalem forfulgte dem, der paakaldte dette Navn, og var kommen hertil for at føre dem bundne til Ypperstepræsterne?«

Handelingen 9:21 Dutch Staten Vertaling
En zij ontzetten zich allen, die het hoorden, en zeiden: Is deze niet degene, die te Jeruzalem verstoorde, wie dezen Naam aanriepen, en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelve gebonden zou brengen tot de overpriesters?

Nestle Greek New Testament 1904
ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ πορθήσας εἰς Ἱερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει, ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς;

Westcott and Hort 1881
ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ πορθήσας ἐν Ἰερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς;

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ πορθήσας ἐν / εἰς( Ἰερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς;

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ πορθήσας ἐν Ἱερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐλήλυθεν ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς;

Greek Orthodox Church 1904
ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον· Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ πορθήσας ἐν Ἱερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐλήλυθεν, ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς;

Tischendorf 8th Edition
ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον, οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ πορθήσας εἰς Ἱερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς;

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ πορθήσας ἕν Ἰερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς;

Stephanus Textus Receptus 1550
ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ πορθήσας ἕν Ἰερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
εξισταντο δε παντες οι ακουοντες και ελεγον ουχ ουτος εστιν ο πορθησας εν ιερουσαλημ τους επικαλουμενους το ονομα τουτο και ωδε εις τουτο εληλυθει ινα δεδεμενους αυτους αγαγη επι τους αρχιερεις

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
εξισταντο δε παντες οι ακουοντες και ελεγον ουχ ουτος εστιν ο πορθησας εις ιερουσαλημ τους επικαλουμενους το ονομα τουτο και ωδε εις τουτο εληλυθει ινα δεδεμενους αυτους αγαγη επι τους αρχιερεις

Stephanus Textus Receptus 1550
εξισταντο δε παντες οι ακουοντες και ελεγον ουχ ουτος εστιν ο πορθησας εν ιερουσαλημ τους επικαλουμενους το ονομα τουτο και ωδε εις τουτο εληλυθει ινα δεδεμενους αυτους αγαγη επι τους αρχιερεις

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
εξισταντο δε παντες οι ακουοντες και ελεγον, Ουχ ουτος εστιν ο πορθησας εν Ιερουσαλημ τους επικαλουμενους το ονομα τουτο, και ωδε εις τουτο εληλυθει ινα δεδεμενους αυτους αγαγη επι τους αρχιερεις;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
εξισταντο δε παντες οι ακουοντες και ελεγον ουχ ουτος εστιν ο πορθησας εν ιερουσαλημ τους επικαλουμενους το ονομα τουτο και ωδε εις τουτο εληλυθεν ινα δεδεμενους αυτους αγαγη επι τους αρχιερεις

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
εξισταντο δε παντες οι ακουοντες και ελεγον ουχ ουτος εστιν ο πορθησας {VAR1: εν } {VAR2: εις } ιερουσαλημ τους επικαλουμενους το ονομα τουτο και ωδε εις τουτο εληλυθει ινα δεδεμενους αυτους αγαγη επι τους αρχιερεις

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
existanto de pantes hoi akouontes kai elegon Ouch houtos estin ho porthēsas eis Hierousalēm tous epikaloumenous to onoma touto, kai hōde eis touto elēlythei, hina dedemenous autous agagē epi tous archiereis?

existanto de pantes hoi akouontes kai elegon Ouch houtos estin ho porthesas eis Hierousalem tous epikaloumenous to onoma touto, kai hode eis touto elelythei, hina dedemenous autous agage epi tous archiereis?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
existanto de pantes hoi akouontes kai elegon Ouch houtos estin ho porthēsas en Ierousalēm tous epikaloumenous to onoma touto, kai hōde eis touto elēlythei hina dedemenous autous agagē epi tous archiereis?

existanto de pantes hoi akouontes kai elegon Ouch houtos estin ho porthesas en Ierousalem tous epikaloumenous to onoma touto, kai hode eis touto elelythei hina dedemenous autous agage epi tous archiereis?

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:21 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
existanto de pantes oi akouontes kai elegon ouch outos estin o porthēsas eis ierousalēm tous epikaloumenous to onoma touto kai ōde eis touto elēluthei ina dedemenous autous agagē epi tous archiereis

existanto de pantes oi akouontes kai elegon ouch outos estin o porthEsas eis ierousalEm tous epikaloumenous to onoma touto kai Ode eis touto elEluthei ina dedemenous autous agagE epi tous archiereis

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:21 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
existanto de pantes oi akouontes kai elegon ouch outos estin o porthēsas en ierousalēm tous epikaloumenous to onoma touto kai ōde eis touto elēluthen ina dedemenous autous agagē epi tous archiereis

existanto de pantes oi akouontes kai elegon ouch outos estin o porthEsas en ierousalEm tous epikaloumenous to onoma touto kai Ode eis touto elEluthen ina dedemenous autous agagE epi tous archiereis

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:21 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
existanto de pantes oi akouontes kai elegon ouch outos estin o porthēsas en ierousalēm tous epikaloumenous to onoma touto kai ōde eis touto elēluthei ina dedemenous autous agagē epi tous archiereis

existanto de pantes oi akouontes kai elegon ouch outos estin o porthEsas en ierousalEm tous epikaloumenous to onoma touto kai Ode eis touto elEluthei ina dedemenous autous agagE epi tous archiereis

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:21 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
existanto de pantes oi akouontes kai elegon ouch outos estin o porthēsas en ierousalēm tous epikaloumenous to onoma touto kai ōde eis touto elēluthei ina dedemenous autous agagē epi tous archiereis

existanto de pantes oi akouontes kai elegon ouch outos estin o porthEsas en ierousalEm tous epikaloumenous to onoma touto kai Ode eis touto elEluthei ina dedemenous autous agagE epi tous archiereis

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:21 Westcott/Hort - Transliterated
existanto de pantes oi akouontes kai elegon ouch outos estin o porthēsas en ierousalēm tous epikaloumenous to onoma touto kai ōde eis touto elēluthei ina dedemenous autous agagē epi tous archiereis

existanto de pantes oi akouontes kai elegon ouch outos estin o porthEsas en ierousalEm tous epikaloumenous to onoma touto kai Ode eis touto elEluthei ina dedemenous autous agagE epi tous archiereis

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:21 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
existanto de pantes oi akouontes kai elegon ouch outos estin o porthēsas {WH: en } {UBS4: eis } ierousalēm tous epikaloumenous to onoma touto kai ōde eis touto elēluthei ina dedemenous autous agagē epi tous archiereis

existanto de pantes oi akouontes kai elegon ouch outos estin o porthEsas {WH: en} {UBS4: eis} ierousalEm tous epikaloumenous to onoma touto kai Ode eis touto elEluthei ina dedemenous autous agagE epi tous archiereis

Apostolok 9:21 Hungarian: Karoli
Álmélkodnak vala pedig mindnyájan, a kik hallák, és mondának: Nem ez-é az, a ki pusztította Jeruzsálemben azokat, a kik ezt a nevet hívják segítségül, és ide is azért jött, hogy õket fogva vigye a fõpapokhoz?

La agoj de la apostoloj 9:21 Esperanto
Kaj miregis cxiuj, kiuj lin auxdis, kaj ili diris:CXu li ne estas tiu, kiu en Jerusalem pereigis tiujn, kiuj vokis cxi tiun nomon? kaj li venis cxi tien por tio, ke li konduku ilin katenitajn antaux la cxefpastrojn.

Apostolien teot 9:21 Finnish: Bible (1776)
Niin kaikki, jotka sen kuulivat, hämmästyivät ja sanoivat: eikö tämä ole se, joka kaikkia niitä hävitti Jerusalemissa, jotka sitä nimeä rukoilivat, ja tuli myös tänne sitä varten, että hän ne sidottuna veis ylimmäisille papeille?

Actes 9:21 French: Darby
Et tous ceux qui l'entendaient etaient dans l'etonnement et disaient: N'est-ce pas celui-là qui a detruit à Jerusalem ceux qui invoquent ce nom, et qui est venu ici dans le but de les amener lies aux principaux sacrificateurs?

Actes 9:21 French: Louis Segond (1910)
Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement, et disaient: N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs?

Actes 9:21 French: Martin (1744)
Et tous ceux qui l'entendaient, étaient comme ravis hors d'eux-mêmes, et ils disaient : n'est-ce pas celui-là qui a détruit à Jérusalem ceux qui invoquaient ce Nom, et qui est venu ici exprès pour les amener liés aux principaux Sacrificateurs.

Apostelgeschichte 9:21 German: Modernized
Sie entsetzten sich aber alle, die es höreten, und sprachen: Ist das nicht, der zu Jerusalem verstörete alle, die diesen Namen anrufen, und darum herkommen, daß er sie gebunden führe zu den Hohenpriestern?

Apostelgeschichte 9:21 German: Luther (1912)
Sie entsetzten sich aber alle, die es hörten, und sprachen: Ist das nicht, der zu Jerusalem verstörte alle, die diesen Namen anrufen, und darum hergekommen, daß er sie gebunden führe zu den Hohenpriestern?

Apostelgeschichte 9:21 German: Textbibel (1899)
Es staunten aber alle, die es hörten, und sprachen: ist das nicht derselbe, welcher in Jerusalem verstört hat die, welche diesen Namen anrufen, und dazu auch hierher gekommen war, um sie gebunden zu den Hohenpriestern zu führen?

Atti 9:21 Italian: Riveduta Bible (1927)
E tutti coloro che l’udivano, stupivano e dicevano: Non è costui quel che in Gerusalemme infieriva contro quelli che invocano questo nome ed è venuto qui allo scopo di menarli incatenati ai capi sacerdoti?

Atti 9:21 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E tutti coloro che l’udivano, stupivano, e dicevano: Non è costui quel che ha distrutti in Gerusalemme quelli che invocano questo nome? e per questo è egli eziandio venuto qua, per menarli prigioni a’ principali sacerdoti.

KISAH PARA RASUL 9:21 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi tercengang-cenganglah sekalian orang yang mendengar dia, lalu berkata, "Bukankah ia ini dia, yang membunuh segala orang yang menyebutkan nama ini di Yeruzalem? Maka ia datang ke mari dengan maksud itu juga supaya dibawanya mereka itu berikat ke hadapan kepala-kepala imam."

Acts 9:21 Kabyle: NT
Wid akk i s isellen, wehmen qqaṛen : Eɛni mačči d win akken i gețqehhiṛen di temdint n Lquds wid ineddhen s yisem-agi n Ɛisa ? Eɛni ur d-yusi ara ɣer dagi iwakken a ten-yawi țwarzen ɣer lmuqedmin imeqqranen ?

사도행전 9:21 Korean
듣는 사람이 다 놀라 말하되 `이사람이 예루살렘에서 이 이름 부르는 사람을 잔해하던 자가 아니냐 ? 여기 온것도 저희를 결박하여 대제사장들에게 끌어 가고자 함이 아니냐 ?' 하더라

Actus Apostolorum 9:21 Latin: Vulgata Clementina
Stupebant autem omnes qui audiebant, et dicebant : Nonne hic est qui expugnabat in Jerusalem eos qui invocabant nomen istud : et huc ad hoc venit ut vinctos illos duceret ad principes sacerdotum ?

Apustuļu darbi 9:21 Latvian New Testament
Bet visi, kas to dzirdēja, brīnījās un sacīja: Vai viņš nav tas, kas Jeruzalemē vajāja tos, kas piesauca šo vārdu? Un vai tāpēc viņš nav nācis šurp, lai tos saistītus vestu pie augstajiem priesteriem?

Apaðtalø darbø knyga 9:21 Lithuanian
Visi, kurie tai girdėjo, be galo stebėjosi ir klausinėjo: “Ar čia ne tas pats, kuris Jeruzalėje persekiojo visus, kurie šaukiasi šito vardo?! Argi jis nėra čia atvykęs jų suimti ir gabenti pas aukštuosius kunigus?!”

Acts 9:21 Maori
A miharo ana te hunga katoa i rongo, ka mea, Ehara ianei tenei i te kaitukino o te hunga i karanga ki tenei ingoa i Hiruharama? a, ko te mea ano tenei i haere mai ai ia, kia herea ratou, kia arahina ki nga tohunga nui?

Apostlenes-gjerninge 9:21 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og alle som hørte det, blev ute av sig selv av forundring og sa: Er ikke dette han som i Jerusalem utryddet dem som påkaller dette navn? og han var kommet hit for å føre dem bundne til yppersteprestene.

Hechos 9:21 Spanish: La Biblia de las Américas
Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿No es éste el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre, y el que había venido aquí con este propósito: para llevarlos atados ante los principales sacerdotes?

Hechos 9:21 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: "¿No es éste el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre, y el que había venido aquí con este propósito: para llevarlos atados ante los principales sacerdotes?"

Hechos 9:21 Spanish: Reina Valera Gómez
Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es éste el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los príncipes de los sacerdotes?

Hechos 9:21 Spanish: Reina Valera 1909
Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es éste el que asolaba en Jerusalem á los que invocaban este nombre, y á eso vino acá, para llevarlos presos á los príncipes de los sacerdotes?

Hechos 9:21 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es éste el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este Nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes?

Atos 9:21 Bíblia King James Atualizada Português
Todos quantos o ouviam ficavam atônitos e indagavam: “Ora, não é este o homem que, em Jerusalém, buscava destruir aqueles que invocavam o Nome? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais sacerdotes?”

Atos 9:21 Portugese Bible
Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes?   

Faptele Apostolilor 9:21 Romanian: Cornilescu
Toţi ceice -l ascultau, rămîneau uimiţi, şi ziceau: ,,Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim, printre ceice chemau Numele acesta? Şi n'a venit el aici ca să -i ducă legaţi înaintea preoţilor celor mai de seamă?``

Деяния 9:21 Russian: Synodal Translation (1876)
И все слышавшие дивились и говорили: не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? да и сюда за тем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам.

Деяния 9:21 Russian koi8r
И все слышавшие дивились и говорили: не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? да и сюда за тем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам.

Acts 9:21 Shuar New Testament
Nuna Ashφ Antur· pujuiniaka "┐Ausha urukakua aania? tiarmiayi. Entß ju aishmansha JerusarΘnnum Jesusan Enentßimtuinian ti pataatimia N·chakait. Tura Tφmiajaisha nuna achik Israer-patri akupniuriin jukitiaj tusa tamia N·chakait" tiarmiayi.

Apostagärningarna 9:21 Swedish (1917)
Och alla som hörde honom blevo uppfyllda av häpnad och sade: »Var det icke denne som i Jerusalem förgjorde dem som åkallade det namnet? Och hade han icke kommit hit, för att han skulle föra sådana människor bundna till översteprästerna?»

Matendo Ya Mitume 9:21 Swahili NT
Watu wote waliomsikia walishangaa, wakasema, "Je, mtu huyu si yuleyule aliyewaua wale waliokuwa wanaomba kwa jina hili kule Yerusalemu? Tena alikuja hapa akiwa na madhumuni ya kuwatia nguvuni watu hao na kuwapeleka kwa makuhani!"

Mga Gawa 9:21 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At ang lahat ng sa kaniya'y nakarinig ay namangha, at nangagsabi, Hindi baga ito yaong sa Jerusalem ay lumipol sa mga nagsitawag sa pangalang ito? at sa ganitong nasa ay naparito siya, upang sila'y dalhing gapos sa harap ng mga pangulong saserdote.

Igitan ǝn Nǝmmuzal 9:21 Tawallamat Tamajaq NT
Isammaklal awen s aytedan ad gannin: «Ak wǝrgeɣ ǝnta, as kala ibbǝnbay daɣ aytedan win tattarnen s esǝm ǝn Ɣaysa daɣ Yerusalam ihallak-kan? Wǝrgeɣ wǝr t-id-eway s ǝɣrǝm wa, ar a tan-abǝz, ilwǝy-tan ǝs muzaran ǝn limaman?»

กิจการ 9:21 Thai: from KJV
คนทั้งหลายที่ได้ยินก็พากันประหลาดใจแล้วว่า "คนนี้มิใช่หรือที่ได้ทำลายคนในกรุงเยรูซาเล็มที่ร้องออกพระนามนี้ และเขามาที่นี่หวังจะผูกมัดพวกนั้นส่งให้พวกปุโรหิตใหญ่"

Elçilerin İşleri 9:21 Turkish
Onu duyanların hepsi şaşkına döndü. ‹‹Yeruşalimde bu adı ananları kırıp geçiren adam bu değil mi? Buraya da, öylelerini tutuklayıp başkâhinlere götürmek amacıyla gelmedi mi?›› diyorlardı.

Деяния 9:21 Ukrainian: NT
Дивувались же усї, хто чув, і казали: Чи се не той, що погубляв у Єрусалимі призиваючих се імя, та й сюди на те прийшов, щоб, звязавши їх, вести до архиєреїв?

Acts 9:21 Uma New Testament
Konce omea-ra to mpo'epe lolita-na, ra'uli': "Ha beiwa-mi-koiwo tohe'i-e? Apa' hi'a toe-mi wengi to mpopatehi tauna to mepue' hi Yesus hi Yerusalem. Pai' patuju-na tumai tetu-e, bona mpohoko' wo'o-ra to hi rehe'i pai' mpokeni-ra hi imam pangkeni hi Yerusalem bona rahuku'."

Coâng-vuï caùc Söù-ñoà 9:21 Vietnamese (1934)
Phàm những người nghe điều lấy làm lạ, mà nói rằng: Há chẳng phải chính người đó đã bắt bớ tại thành Giê-ru-sa-lem những kẻ cầu khẩn danh nầy, lại đến đây để trói họ điệu về cho các thầy tế lễ cả hay sao?

Acts 9:20
Top of Page
Top of Page