PRAXEIS 9
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1o de saulos eti empneōn apeilēs kai phonou eis tous mathētas tou kuriou proselthōn tō archierei 2ētēsato par autou epistolas eis damaskon pros tas sunagōgas opōs ean tinas eurē tēs odou ontas andras te kai gunaikas dedemenous agagē eis ierousalēm 3en de tō poreuesthai egeneto auton engizein tē damaskō kai exaiphnēs periēstrapsen auton phōs apo tou ouranou 4kai pesōn epi tēn gēn ēkousen phōnēn legousan autō saoul saoul ti me diōkeis 5eipen de tis ei kurie o de kurios eipen egō eimi iēsous on su diōkeis 6alla anastēthi kai eiselthe eis tēn polin kai lalēthēsetai soi ti se dei poiein 7oi de andres oi sunodeuontes autō eistēkeisan eneoi akouontes men tēs phōnēs mēdena de theōrountes 8ēgerthē de o saulos apo tēs gēs aneōgmenōn te tōn ophthalmōn autou oudena eblepen cheiragōgountes de auton eisēgagon eis damaskon 9kai ēn ēmeras treis mē blepōn kai ouk ephagen oude epien

10ēn de tis mathētēs en damaskō onomati ananias kai eipen pros auton o kurios en oramati anania o de eipen idou egō kurie 11o de kurios pros auton anastas poreuthēti epi tēn rumēn tēn kaloumenēn eutheian kai zētēson en oikia iouda saulon onomati tarsea idou gar proseuchetai 12kai eiden en oramati andra onomati ananian eiselthonta kai epithenta autō cheira opōs anablepsē 13apekrithē de ananias kurie akēkoa apo pollōn peri tou andros toutou osa kaka epoiēsen tois agiois sou en ierousalēm 14kai ōde echei exousian para tōn archiereōn dēsai pantas tous epikaloumenous to onoma sou 15eipen de pros auton o kurios poreuou oti skeuos eklogēs moi estin outos tou bastasai to onoma mou enōpion ethnōn kai basileōn uiōn te israēl 16egō gar upodeixō autō osa dei auton uper tou onomatos mou pathein 17apēlthen de ananias kai eisēlthen eis tēn oikian kai epitheis ep auton tas cheiras eipen saoul adelphe o kurios apestalken me o ophtheis soi en tē odō ē ērchou opōs anablepsēs kai plēsthēs pneumatos agiou 18kai eutheōs apepeson apo tōn ophthalmōn autou ōsei lepides aneblepsen te [parachrēma] kai anastas ebaptisthē 19kai labōn trophēn enischusen egeneto de o saulos meta tōn en damaskō mathētōn ēmeras tinas

20kai eutheōs en tais sunagōgais ekērussen ton christon oti outos estin o uios tou theou 21existanto de pantes oi akouontes kai elegon ouch outos estin o porthēsas en ierousalēm tous epikaloumenous to onoma touto kai ōde eis touto elēluthen ina dedemenous autous agagē epi tous archiereis 22saulos de mallon enedunamouto kai sunechunen tous ioudaious tous katoikountas en damaskō sumbibazōn oti outos estin o christos

23ōs de eplērounto ēmerai ikanai sunebouleusanto oi ioudaioi anelein auton 24egnōsthē de tō saulō ē epiboulē autōn paretēroun te tas pulas ēmeras te kai nuktos opōs auton anelōsin 25labontes de auton oi mathētai nuktos kathēkan dia tou teichous chalasantes en spuridi

26paragenomenos de o saulos en ierousalēm epeirato kollasthai tois mathētais kai pantes ephobounto auton mē pisteuontes oti estin mathētēs 27barnabas de epilabomenos auton ēgagen pros tous apostolous kai diēgēsato autois pōs en tē odō eiden ton kurion kai oti elalēsen autō kai pōs en damaskō eparrēsiasato en tō onomati tou iēsou 28kai ēn met autōn eisporeuomenos [kai ekporeuomenos] eis ierousalēm kai parrēsiazomenos en tō onomati tou kuriou iēsou 29elalei te kai sunezētei pros tous ellēnistas oi de epecheiroun auton anelein 30epignontes de oi adelphoi katēgagon auton eis kaisareian kai exapesteilan auton eis tarson

31ai men oun ekklēsiai kath olēs tēs ioudaias kai galilaias kai samareias eichon eirēnēn oikodomoumenai kai poreuomenai tō phobō tou kuriou kai tē paraklēsei tou agiou pneumatos eplēthunonto

32egeneto de petron dierchomenon dia pantōn katelthein kai pros tous agious tous katoikountas luddan 33euren de ekei anthrōpon tina ainean onomati ex etōn oktō katakeimenon epi krabbatō os ēn paralelumenos 34kai eipen autō o petros ainea iatai se iēsous o christos anastēthi kai strōson seautō kai eutheōs anestē 35kai eidon auton pantes oi katoikountes luddan kai ton assarōna oitines epestrepsan epi ton kurion

36en ioppē de tis ēn mathētria onomati tabētha ē diermēneuomenē legetai dorkas autē ēn plērēs agathōn ergōn kai eleēmosunōn ōn epoiei 37egeneto de en tais ēmerais ekeinais asthenēsasan autēn apothanein lousantes de autēn ethēkan en uperōō 38engus de ousēs luddēs tē ioppē oi mathētai akousantes oti petros estin en autē apesteilan pros auton parakalountes mē oknēsai dielthein eōs autōn 39anastas de petros sunēlthen autois on paragenomenon anēgagon eis to uperōon kai parestēsan autō pasai ai chērai klaiousai kai epideiknumenai chitōnas kai imatia osa epoiei met autōn ousa ē dorkas 40ekbalōn de exō pantas o petros theis ta gonata prosēuxato kai epistrepsas pros to sōma eipen tabētha anastēthi ē de ēnoixen tous ophthalmous autēs kai idousa ton petron anekathisen 41dous de autē cheira anestēsen autēn phōnēsas de tous agious kai tas chēras parestēsen autēn zōsan 42gnōston de egeneto kath olēs tēs ioppēs kai polloi episteusan epi ton kurion 43egeneto de ēmeras ikanas meinai auton en ioppē para tini simōni bursei

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Acts 8
Top of Page
Top of Page