PRAXEIS 8
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1saulos de ēn suneudokōn tē anairesei autou egeneto de en ekeinē tē ēmera diōgmos megas epi tēn ekklēsian tēn en ierosolumois pantes de diesparēsan kata tas chōras tēs ioudaias kai samareias plēn tōn apostolōn 2sunekomisan de ton stephanon andres eulabeis kai epoiēsanto kopeton megan ep autō 3saulos de elumaineto tēn ekklēsian kata tous oikous eisporeuomenos surōn te andras kai gunaikas paredidou eis phulakēn

4oi men oun diasparentes diēlthon euangelizomenoi ton logon 5philippos de katelthōn eis polin tēs samareias ekērussen autois ton christon 6proseichon te oi ochloi tois legomenois upo tou philippou omothumadon en tō akouein autous kai blepein ta sēmeia a epoiei 7pollōn gar tōn echontōn pneumata akatharta boōnta phōnē megalē exērcheto polloi de paralelumenoi kai chōloi etherapeuthēsan 8kai egeneto chara megalē en tē polei ekeinē

9anēr de tis onomati simōn proupērchen en tē polei mageuōn kai existōn to ethnos tēs samareias legōn einai tina eauton megan 10ō proseichon apo mikrou eōs megalou legontes outos estin ē dunamis tou theou ē megalē 11proseichon de autō dia to ikanō chronō tais mageiais exestakenai autous 12ote de episteusan tō philippō euangelizomenō ta peri tēs basileias tou theou kai tou onomatos iēsou christou ebaptizonto andres te kai gunaikes 13o de simōn kai autos episteusen kai baptistheis ēn proskarterōn tō philippō theōrōn te dunameis kai sēmeia ginomena existato

14akousantes de oi en ierosolumois apostoloi oti dedektai ē samareia ton logon tou theou apesteilan pros autous ton petron kai iōannēn 15oitines katabantes prosēuxanto peri autōn opōs labōsin pneuma agion 16oupō gar ēn ep oudeni autōn epipeptōkos monon de bebaptismenoi upērchon eis to onoma tou christou iēsou 17tote epetithoun tas cheiras ep autous kai elambanon pneuma agion 18theasamenos de o simōn oti dia tēs epitheseōs tōn cheirōn tōn apostolōn didotai to pneuma to agion prosēnenken autois chrēmata 19legōn dote kamoi tēn exousian tautēn ina ō ean epithō tas cheiras lambanē pneuma agion 20petros de eipen pros auton to argurion sou sun soi eiē eis apōleian oti tēn dōrean tou theou enomisas dia chrēmatōn ktasthai 21ouk estin soi meris oude klēros en tō logō toutō ē gar kardia sou ouk estin eutheia enōpion tou theou 22metanoēson oun apo tēs kakias sou tautēs kai deēthēti tou theou ei ara aphethēsetai soi ē epinoia tēs kardias sou 23eis gar cholēn pikrias kai sundesmon adikias orō se onta 24apokritheis de o simōn eipen deēthēte umeis uper emou pros ton kurion opōs mēden epelthē ep eme ōn eirēkate

25oi men oun diamarturamenoi kai lalēsantes ton logon tou kuriou upestrepsan eis ierousalēm pollas te kōmas tōn samareitōn euēngelisanto

26angelos de kuriou elalēsen pros philippon legōn anastēthi kai poreuou kata mesēmbrian epi tēn odon tēn katabainousan apo ierousalēm eis gazan autē estin erēmos 27kai anastas eporeuthē kai idou anēr aithiops eunouchos dunastēs kandakēs tēs basilissēs aithiopōn os ēn epi pasēs tēs gazēs autēs os elēluthei proskunēsōn eis ierousalēm 28ēn te upostrephōn kai kathēmenos epi tou armatos autou kai aneginōsken ton prophētēn ēsaian 29eipen de to pneuma tō philippō proselthe kai kollēthēti tō armati toutō 30prosdramōn de o philippos ēkousen autou anaginōskontos ton prophētēn ēsaian kai eipen ara ge ginōskeis a anaginōskeis 31o de eipen pōs gar an dunaimēn ean mē tis odēgēsē me parekalesen te ton philippon anabanta kathisai sun autō

32ē de periochē tēs graphēs ēn aneginōsken ēn autē ōs probaton epi sphagēn ēchthē kai ōs amnos enantion tou keirontos auton aphōnos outōs ouk anoigei to stoma autou

33en tē tapeinōsei autou ē krisis autou ērthē tēn de genean autou tis diēgēsetai oti airetai apo tēs gēs ē zōē autou

34apokritheis de o eunouchos tō philippō eipen deomai sou peri tinos o prophētēs legei touto peri eautou ē peri eterou tinos 35anoixas de o philippos to stoma autou kai arxamenos apo tēs graphēs tautēs euēngelisato autō ton iēsoun 36ōs de eporeuonto kata tēn odon ēlthon epi ti udōr kai phēsin o eunouchos idou udōr ti kōluei me baptisthēnai 8:37 38kai ekeleusen stēnai to arma kai katebēsan amphoteroi eis to udōr o te philippos kai o eunouchos kai ebaptisen auton 39ote de anebēsan ek tou udatos pneuma kuriou ērpasen ton philippon kai ouk eiden auton ouketi o eunouchos eporeueto gar tēn odon autou chairōn 40philippos de eurethē eis azōton kai dierchomenos euēngelizeto tas poleis pasas eōs tou elthein auton eis kaisareian

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Acts 7
Top of Page
Top of Page