Acts 9:17
New International Version
Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, "Brother Saul, the Lord--Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here--has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit."

New Living Translation
So Ananias went and found Saul. He laid his hands on him and said, "Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road, has sent me so that you might regain your sight and be filled with the Holy Spirit."

English Standard Version
So Ananias departed and entered the house. And laying his hands on him he said, “Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road by which you came has sent me so that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit.”

Berean Study Bible
So Ananias went to the house, and when he arrived, he placed his hands on Saul. “Brother Saul,” he said, “the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit.”

New American Standard Bible
So Ananias departed and entered the house, and after laying his hands on him said, "Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road by which you were coming, has sent me so that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit."

King James Bible
And Ananias went his way, and entered into the house; and putting his hands on him said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, hath sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost.

Holman Christian Standard Bible
So Ananias left and entered the house. Then he placed his hands on him and said, "Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road you were traveling, has sent me so that you can regain your sight and be filled with the Holy Spirit."

International Standard Version
So Ananias left and went to that house. He laid his hands on Saul and said, "Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were traveling, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit."

NET Bible
So Ananias departed and entered the house, placed his hands on Saul and said, "Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you came here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit."

Aramaic Bible in Plain English
Then Khanan-Yah went to the house to him and laid a hand upon him and said to him, “Shaul, my brother, our Lord Yeshua who appeared to you on the road, when you came, has sent me so that your eyes would be opened and you would be filled with The Spirit of Holiness.”

GOD'S WORD® Translation
Ananias left and entered Judas' house. After he placed his hands on Saul, Ananias said, "Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on your way to Damascus, sent me to you. He wants you to see again and to be filled with the Holy Spirit."

Jubilee Bible 2000
Then Ananias went and entered into the house; and putting his hands on him said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared unto thee in the way as thou didst come, has sent me, that thou might receive thy sight and be filled with the Holy Spirit.

King James 2000 Bible
And Ananias went his way, and entered into the house; and putting his hands on him said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto you in the way as you came, has sent me, that you might receive your sight, and be filled with the Holy Spirit.

American King James Version
And Ananias went his way, and entered into the house; and putting his hands on him said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared to you in the way as you came, has sent me, that you might receive your sight, and be filled with the Holy Ghost.

American Standard Version
And Ananias departed, and entered into the house; and laying his hands on him said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, who appeared unto thee in the way which thou camest, hath sent me, that thou mayest receive thy sight, and be filled with the Holy Spirit.

Douay-Rheims Bible
And Ananias went his way, and entered into the house. And laying his hands upon him, he said: Brother Saul, the Lord Jesus hath sent me, he that appeared to thee in the way as thou camest; that thou mayest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost.

Darby Bible Translation
And Ananias went and entered into the house; and laying his hands upon him he said, Saul, brother, the Lord has sent me, Jesus that appeared to thee in the way in which thou camest, that thou mightest see, and be filled with [the] Holy Spirit.

English Revised Version
And Ananias departed, and entered into the house; and laying his hands on him said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, who appeared unto thee in the way which thou camest, hath sent me, that thou mayest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost.

Webster's Bible Translation
And Ananias went, and entered into the house; and putting his hands on him, said, Brother Saul, the Lord (even Jesus that appeared to thee in the way as thou camest) hath sent me, that thou mayest receive thy sight, and be filled with the Holy Spirit.

Weymouth New Testament
So Ananias went and entered the house; and, laying his two hands upon Saul, said, "Saul, brother, the Lord--even Jesus who appeared to you on your journey--has sent me, that you may recover your sight and be filled with the Holy Spirit."

World English Bible
Ananias departed, and entered into the house. Laying his hands on him, he said, "Brother Saul, the Lord, who appeared to you on the road by which you came, has sent me, that you may receive your sight, and be filled with the Holy Spirit."

Young's Literal Translation
And Ananias went away, and did enter into the house, and having put upon him his hands, said, 'Saul, brother, the Lord hath sent me -- Jesus who did appear to thee in the way in which thou wast coming -- that thou mayest see again, and mayest be filled with the Holy Spirit.'

Handelinge 9:17 Afrikaans PWL
Toe het Gananyah gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê: “Sha’ul, my broer, ons Meester, Yeshua, Hy wat aan jou verskyn het op die pad toe jy gekom het, het my gestuur sodat jou oë oopgemaak kan word en jy met die Gees van Afsondering gevul kan word.”

Veprat e Apostujve 9:17 Albanian
Atëherë Anania shkoi dhe hyri në atë shtëpi; dhe, duke i vënë duart, tha: ''Vëlla Saul, Zoti Jezus, që të është shfaqur në rrugën nëpër të cilën ti po vije, më ka dërguar që të kesh përsëri dritën e syve dhe të mbushesh me Frymën e Shenjtë''.

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ 9:17 Arabic: Smith & Van Dyke
‎فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال ايها الاخ شاول قد ارسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس‎.

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 9:17 Armenian (Western): NT
Ուստի Անանիա գնաց, մտաւ այդ տունը, եւ դնելով ձեռքերը անոր վրայ՝ ըսաւ. «Սաւո՛ւղ եղբայր, Տէ՛րը ղրկեց զիս, այն Յիսո՛ւսը՝ որ ճամբան երեւցաւ քեզի երբ կու գայիր, որպէսզի վերստին տեսնես ու Սուրբ Հոգիով լեցուիս»:

Apostoluén Acteac. 9:17 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ioan cedin bada Ananias eta sar cedin etche hartan: eta escuac haren gainean eçarriric, erran ceçan, Saul anayé, Iaunac igorri niauc (cein baita Iesus hiri ethorten aincen bidean aguertu çayana) ikustea recebi deçançat, eta Spiritu sainduaz bethe adinçat.

De Zwölfbotngetaat 9:17 Bavarian
Daa gieng dyr Hänynies hin und eyn sels Haus einhin. Er glögt yn n Saulsn d Höndd auf und spraach: "Brueder Saul, dyr Iesen, dyr Herr, schickt mi, der was dir unterwögs erschinen ist. Du sollst wider seghn und mit n Heilignen Geist erfüllt werdn."

Деяния 9:17 Bulgarian
И тъй Анания отиде и влезе в къщата; и като положи ръце на него, рече: Брате Савле, Господ ме изпрати,- същият Исус Който ти се яви на пътя, по който ти идеше,- за да прогледаш и да се изпълниш със Светия Дух.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
阿納尼亞就去了。他進了那家,按手在掃羅身上,說:「掃羅弟兄,在你來的路上向你顯現的主耶穌差派我來,使你重見光明,並且被聖靈充滿。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
阿纳尼亚就去了。他进了那家,按手在扫罗身上,说:“扫罗弟兄,在你来的路上向你显现的主耶稣差派我来,使你重见光明,并且被圣灵充满。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
亞拿尼亞就去了,進入那家,把手按在掃羅身上,說:「兄弟掃羅,在你來的路上向你顯現的主,就是耶穌,打發我來叫你能看見,又被聖靈充滿。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
亚拿尼亚就去了,进入那家,把手按在扫罗身上,说:“兄弟扫罗,在你来的路上向你显现的主,就是耶稣,打发我来叫你能看见,又被圣灵充满。”

使 徒 行 傳 9:17 Chinese Bible: Union (Traditional)
亞 拿 尼 亞 就 去 了 , 進 入 那 家 , 把 手 按 在 掃 羅 身 上 , 說 : 兄 弟 掃 羅 , 在 你 來 的 路 上 向 你 顯 現 的 主 , 就 是 耶 穌 , 打 發 我 來 , 叫 你 能 看 見 , 又 被 聖 靈 充 滿 。

使 徒 行 傳 9:17 Chinese Bible: Union (Simplified)
亚 拿 尼 亚 就 去 了 , 进 入 那 家 , 把 手 按 在 扫 罗 身 上 , 说 : 兄 弟 扫 罗 , 在 你 来 的 路 上 向 你 显 现 的 主 , 就 是 耶 稣 , 打 发 我 来 , 叫 你 能 看 见 , 又 被 圣 灵 充 满 。

Djela apostolska 9:17 Croatian Bible
Ananija ode, uđe u kuću, položi na nj ruke i reče: Savle, brate! Gospodin, Isus koji ti se ukaza na putu kojim si išao, posla me da progledaš i napuniš se Duha Svetoga.

Skutky apoštolské 9:17 Czech BKR
I šel Ananiáš, a všel do toho domu, a vloživ ruce naň, řekl: Saule bratře, Pán Ježíš poslal mne, kterýž se ukázal tobě na cestě, po níž jsi šel, abys zrak přijal a naplněn byl Duchem svatým.

Apostelenes gerninger 9:17 Danish
Men Ananias gik hen og kom ind i Huset og lagde Hænderne paa ham og sagde: »Saul, Broder! Herren har sendt mig, den Jesus, der viste sig for dig paa Vejen, ad hvilken du kom, for at du skal blive seende igen og fyldes med den Helligaand.«

Handelingen 9:17 Dutch Staten Vertaling
En Ananias ging heen en kwam in het huis; en de handen op hem leggende, zeide hij: Saul, broeder! de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, Die u verschenen is op den weg, dien gij kwaamt, opdat gij weder ziende en met den Heiligen Geest vervuld zoudt worden.

Nestle Greek New Testament 1904
Ἀπῆλθεν δὲ Ἀνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς ἐπ’ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν Σαοὺλ ἀδελφέ, ὁ Κύριος ἀπέσταλκέν με, Ἰησοῦς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς Πνεύματος Ἁγίου.

Westcott and Hort 1881
Ἀπῆλθεν δὲ Ἁνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς ἐπ' αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν Σαοὺλ ἀδελφέ, ὁ κύριος ἀπέσταλκέν με, Ἰησοῦς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς πνεύματος ἁγίου.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ἀπῆλθεν δὲ Ἁνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς ἐπ' αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν Σαοὺλ ἀδελφέ, ὁ κύριος ἀπέσταλκέν με, Ἰησοῦς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς πνεύματος ἁγίου.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπῆλθεν δὲ Ἀνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς ἐπ’ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἴπεν, Σαοὺλ ἀδελφέ, ὁ κύριος ἀπέσταλκέν με, ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς πνεύματος ἁγίου.

Greek Orthodox Church 1904
Ἀπῆλθε δὲ Ἁνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς ἐπ’ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπε· Σαοὺλ ἀδελφέ, ὁ Κύριος ἀπέσταλκέ με, Ἰησοῦς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς Πνεύματος ἁγίου.

Tischendorf 8th Edition
Ἀπῆλθεν δὲ Ἀνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς ἐπ’ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν· Σαοὺλ ἀδελφέ, ὁ κύριος ἀπέσταλκέν με, Ἰησοῦς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς πνεύματος ἁγίου.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπῆλθε δὲ Ἁνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς ἐπ’ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπε, Σαοὺλ ἀδελφέ, ὁ Κύριος ἀπέσταλκέ με, Ἰησοῦς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς Πνεύματος Ἁγιου.

Stephanus Textus Receptus 1550
Ἀπῆλθεν δὲ Ἁνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν καὶ ἐπιθεὶς ἐπ' αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν Σαοὺλ ἀδελφέ ὁ κύριος ἀπέσταλκέν με Ἰησοῦς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ ἤρχου ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς πνεύματος ἁγίου

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
απηλθεν δε ανανιας και εισηλθεν εις την οικιαν και επιθεις επ αυτον τας χειρας ειπεν σαουλ αδελφε ο κυριος απεσταλκεν με ιησους ο οφθεις σοι εν τη οδω η ηρχου οπως αναβλεψης και πλησθης πνευματος αγιου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
απηλθεν δε ανανιας και εισηλθεν εις την οικιαν και επιθεις επ αυτον τας χειρας ειπεν σαουλ αδελφε ο κυριος απεσταλκεν με ιησους ο οφθεις σοι εν τη οδω η ηρχου οπως αναβλεψης και πλησθης πνευματος αγιου

Stephanus Textus Receptus 1550
απηλθεν δε ανανιας και εισηλθεν εις την οικιαν και επιθεις επ αυτον τας χειρας ειπεν σαουλ αδελφε ο κυριος απεσταλκεν με ιησους ο οφθεις σοι εν τη οδω η ηρχου οπως αναβλεψης και πλησθης πνευματος αγιου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
απηλθε δε Ανανιας και εισηλθεν εις την οικιαν, και επιθεις επ αυτον τας χειρας ειπε, Σαουλ αδελφε, ο Κυριος απεσταλκε με, Ιησους ο οφθεις σοι εν τη οδω η ηρχου, οπως αναβλεψης και πλησθης Πνευματος Αγιου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
απηλθεν δε ανανιας και εισηλθεν εις την οικιαν και επιθεις επ αυτον τας χειρας ειπεν σαουλ αδελφε ο κυριος απεσταλκεν με ο οφθεις σοι εν τη οδω η ηρχου οπως αναβλεψης και πλησθης πνευματος αγιου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
απηλθεν δε ανανιας και εισηλθεν εις την οικιαν και επιθεις επ αυτον τας χειρας ειπεν σαουλ αδελφε ο κυριος απεσταλκεν με ιησους ο οφθεις σοι εν τη οδω η ηρχου οπως αναβλεψης και πλησθης πνευματος αγιου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Apēlthen de Ananias kai eisēlthen eis tēn oikian, kai epitheis ep’ auton tas cheiras eipen Saoul adelphe, ho Kyrios apestalken me, Iēsous ho ophtheis soi en tē hodō hē ērchou, hopōs anablepsēs kai plēsthēs Pneumatos Hagiou.

Apelthen de Ananias kai eiselthen eis ten oikian, kai epitheis ep’ auton tas cheiras eipen Saoul adelphe, ho Kyrios apestalken me, Iesous ho ophtheis soi en te hodo he erchou, hopos anablepses kai plesthes Pneumatos Hagiou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Apēlthen de Hananias kai eisēlthen eis tēn oikian, kai epitheis ep' auton tas cheiras eipen Saoul adelphe, ho kyrios apestalken me, Iēsous ho ophtheis soi en tē hodō hē ērchou, hopōs anablepsēs kai plēsthēs pneumatos hagiou.

Apelthen de Hananias kai eiselthen eis ten oikian, kai epitheis ep' auton tas cheiras eipen Saoul adelphe, ho kyrios apestalken me, Iesous ho ophtheis soi en te hodo he erchou, hopos anablepses kai plesthes pneumatos hagiou.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:17 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
apēlthen de ananias kai eisēlthen eis tēn oikian kai epitheis ep auton tas cheiras eipen saoul adelphe o kurios apestalken me iēsous o ophtheis soi en tē odō ē ērchou opōs anablepsēs kai plēsthēs pneumatos agiou

apElthen de ananias kai eisElthen eis tEn oikian kai epitheis ep auton tas cheiras eipen saoul adelphe o kurios apestalken me iEsous o ophtheis soi en tE odO E Erchou opOs anablepsEs kai plEsthEs pneumatos agiou

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:17 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
apēlthen de ananias kai eisēlthen eis tēn oikian kai epitheis ep auton tas cheiras eipen saoul adelphe o kurios apestalken me o ophtheis soi en tē odō ē ērchou opōs anablepsēs kai plēsthēs pneumatos agiou

apElthen de ananias kai eisElthen eis tEn oikian kai epitheis ep auton tas cheiras eipen saoul adelphe o kurios apestalken me o ophtheis soi en tE odO E Erchou opOs anablepsEs kai plEsthEs pneumatos agiou

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:17 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
apēlthen de ananias kai eisēlthen eis tēn oikian kai epitheis ep auton tas cheiras eipen saoul adelphe o kurios apestalken me iēsous o ophtheis soi en tē odō ē ērchou opōs anablepsēs kai plēsthēs pneumatos agiou

apElthen de ananias kai eisElthen eis tEn oikian kai epitheis ep auton tas cheiras eipen saoul adelphe o kurios apestalken me iEsous o ophtheis soi en tE odO E Erchou opOs anablepsEs kai plEsthEs pneumatos agiou

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:17 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
apēlthen de ananias kai eisēlthen eis tēn oikian kai epitheis ep auton tas cheiras eipen saoul adelphe o kurios apestalken me iēsous o ophtheis soi en tē odō ē ērchou opōs anablepsēs kai plēsthēs pneumatos agiou

apElthen de ananias kai eisElthen eis tEn oikian kai epitheis ep auton tas cheiras eipen saoul adelphe o kurios apestalken me iEsous o ophtheis soi en tE odO E Erchou opOs anablepsEs kai plEsthEs pneumatos agiou

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:17 Westcott/Hort - Transliterated
apēlthen de ananias kai eisēlthen eis tēn oikian kai epitheis ep auton tas cheiras eipen saoul adelphe o kurios apestalken me iēsous o ophtheis soi en tē odō ē ērchou opōs anablepsēs kai plēsthēs pneumatos agiou

apElthen de ananias kai eisElthen eis tEn oikian kai epitheis ep auton tas cheiras eipen saoul adelphe o kurios apestalken me iEsous o ophtheis soi en tE odO E Erchou opOs anablepsEs kai plEsthEs pneumatos agiou

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:17 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
apēlthen de ananias kai eisēlthen eis tēn oikian kai epitheis ep auton tas cheiras eipen saoul adelphe o kurios apestalken me iēsous o ophtheis soi en tē odō ē ērchou opōs anablepsēs kai plēsthēs pneumatos agiou

apElthen de ananias kai eisElthen eis tEn oikian kai epitheis ep auton tas cheiras eipen saoul adelphe o kurios apestalken me iEsous o ophtheis soi en tE odO E Erchou opOs anablepsEs kai plEsthEs pneumatos agiou

Apostolok 9:17 Hungarian: Karoli
Elméne azért Ananiás és beméne a házba, és kezeit reá vetvén, monda: Saul atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus, a ki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyiljanak és beteljesedjél Szent Lélekkel.

La agoj de la apostoloj 9:17 Esperanto
Kaj Ananias ekiris, kaj eniris en la domon, kaj metinte sur lin la manojn, diris:Frato Sauxlo, min sendis la Sinjoro Jesuo, kiu aperis al vi en la vojo, laux kiu vi venis, por ke vi ricevu vidpovon kaj plenigxu de la Sankta Spirito.

Apostolien teot 9:17 Finnish: Bible (1776)
Niin Ananias meni sinne ja tuli huoneeseen sisälle ja pani kätensä hänen päällensä, ja sanoi: rakas veljeni Saul! se Herra lähetti minun, (Jesus, joka sinulle ilmestyi tiellä, jotas vaelsit,) että sinä saisit näkös jälleen, ja Pyhällä Hengellä täytettäisiin.

Actes 9:17 French: Darby
Et Ananias s'en alla, et entra dans la maison; et, lui imposant les mains, il dit: Saul, frere, le Seigneur, Jesus qui t'est apparu dans le chemin par ou tu venais, m'a envoye pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l' Esprit Saint.

Actes 9:17 French: Louis Segond (1910)
Ananias sortit; et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit.

Actes 9:17 French: Martin (1744)
Ananias donc s'en alla, et entra dans la maison; et lui imposant les mains, il lui dit : Saul mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais, m'a envoyé, afin que tu recouvres la vue, et que tu sois rempli du Saint-Esprit.

Apostelgeschichte 9:17 German: Modernized
Und Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der HERR hat mich gesandt (der dir erschienen ist auf dem Wege, da du herkamest), daß du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllet werdest.

Apostelgeschichte 9:17 German: Luther (1912)
Und Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der HERR hat mich gesandt (der dir erschienen ist auf dem Wege, da du her kamst), daß du wieder sehend und mit dem heiligen Geist erfüllt werdest.

Apostelgeschichte 9:17 German: Textbibel (1899)
Ananias aber machte sich auf und gieng in das Haus, und legte ihm die Hände auf, und sagte: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, da du herkamst, daß du wieder sehend und voll heiligen Geistes werden mögest.

Atti 9:17 Italian: Riveduta Bible (1927)
E Anania se ne andò, ed entrò in quella casa; e avendogli imposte le mani, disse: Fratello Saulo, il Signore, cioè Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale tu venivi, mi ha mandato perché tu ricuperi la vista e sii ripieno dello Spirito Santo.

Atti 9:17 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Anania adunque se ne andò, ed entrò in quella casa; ed avendogli imposte le mani, disse: Fratello Saulo, il Signore Gesù, che ti è apparito per lo cammino, per lo qual tu venivi, mi ha mandato, acciocchè tu ricoveri la vista, e sii ripieno dello Spirito Santo.

KISAH PARA RASUL 9:17 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka Ananias pun pergilah, lalu masuk ke dalam rumah itu, serta meletakkan tangan ke atasnya, katanya, "Hai saudaraku Saul, aku ini disuruhkan oleh Tuhan, yaitu Yesus yang menyatakan diri-Nya kepadamu di jalan yang engkau tempuh itu, supaya engkau nampak semula, dan supaya engkau penuh dengan Rohulkudus."

Acts 9:17 Kabyle: NT
Ananyas iṛuḥ ; mi gewweḍ ɣer wexxam-nni, yessers ifassen-is ɣef Caɛul yenna-yas : A Caɛul a gma, d Sidna Ɛisa-nni i k-d-iḍehṛen deg-webrid ansi i d-tusiḍ, i yi-d-iceggɛen iwakken a k-id-yuɣal yeẓri yerna aț-țeččaṛeḍ d Ṛṛuḥ iqedsen.

사도행전 9:17 Korean
아나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하여 가로되 `형제 사울아 ! 주 곧 네가 오는 길에서 나타나시던 예수께서 나를 보내어 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다' 하니

Actus Apostolorum 9:17 Latin: Vulgata Clementina
Et abiit Ananias, et introivit in domum : et imponens ei manus, dixit : Saule frater, Dominus misit me Jesus, qui apparuit tibi in via qua veniebas, ut videas, et implearis Spiritu Sancto.

Apustuļu darbi 9:17 Latvian New Testament
Un Ananija aizgāja un iegāja namā, un, uzlicis rokas, sacīja: Brāli, Saul, Kungs Jēzus, kas tev parādījās ceļā, pa kuru tu nāci, sūtīja mani, lai tu kļūtu redzīgs un Svētā Gara pilns.

Apaðtalø darbø knyga 9:17 Lithuanian
Ananijas nuėjo į tuos namus, uždėjo ant jo rankas ir tarė: “Broli Sauliau! Viešpats Jėzus, kuris tau pasirodė kelyje, kai keliavai, atsiuntė mane, kad tu vėl regėtum ir taptum pilnas Šventosios Dvasios”.

Acts 9:17 Maori
Na haere ana a Anania, tomo ana ki roto ki te whare; ka whakapa i ona ringa ki a ia, ka mea, E toku teina, e Haora, na te Ariki, na Ihu, i puta ra ki a koe i te ara i haere mai na koe, nana ahau i tono mai, kia kite ai koe, a kia ki ai hoki i te Wairua Tapu.

Apostlenes-gjerninge 9:17 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Så gikk Ananias avsted og kom inn i huset og la hendene på ham og sa: Saul, bror! Herren har sendt mig, Jesus, han som åpenbarte sig for dig på veien hvor du kom, forat du skal få ditt syn igjen og bli fylt med den Hellige Ånd.

Hechos 9:17 Spanish: La Biblia de las Américas
Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo.

Hechos 9:17 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: "Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo."

Hechos 9:17 Spanish: Reina Valera Gómez
Y Ananías fue y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo.

Hechos 9:17 Spanish: Reina Valera 1909
Ananías entonces fué, y entró en la casa, y poniéndole las manos encima, dijo: Saulo hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo.

Hechos 9:17 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Ananías entonces fue, y entró en la casa, y poniéndole las manos encima, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesus, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.

Atos 9:17 Bíblia King James Atualizada Português
Então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: “Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo!”

Atos 9:17 Portugese Bible
Partiu Ananias e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo.   

Faptele Apostolilor 9:17 Romanian: Cornilescu
Anania a plecat; şi, după ce a intrat în casă, a pus mînile peste Saul, şi a zis: ,,Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S'a arătat pe drumul pe care veneai, m'a trimes ca să capeţi vederea, şi să te umpli de Duhul Sfînt.``

Деяния 9:17 Russian: Synodal Translation (1876)
Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа.

Деяния 9:17 Russian koi8r
Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа.

Acts 9:17 Shuar New Testament
Tura Jesus Tßman umirak Ananφas Sauru pujamunam wΘmiayi. Tura jeari Wayß uwejΘn awantas Tφmiayi "Yatsuru Sauru, Uunt Jesus Jintiß wantintiurmakmamna nusha ame ataksha iimiat tusa, tura Yusa Wakanφsha Enentßimin pimiutramkat tusa winia akuptukai" Tφmiayi.

Apostagärningarna 9:17 Swedish (1917)
Då gick Ananias åstad och kom in i huset; och han lade sina händer på honom och sade: »Saul, min broder, Herren har sänt mig, Jesus, som visade sig för dig på vägen där du färdades; han har sänt mig, för att du skall få din syn igen och bliva uppfylld av helig ande.»

Matendo Ya Mitume 9:17 Swahili NT
Basi, Anania akaenda, akaingia katika hiyo nyumba. Kisha akaweka mikono yake juu ya Saulo, akasema, "Ndugu Saulo, Bwana ambaye ndiye Yesu mwenyewe aliyekutokea ulipokuwa njiani kuja hapa, amenituma ili upate kuona tena na kujazwa Roho Mtakatifu."

Mga Gawa 9:17 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At umalis si Ananias at pumasok sa bahay; at ipinatong ang kaniyang mga kamay sa kaniya na sinabi, Kapatid na Saulo, ang Panginoon, sa makatuwid baga'y si Jesus, na sa iyo'y napakita sa daan na iyong pinanggalingan, ay nagsugo sa akin, upang tanggapin mo ang iyong paningin, at mapuspos ka ng Espiritu Santo.

Igitan ǝn Nǝmmuzal 9:17 Tawallamat Tamajaq NT
Tǝzzar igla Ananǝyâs har din-osa ehan, iggaz-tu, inay Talut, issǝwar-tu ifassan-net, inn-as: «Amadray-nin Talut, Ǝmǝli Ɣaysa wa dak-inafalalan daɣ tarrayt ta du-tǝgeɣ, ǝnta a di-d-izammazalan fǝl a kay-d-iqqǝl asawad-nak, idnǝy-kay Infas wa Zǝddigan.»

กิจการ 9:17 Thai: from KJV
แล้วอานาเนียก็ไป และเข้าไปในบ้านวางมือบนเซาโลกล่าวว่า "พี่เซาโลเอ๋ย องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซู ได้ทรงปรากฏแก่ท่านกลางทางที่ท่านมานั้น ได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อท่านจะเห็นได้อีก และเพื่อท่านจะประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์"

Elçilerin İşleri 9:17 Turkish
Bunun üzerine Hananya gitti, eve girdi ve ellerini Saulun üzerine koydu. ‹‹Saul kardeş›› dedi, ‹‹Sen buraya gelirken yolda sana görünen Rab, yani İsa, gözlerin açılsın ve Kutsal Ruhla dolasın diye beni yolladı.››

Деяния 9:17 Ukrainian: NT
ІІійшовши Ананїя, ввійшов у господу та, положивши на него руки, рече: Савле брате! Господь Ісус, що явивсь тобі в дорозі, котрою йшов єси, післав мене, щоб ти прозрів і сповнив ся Духом сьвятим.

Acts 9:17 Uma New Testament
Jadi', hilou mpu'u-imi Ananias hi tomi to na'uli' Pue' we'i. Karata-na hi ria, najama-i Saulus, na'uli' -ki: "Ompi' -ku Saulus! Pue' Yesus to nuhilo hi lengko ohea katumai-nu toi-e, Hi'a-mi to mpohubui-a tumai mpokinomo-ko. Nahubui-a tumai bona pehilo nculii' -moko, pai' -ko nakuasai Inoha' Tomoroli'."

Coâng-vuï caùc Söù-ñoà 9:17 Vietnamese (1934)
A-na-nia bèn đi, vào nhà, rồi đặt tay trên mình Sau-lơ mà nói rằng: Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Jêsus nầy, đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến, hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Ðức Thánh Linh.

Acts 9:16
Top of Page
Top of Page